Utradisjonelt samarbeid i Gardermoregionen

HomeDiverse

Utradisjonelt samarbeid i Gardermoregionen

Med en befolkningsvekst på fire prosent er kommunene Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad den fremste vekstregionen i landet. Og med et stort antall risikoer i form av industri, hovedtrafikkårer for jernbane og vei og ikke minst hovedflyplass står regionens brannvesen overfor store utfordringer. Gjennom et interkommunalt selskap og samarbeid med brann- og havaritjenesten på OSL skal utfordringene nå løses bedre.

De tre kommunene på Øvre Romerike har totalt 39.000 innbyggere med en tyngde i befolkningen i tettstedene Jessheim og Kløfta som begge ligger i Ullensaker kommune. Innen ti år regner man med at befolkningen i de tre kommunene er på ca. 50.000 mennesker. Hovedflyplassen alene medfører en gjennomsnittelig trafikk på 40.000 mennesker daglig.

Brann- og redningsberedskapen i de tre kommunene består i dag av en døgnkasernert fem mannsstyrke i Ullensaker mens Nannestad og Gjerdrum har deltidssstyrker på henholdsvis 16 og 20 mann. Brann- og havaritjenesten ved OSL Gardermoen har tidligere hatt en 16 manns døgnkasernert styrke fordelt på to brannstasjoner, men etter nedskjæringer i Avinor er styrken nå redusert til 11 mann. 
Det forebyggende arbeidet er ivaretatt ved to inspektørstillinger i Ullensaker og to heltidsstillinger i Nannestad. Disse kommunene utfører også tilsyn i Gjerdrum. OSL har egen forebyggende avdeling på 3,5 årsverk med samme kompetanse som et kommunalt brannvesen, men har ingen ”myndighet” da denne tilligger kommunestyrene og utøves av kommunal brannsjef.

Med bakgrunn i blant annet ny brannlovs §15 om krav til samarbeid mellom kommuner, underskrev ordførere og rådmenn i kommunene for et år siden en intensjonsavtale om å etablere ett felles brannvesen. Tidligere brannsjef i Ullensaker brannvesen, Kjell Johansen ble ansatt som felles brannsjef, og han fikk i mandat å utrede grunnlag for felles brannvesen samt samarbeid med Oslo Lufthavns brann- og havaritjeneste.

Prosjektgruppen som ble nedsatt konkluderte tidligere i år med blant annet følgende:
– Det etableres et fellesbrannvesen for Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad.
– Den økonomiske fortjenesten er beregnet til at de tre brannvesen hver for seg slipper en oppgradering. Dette utgjør totalt sett kr. 2 millioner årlig.
– Fellesbrannvesenet organiseres som et IKS.
– Hovedbrannstasjon med administrasjon, forebyggende avdeling og feiervesen blir samlet på Ullensaker brannstasjon.
– Brannstasjonene i Gjerdrum og Nannestad opprettholdes.
– Overordnet vakt legges til heltidsstillinger og utrykningsledelse beholdes i alle kommunene.
– Ingen vil miste jobben eller gå ned i lønn, men noen vil miste tillegg ved endring i arbeidsoppgaver eller vakter.
– Kostnadene til fellesbrannvesenet deles etter innbyggerantallet.

ROS-analyse

En risiko- og sårbarhetsanalyse skulle ligge til grunnlag for å dimensjonere fellesbrannvesenet best mulig mot fremtidige oppgaver og Skansen Consult A/S ble tildelt oppdraget. 
Skansen Consult A/S konkluderte med at det er hensiktsmessig å danne et interkommunalt brannvesen i regionen. Det vil da oppnås en tilfredsstillende dimensjonering i alle kommunene samt at man organiserer brannvesenet på en slik måte at det oppnås bedre effektivitet og at målene nås.

Det siste anses som meget viktig da dagens brannvesen har alvorlige mangler i forhold til forskriftene. Ullensaker har to ganger de siste fire år fått bemerkninger fra DSB om manglende tilsyn. I Gjerdrum drives brannvesenet på dispensasjon fra DSB i tillegg til at tilsynet kan bli noe tilfeldig fordi det ikke følges opp av samme personell over tid. Nannestad  har hatt store problemer med å få utført pålagt feiing og har idag problemer med å tilfredsstille krav til utrykningstider. Alle tre kommunene har manglende kvalifikasjoner hos personellet og problemer med oppfølging av kompetansekrav.

Grunnlaget for ROS-analysen som ble gjennomført var tidligere utarbeidede ROS-analyser, informasjon om de tre brannvesen, kartmateriale, informasjon om særskilte brannobjekter samt møter med aktørene i prosjektet. 
ROS-analysen rettet seg kun mot brann og ulykker og tok for seg organiseringen og dimensjoneringen av det planlagte brannvesenet. Vurderingene ble ikke utført på objektnivå. I henhold til tilbudsforespørselen ble utredningen i stor grad basert på tidligere utført arbeid.

