Tvangsmulkt nå til kommunen

HomeDiverse

Tvangsmulkt nå til kommunen

I ny brann- eksplosjonsvernlov §39 er det nå hjemlet at tvangsmulkter ilagt av kommunen, skal tilfalle kommunen. Etter tidligere brannlov skulle slike tvangsmulkter tilfalle staten.

Brannforebyggende avdeling i Oslo brann- og redningsetat har i de siste årene gjort flere vedtak om tvangsmulkter.
– Vi har vært nødt til å bruke tvangsmulktmiddelet i objekter som vi har registrert som særskilte brannobjekter”, uttaler avdelingssjef Nils Kristiansen til ”Brannmannen”. Våre prosedyrer i slike saker er godt innarbeidet, og det har vist seg at dette er et godt hjelpemiddel til å få gjennomført brannsikringstiltakene”.

Den enkelte tilsynsmedarbeider på avdelingen har anledning til å gjennomføre prosedyrene frem til selve utsendelsen av vedtaket om tvangsmulkt.
Etter å ha gitt pålegg om gjennomføring av tiltak, uten at disse er blitt gjennomført innen de fristene som er gitt, sendes det ut et forhåndsvarsel om tvangsmulkt. Allerede i pålegget er det gitt forhåndsvarsel om at tvangsmulkt vurderes tatt i bruk
Mulktens størrelse settes til ca 1 prosent av det tiltaket koster å utføre. I varselet gis eieren en frist på tre uker til å uttale seg før selve vedtaket gjøres. Hvis det kommer inn uttalelse fra eier innen fristen, tas denne med i vurderingen når vedtak om tvangsmulkt fattes.

Tvangmulkter for 800.000 kroner ifjor

– I flere saker har vi fått reaksjon fra eiere på dette tidspunkt og sakene har da enkelte ganger blitt stoppet fordi tiltakene er utført, sier Nils Kristiansen. Men i 2001 ble det innkrevd tvangsmulkt for over 800.000 kroner. Hittil i år har vi vært nødt til å skrive ut tvangsmulkter for 120.000 kroner. Det er særlig til eiere av forsamlingslokaler forvarsel om tvangsmulkt blir rettet, men i 2001 ble en tvangsmulkt gitt til eier av et overnattingssted. Denne mulkten ble tilslutt på 640.000 kroner.Selve vedtaket om tvangsmulkt gjøres innen en uke etter at uttalefristen for forhåndsvarsel er utløpt. Forslaget til vedtak forelegges avdelingssjef til parafering og underskrives av brannsjefen. Tidsfristen for når dagbøtene begynner å løpe, settes som regel til samme frist eller umiddelbart etter fristen som ble angitt i forhåndsvarselet.
Vedtaket sendes ut umiddelbart som rekommandert sending. Det overleveres også personlig til eier og det kvitteres for mottak.
Vedtaket kan påklages innen en oppgitt klagefrist, men hvis eier ikke klager innen fristen, har eier akseptert tvangsmulkten og den begynner å løpe fra det fastsatte tidspunkt.
Hvis eier klager innen klagefristen, vurderes tvangsmulkten på nytt. Saksbehandleren foreslår da enten å trekke tvangsmulkten, endre denne eller opprettholde den. Hvis klagen kommer etter at klagefristen er utløpt, meddeles eier dette skriftlig og klagen vil da normalt ikke bli behandlet som klage.

Gode erfaringer

– I vår rutinehåndbok er alle varianter av saksbehandling rundt tvangsmulkter beskrevet og standardskriv er laget, sier Nils Kristiansen. Vi er sikre på at denne type saksbehandling skjer på en riktig måte, og vi har ikke mottatt klager på dette fra eiere.Avdelingen har heller ikke behandlet klager på tvangsmulkter der mulkten fra vår side anbefales opprettholdt. En slik klage ville bli sendt den kommunale klagenemnd for endelig vedtak.

– Vi har gode erfaringer med å gjennomføre tvangsmulkter”, sier avdelingssjef Nils Kristiansen, men det krever at man er nøye med saksbehandlingen og tar den tid som behøves for å få sakene vel i havn.

 

Publisert: 04-07-2002

COMMENTS