Storgata på Lillehammer skal brannsikres

HomeForebyggende

Storgata på Lillehammer skal brannsikres

De fleste av bygningene i Storgata i Lillehammer har vesentlig verneverdi og de ble verdenskjent under Olympiaden i 1994. Under de 14 dagene Olympiaden pågikk, ble Storgata omdøpt til ”Stågata”, da det var så tett med mennesker i sentrum av Lillehammer at det knapt gikk an å komme frem. Storgata har gjennom flere ti år vært utsatt for flere større og mindre branner.

Etter en større brann i Storgata 65 i november 1999, bestemte brannvesenet seg for å invitere alle gårdeierne til et samarbeid om brannsikring av bebyggelsen. Dette møtet ble avholdt 1. februar 2000. 17. februar, bare 16 dager etter møtet, ble Storgata på ny herjet av en større brann. Storgata 108 ble totalskadet. I løpet det året ble det søkt Riksantikvaren om midler til prosjektet og i januar 2001 startet brannsikringsplanen for Storgata 31 – 113.

 

 

Samarbeid

Prosjektet er forankret i en felles interesse, fra den politiske ledelsen i kommunen, gårdeierne, vernemyndighetene og brannvesenet om å sikre den verneverdige bebyggelsen i Storgata mot flere storbranner. Den verneverdige bebyggelsen består av eldre, sammenhengende trehusbebyggelse med til dels dårlige brannskiller og stor fare for rask og omfattende brannspredning. Prosjektet er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune, Lillehammer Sentrum Drift A/S som representerer gårdeierne i Storgata samt Lillehammer og Øyer brannvesen, og  finansieringen er et spleiselag mellom de fire førstnevnte. Kartleggingen av brannsikkerheten og utarbeidelse av selve brannsikringsplanen ble utført av Scandiaconsult A/S ved Per Finborud. De har gjort en omfattende og god registrering av alle gårder som omfattes av prosjektet hvor så og si hver krik og krok er gjennomgått. Et fåtall av gårdene hadde forholdsvis god brannsikring fra før (brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenet, sprinkleranlegg, brannvegger etc).

Storgata skulle ikke forandres

Det ble tidlig bestemt at Storgata skulle se ut som den alltid har gjort og at det skulle søkes løsninger som ga optimal sikkerhet med minimale inngrep og skader, noe vernemyndighetene var svært glade for. De tekniske tiltakene skal tilpasses bygningen og ikke omvendt.

De foreslåtte tiltak

For å utnytte kommunens nærliggende kasernerte brannvesen som ligger bare et steinkast unna hele bebyggelsen i Storgata, og for å gjøre minimale inngrep i bygningsmassen så kom prosjektgruppen frem til at det mest effektive brannsikringstiltaket er å sørge for at flest mulig gårder har heldekkende brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenet. Brannskillene mellom gårdene er mange steder så dårlig at de anbefales utbedret ved å kle gavlvegger innvendig med brannhemmende plater. Det ble tidlig vurdert sprinkling av bebyggelsen, men en kombinasjon av høy kostnad, relativt store inngrep både i bygning og gate gjorde at dette ble ansett som lite aktuelt.

Det er i brannsikringsplanen foreslått følgende hovedtiltak:

  • 39 gårder bør installere heldekkende brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenet
  • 6 gårder bør koble eksisterende brannalarmanlegg direkte til brannvesenet
  • 32 gårder bør bedre brannskillet ved å kle gavlvegger med brannhemmende plater mot nabo
  • 3 gårder er anbefalt å utvide eksisterende sprinkleranlegg til å bli fullsprinklet.

Status pr. i dag

  • Av 54 gårder er det pr. i dag 50 gårdeiere som har sagt seg positive til å gjennomføre foreslåtte brannsikringstiltak.
  • 39 gårder har forslag om installasjon av brannalarm og av disse har 21 akseptert tilbud. 15 av 39 gårder har allerede fått installert alarm.
  • 6 gårder har brannalarm uten direkte varsling til brannvesenet og to av disse har mottatt tilbud og en har akseptert tilbudet.
  • 32 gårder har forslag om utbedring av brannskille og av disse har ni utbedret brannskille.

Vil følge opp planen

Brannvesenet vil nå jobbe for at brannsikringsplanen fullføres og ikke stopper opp, noe vi har stor tro på at ikke skjer. Vi er i full gang med å skrive avtale med gårdeierne om direkte tilknytting av brannalarmer, og vi jobber med å kartlegge de faktiske forhold samt lage innsatsplaner for hele den verneverdige bebyggelsen i Storgata. Når det gjelder organisatoriske tiltak, skal det utarbeides forebyggende  instruks (ordensregler) og handlingsplaner ved utløst brannalarm.  Til våren har vi planer om å arrangere en egen brannverndag med gårdeierne i Storgata der vi kjører enkle brannøvelser i for eksempel bruk av slokkeutstyr og gir generell informasjon om forebyggende brannvern etc.
Som dere ser av artikkelen, så er ikke dette bare en plan som står på et papir, men selve gjennomføringen av de brannforebyggende tiltakene er godt i gang. Jeg personlig har stor tro på tiltakene da det har vært branner i Storgata som har blitt stoppet av brannvesenet, fordi de hadde brannalarmanlegg med direkte overføring. Jeg tror at de foreslåtte brannsikringstiltak sammen med gode organisatoriske tiltak vil hindre nye storbranner i Lillehammers verdenskjente Storgate.

 

Publisert: 03-09-2003

COMMENTS