ROS-analysen konkluderte med blant annet:
– Ledelse og en forebyggende avdeling med 5- 6 personer plasseres på Jessheim.
– Dagens beredskapsstyrke på Ullensaker beholdes med et tillegg på fire deltidsmannskaper i dreiende vakt til dekning av tankbil.
– Gjerdrum beholder dagens ordning og tankbil skal alltid ut. Et mulig samarbeid med Nedre Romerike brann- og redningsvesen bør vurderes når ny stasjon på Skedsmokorset er etablert.
– Deltids avdelingskoordinator for beredskap i Nannestad og Gjerdrum opprettes.

I tillegg anbefalte rapporten at OSL dekker førsteinnsats i Nannestad og at Nannestad beholder fire mann i dreiende vakt til dekning av tankbil. 
ROS-analysen tok ikke for seg vannforsyning, men pekte på at det var en nødvendighet at det ble laget en egen analyse for brannvann i regionen. Interconsult A/S utførte jobben med å lage et brannvannskart ved plotte inn §13-objekter og ved å ta stikkprøver av vannforsyningen ( les egen artikkel om brannvannskart på side 32 og 33).

Brannvannskartet avdekket at vannforsyningen mange steder var underkjent i forhold til forskriftens krav til slokkevann. Dette betyr at det vil bli stilt krav til vannverkene om oppdatering. I tillegg vil man risikovurdere hvert særskilt brannobjekt i forhold til vannforbruk, sprinkling m.m. 
– Med basis i risikoanalysen og vannanalysen, vil vi utføre tilsyn. Sammenholdt med vår beredskap vil det bli laget innsatsplaner som beredskapsstyrken skal være ansvarlige for. Vi er også avhengige av et bedre samarbeid med bygningsetatene for å komme i mål med dette arbeidet.

Totalskaden etter brannen på Solar Electro i 2001 som blant annet skyldes et underdimensjonert sprinkleranlegg, har gitt oss en lærepenge, sier brannsjef Johansen.
Før jul i fjor ble det fremmet et regresskrav på 120 millioner kroner mot Ullensaker kommune fra selskapet som forsikret Solar Electro. Kommunen var avvist kravet og saken vil trolig ende i rettsapparatet.

Samarbeid med OSL

Et samarbeid med OSL var i så måte det utradisjonelle selv om man på mindre steder i landet har samarbeid mellom kommunens brannvesen og lufthavnens brannvesen. 
Med sine store ressurser betyr OSL brann og redning en stor styrke for regionen og man har allerede siden oppstarten av hovedflyplassen i 1998 hatt et godt samarbeid. OSL rykker ut på trafikkulykker og branner i nærområdet og trafikkulykker på motorveien fra flyplassen til E6. OSL har også flere ganger bistått med lift ved branner i Ullensaker og Nannestad og begge brannvesen kan bruke øvelsesfeltet til OSL. 
En intensjonsavtale med OSL ble laget hvor fellesbrannvesenet vil kjøpe førsteinnsats mot Nannestad fra brannstasjon Vest på OSL og Nannestads mannskapsbil flyttes til OSL.

For tre uker siden ble denne avtalen godkjent av alle partene og samarbeidet er ment å starte opp fra nyttår. Gevinstene ved dette vil være at:
– Flyplassbrannvesenet får økt erfaring fra innsatser
– Hoteller og bedrifter i nærområdet får opptil 7-9 minutter raskere hjelp
– Bedre innsatstrening mellom styrkene og bedre kjennskap til hverandre
– Nannestad får bedre og raskere førsteinnsats sentralt i kommunen.
– Økonomisk gunstig for begge parter

Ordningen innebærer også at en brannkonstabel med lokalkunnskap i Nannestad, skal ansettes ved OSL noe som også innebærer en styrking av deres beredskap. OSLs innsats skal helst være begrenset til en time da de vil bli avløst av deltidsmannskaper fordi ordningen innebærer at den resterende brannstyrken ved OSL må midtstilles på flystripa i den tid styrken fra brannstasjon Vest er utenfor portene til flyplassen.   
– Vi føler at vi er på rett vei nå og målet er at brannvesenet vi skal bygge opp skal være forsvarlig og lovmessig, sier brannsjef Kjell Johansen til ”Brannmannen”.

– Spesielt gledelig er det at vi får til et samarbeid med OSL og dette er vel første gang i Norden med en slik kombiløsning sammen med brann- og havaritjenesten ved en stor flyplass. 
– Det interkommunale samarbeidet vil bety gevinster i form av et større fagmiljø først og fremst for det forebyggende arbeidet, men også på beredskapssiden vil det bli gevinster gjennom samarbeidet med OSL og en profesjonell overbefalstjeneste, avslutter brannsjef Kjell Johansen som har et ønske om at fellesbrannvesenet vil få navnet Gardermoregionens brannvesen for å få plassert det nye brannvesenet bedre på Norgeskartet.
Ordningen vil bli evaluert etter 1-2 år.  
 

Publisert: 03-09-2004

COMMENTS