Veileder om akutthjelper avklarer ansvarsforhold

HomeFagstoff

Veileder om akutthjelper avklarer ansvarsforhold

Akutthjelperordningen inngår som en viktig del av den akuttmedisinske kjeden som en avtalt førstehjelpsressurs. AMK- eller legevaktsentral mottar akuttmedisinske oppdrag, og har ansvaret for helsehjelpen til pasienten fram til første helsepersonell er fremme hos pasienten.

Blir en pasient skadet under et akuttmedisinsk oppdrag, vil det være helse- og omsorgstjenesten som kan bli erstatningsansvarlig, ikke den enkelte akutthjelper​. Den enkelte akutthjelper anses ikke som helsepersonell, og er derfor ikke omfattet direkte av pasientskadeloven. Deres innsats vurderes som førstehjelp inntil helsepersonell kommer til stedet.​

Dersom det fremmes et erstatningskrav som oppstår i forbindelse med et akuttmedisinsk oppdrag, som har inkludert bistand fra akutthjelper, skal det fremmes til Norsk pasientskadeerstatning.

Det skal inngås avtale mellom akutthjelperordningen (virksomhet eller organisasjon), kommunen og helseforetak der krav og ytelser fra alle parter er klargjort, for eksempel når det gjelder oppfølging av oppdrag, yrkesskadeforsikring, administrasjon og videreutvikling av ordningen.
Avtaletekst for samarbeid mellom kommuner og helseforetak, og akutthjelperordningen bør tydeliggjøre:

At det er kommuner og helseforetak som inngår avtaler om bistand fra akutthjelperorganisasjon som er ansvarlige for at ordningen utøves forsvarlig.
Ansvarsfordelingen mellom partene (kommune, helseforetak og akutthjelperorganisasjon).
Forventninger når det gjelder kvalitet på tjenesten og omfang av beredskapen.
Kostnadsfordeling mellom avtalepartene når det gjelder investeringer, drift og vedlikehold av medisinsk utstyr, forbruksmateriell, kommunikasjonsutstyr og eventuelle lønnskostnader.
På landsbasis har mer enn 2/3 av brannpersonellet en annen hovedarbeidsgiver enn brann- og redningstjenesten. Dette kan medføre:

Lønnskostnader når deltidsansatte brannpersonell må forlate hovedarbeidsgiver for å rykke ut på oppdrag.
Utgifter for brannvesenet til opplæring, re-trening, anskaffelse/vedlikehold av akutthjelperutstyr og forbruksmateriell.