HomeDiverse

Tiden spiller ingen rolle

Dette uttalte brannsjef Torstein Moen i en orientering til teknisk styre i Borre angående innsatsstyrken i en ny brannordning for kommunen. Han sa at nyere forskning viser at rask utrykning ikke redder de som dør i brann. Innsatstiden har heller ikke noe å si for hvor store de materielle skadene blir. Hans uttalelser vakte naturlig nok sterke reaksjoner blant tilhørerne som inkluderte både brannfolk og politikere.

Brannsjef Moen sier at han var forberedt på sterke reaksjoner etter utspillet. Han begrunner sine uttalelser med at det har vært mange påstander angående innsatstider. Det kan være greit å få fram at det faktisk er andre måter å se dette på, sier han. Nyere forskning viser at det ikke er noen sammenheng mellom innsatstid og det at mennesker dør i brann. Det er faktisk heller ingen sammenheng mellom branninnsatsen og skader. Effekten av slokkeinnsatsen overskygges helt av tekniske og bygningsmessige forhold. Dette er altså viktigere enn innsatsstyrken, sa Moen.

Arbeidet med ny brannordning for Borre har tatt lang tid og flere alternativer har vært lagt fram, i alt fire ulike alternativer som spenner alt fra kun en deltidsstyrke i byen til dagens ordning. Det er i dag en femmanns kasernert styrke i Horten inkludert en mann som betjener 110-sentralen. I framtiden ønsker brannfolkene å beholde femmannsstyrken, men åpner for å redusere med en mann ved sykdom. Brannsjefen ønsker en tremanns kasernert styrke og to mann på hjemmevakt.

Høyre og Fremskrittspartiet i Horten ønsker å spare to millioner kroner i brannvesenet ved å kutte seks stillinger og disse partiene utgjorde flertallet i teknisk styre som gikk inn for brannsjefens forslag. Nærsnes fra Høyre sier til avisen Gjengangeren at det er et spørsmål om å bruke kommunens penger «mest mulig kost/nytteeffektivt». Ved å omorganisere slik at av en innsatsstyrke på fem utenom «kontortid», har to hjemmevakt, sparer kommunen penger samtidig som beredskapen ifølge teknisk etats ledelse og brannsjefen, bare blir marginalt svekket. Politikere fra Ap og SV i byen imøtegikk brannsjefens uttalelser og anså at det var en selvfølge at jo raskere brannvesenet kom til stede jo flere verdier blir reddet.

Tillitsvalgt for brannfolkene i Horten, Andreas Schytte-Larsen reagerer sterkt på uttalelsene fra brannsjef Moen. Han advarer mot alternativet med kun tre mann i den kasernerte styrken og to mann på hjemmevakt. Ved at to mann kommer senere fram, vil de tre første mannskapene få en svært vanskelig situasjon ved å stå og se på at det brenner før de får gjort en vanlig innsats som krever minst fire mann. Det er klart at i en slik situasjon vil man ikke kunne vente, men man vil ga i innsats med fare for egen sikkerhet. Den nyere forskning som det vises til er bl.a. rapporten Real Fire Data utarbeidet av lunds Tekniske Högskole i Sverige om 307 branner i ikke-bolighus i London fra 1994-1997.

Rapporten konkluderer blant annet med at man ikke kan påvise noen sammenheng mellom kort innsatstid og skadeomfang Denne rapporten står dermed i sterk kontrast til tidligere rapporter som påviser sammenheng mellom innsatstid og skadeomfang.
Leder i Norsk Brannmannsforum, Bjørn Y. Olsen sier i en kommentar at de tar sterk
avstand fra Moens uttalelser. Olsen mener at det er uheldig at slike påstander kastes ut, uten at man ser helhetsperspektivet for brannvesenet som også i fremtiden skal være et redningskorps. Slike uttalelser er med på å skape en usikkerhet vi burde vært foruten. Brannsjef Moen har ikke vært tilgjengelig for kommentarer. «Brannmannen» vil i første nummer i 1999 belyse rapporten Real Fire Data nærmere i en artikkel.
 

Publisert: 08-12-1998

COMMENTS