For unyansert om bruk av § 2.1

HomeForebyggende

For unyansert om bruk av § 2.1

I forrige utgave av Brannmannen skrev Håkon Winterseth fra Skansen Consult et debattinnlegg hvor han kritiserte brannvesenet for manglende bruk av lovverkets muligheter til oppgradering av eksisterende bygningsmasse

Winterseth pekte på at § 2.1 i den forebyggende forskriften i alt for sjelden grad benyttes. Teksten i § 2.1 sier at: Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved kombinasjon av slike.

Brannmannen har fått kommentarer fra forebyggende avdelinger i to større brannvesen. De mener at Winterseth sin kritikk er for unyansert og at brannvesen bruker mulighetene som lovverket gir. Det pekes også på at Winterseth og konsulentbransjen er for opptatt av tilsyn som eneste virkemiddel. 

Seksjonsleder på forebyggende avdeling i Drammensregionens brannvesen IKS, Per Døviken svarer dette på kritikken:
–    Winterseth fremstiller det som at ingen brannvesen, med unntak av Oslo og Tromsø, bruker mulighetene i lovverket og det blir feil. Bildet er nok mer differensiert enn det. Jeg opplever at det i varierende grad er fokus på dette og at problemstillingen kan være krevende å følge opp, kanskje spesielt i mindre kommuner/brannvesen.                                                                                               
–    I Drammensregionens brannvesen IKS forholder vi oss til § 2.1 og krever oppgradering av eldre bygningsmasse gjennom å bruke en kombinasjon av lokal forskrift og enkeltvedtak. I tillegg registrerer vi boligbygg som særskilte brannobjekter hvis det er nødvendig. Et slikt tilfelle er et eldre bygg i Drammen hvor bygningsmassen er dårlig, eierforhold og bruk en utfordring og hvor oppgradering vil ta lang tid. 
–    I 2006 utarbeidet vi, på vegne av Drammen kommune, forslag til lokal forskrift for eldre boligbygg/tett trehusbebyggelse. Dette ble sendt på høring til DSB, som mente at teksten ga brannvesenet for vide fullmakter. Vi ble noe forundret over dette, som ga oss begrenset adgang, men vi justerte teksten og bruker denne i forhold til tilsyn i dag. I de tilfeller den lokale forskriften er utilstrekkelig bruker vi enkeltvedtak. Vi utfører også tilsyn mot mindre boligbygg i de tilfeller hvor vi ser utfordringer i sikkerhetskulturen med sesongarbeidere fra utlandet i kombinasjon med dårlig standard på bygningsmassen. Dette gjøres i tett samarbeid med DLE, arbeidstilsynet og byggesak i våre eierkommuner. Alt i alt mener jeg vi bruker de mulighetene som lovverket gir oss anledning til, sier Døviken.

Leder av forebyggende avdeling i Salten Brann IKS, Ivar Hogstad svarer dette:
–    Tilsyn utover det som er definert som særskilte brannobjekter er en mulighet. Grunnlaget for lokale forskrifter må være forankret i definerte risikoforhold som man ønsker å regulere. Forskriftene regulerer pliktene innenfor brannområdet. Tilsyn et sikkerhetstiltak for å sikre at pliktene etterleves. Behovet vil variere fra kommune til kommune. Det vil nok ikke være behov i alle kommuner for lokale forskrifter slik de har i Oslo for de eldre bygårdene.
–    Når det gjelder boliger sier Stortingsmeldingen at informasjons- og holdningsskapende arbeid er de fremste virkemidlene.
–    Winterseth fokuserer etter min mening altfor isolert sett på tilsyn som virkemiddel. Risikoforståelse og risikoerkjennelse er områder som burde hatt mye større fokus innenfor alle områder av samfunnssikkerheten. 
–    Det er også grunn til å spørre om det er riktig ressursutnyttelse å gjennomføre tilsyn i objekter med den frekvensen vi har i dag. Dette kan oppfattes nærmest som en mistillit mot virksomheter som har oppegående HMS-rutiner. 
–    Når det gjelder hva som er virksomhet så kjenner ikke jeg til at det i brannmiljøet er noen diskusjon om dette. I følge internkontrollforskriften er både sameier, borettslag, aksjeselskap og andelsleiligheter å regne som virksomheter. 
–    Winterseth peker på at den forebyggende kompetansen i brannvesen ikke er god nok. Dette er en utfordring og det vil nok være det i fremtiden også. Med stadig mer komplekse bygg med kompliserte tekniske systemer som skal virke opp imot hverandre, må kompetansen økes og utvikles både på eiersiden og i brannvesenet.  Det er vi alle enige om.  
–    Når det gjelder utfordringer innenfor brannvernområdet kan dette ikke isoleres til bare å gjelde eksisterende bygninger. Vi hører stadig om nye bygninger som tas i bruk med mangler innenfor brannvernet, svarer Hogstad. 

COMMENTS