Vellykket innsamling av eksplosiver og ammunisjon

HomeCBRNE

Vellykket innsamling av eksplosiver og ammunisjon

I Oslo og Akershus er det etablert forskjellige samarbeidsgrupper innen brannforebyggende arbeid. En av gruppene skal blant annet arbeide med eksplosiver.

Gruppen har fått som mandat:

  • Utvikle dagens samarbeid blant annet felles myndighetsutøvelse hva angår pyroteknisk vare vedrørende søknader, saksbehandling, stikkontroller før og under salgsperioden.
  • Vurdere felles rutiner for opprydding av ”hjemlige” ammunisjonslagre/eksplosiv vare i samarbeid med politiet.
  • Vurdere behov for felles rutiner vedrørende lagring av eksplosive varer på byggeplasser, under transport etc.

Gruppens sammensetning er Vidar Nordli, Nes brann- og redningsvesen, Harald Haslie, Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Rolf Christian Aalvik, Oslo brann og redningsetat og Tom Folvik , Asker og Bærum brannvesen

Bredt samarbeid

Det var en forutsetning at hvert enkelt brannvesen opprettet kontakt med den lokale politimyndighet, slik at man fikk til et effektivt samarbeid for gjennomføringen. I Oslo og på Romerike ble det etablert kontakt med bombegruppen ved Oslo Politidistrikt ved politioverbetjent Odd Tore Mattson. Bombegruppen bisto med innsamling og destruksjon.
I Asker og Bærum ble det etablert kontakt med politioverbetjent Yngve Kristoffersen.
Ole Bjarthe Eikum, som har drevet med bombehunder og er utdannet på dette feltet, bisto brannvesenet i Asker og Bærum med innsamlingen. Politimesteren ved Asker og Bærum politidistrikt sendte en formell henvendelse til forsvaret ved Forsvarskommando Sør-Norge om bistand til innsamlingsprosjektet. Distriktskommando Østlandet svarte positivt på vår henvendelse, om bistand til innsamling og destruksjon av ammunisjon/sprengstoff.

Utvidet kontakttid

Innsamlingen foregikk i perioden 14. – 25. oktober 2002. Et eget registreringsskjema ble utarbeidet for formålet. Det ble også opprettet eget mobiltelefonnummer for Asker og Bærum, og et eget for Oslo. På Romerike var det 110 – sentralen som tok i mot henvendelsene i fra publikum. Det er viktig at publikum får mulighet for kontakt utover kvelden og ikke bare i kontortiden. Selv om det ble opprettet eget mobiltelefonnummer, kom det også henvendelser til 110–sentralene. Informasjonskonsulentene ved Romerike, Oslo og Asker og Bærum brannvesen utarbeidet en plan for hvordan man skulle ”fronte” publikum. Det ble utarbeidet en pressemelding både lokalt og en felles regionalt.

Ulik gjennomføring

Lokalt i Asker og Bærum og på Romerike ble det god respons, både av lokal-TV og lokal presse. I Oslo er det ingen lokal presse, slik at man er avhengig av riksmedia. Eidsvoll brannvesen bidro også med en kunngjøring til Eidsvoll Blad.
Det ble sendt ut en ny pressemelding etter noen dager, og da tok Dagsavisen kontakt. Etter et oppslag i denne, fattet flere medier interesse. Dette kom både i Østlandsendinga og på
NRK P1, og i enkelte aviser.

Det ble også satt inn to kunngjøringer i pressen i løpet av innsamlingsperioden. Responsen i fra publikum har vært svært positiv. I Romerike kom det inn 50 henvendelser og i Oslo kom det inn 15 henvendelser, mens i Asker og Bærum kom det inn 127 henvendelser.
Den praktiske delen av innsamlingen ble gjennomført noe forskjellig i de enkelte distrikt:
I Oslo sendte brannvesenet registreringsskjemaet rett til politiet, og hadde ingen befatning med ammunisjonen/eksplosivene. På Romerike ble innsamlingen gjennomført sammen med politiet. Enkelte steder var det bare politiet som sto for innsamlingen. Dette var det enkelte negative reaksjoner på i fra publikum.

Det var innleid en container for formålet til oppbevaring av innsamlede produkter. Bombegruppen hos politiet ivaretok ammunisjonen/eksplosivene og destruerte dette etter gjeldende bestemmelser. Forsvaret bisto også ved flere anledninger med innsamlingen.
I Asker og Bærum foregikk innsamlingen sammen med politiet. Der det var registrert annet enn håndvåpenammunisjon var politiet alltid med. Håndvåpenammunisjon ble også samlet inn av brannvesenet uten at politiet var med. Det som ble samlet inn ble oppbevart i egen container.
I Asker og Bærum ble innmeldt ca. 30 kg ustabil dynamitt som ble brent på stedet av politiet.
To ganger ble forsvaret rekvirert for å ta seg av eksplosiver som kunne være ustabilt og ukjent. Når prosjektet var avsluttet kom forsvaret og hentet det som var lagret i containeren.

Toppen av isfjellet

Etter innsamlingsaksjonen hadde vi et oppsummeringsmøte hvor det ble utvekslet positive og negative erfaringer i fra prosjektet. Det var stor enighet om at det hadde vært et meget vellykket prosjekt. På tross av at det innkom til dels store mengder ammunisjon, så har vi nok bare tatt en liten topp av et stort isfjell. Det var også skremmende å se hvor mye og farlige ting som ble oppbevart rundt i hjemmene.
Det anbefales at andre brannvesen også gjennomfører slike prosjekter, blant annet for bedre å ivareta sikkerhet til utrykningspersonell. En forutsetning for gjennomføringen er at det blir satt av tilstrekkelig med tid og eventuelle nødvendige midler. De økonomiske utgiftene står ikke i forhold til de store gevinstene vi hadde med prosjektet.
 
05
 

Publisert: 03-05-2003

COMMENTS