Snart i gang med nødnett Del 3

Home110/Nødnett

Snart i gang med nødnett Del 3

Etter en turbulent vår og forsommer med mange og harde diskusjoner om systemer som Alarmsentral Brann Øst AS (ABØ) mente ikke var ferdige, samt mange endringer av oppstartstidspunkt, startet gjennomføringen av ”site acceptance test” (SAT) for Alarmsentral Brann Øst AS mandag 15. juni 2009. Det skal ikke legges skjul på at undertegnede hadde sommerfugler i magen da mandagen kom og vi skulle starte.

I forkant av oppstarten har det vært mange og lange forberedelser. I tidligere artikler har jeg beskrevet hvordan vi har etablert testoperatørplasser og tilrettelagt for best å kunne håndtere to samtidige systemer. Disse forberedelsene viste seg å være suksessfulle når vi startet opp. 

Mandag morgen før testteamene skulle ankomme ble det omfattende endringer i selve sentralen. Kontorskillevegger for å skille testplasser fra den operative driften ble montert, og arbeidspulter, stoler og bord for testteamene måtte bæres på plass i testsonen. Kontorskilleveggene var bestilt med total høyde på 1,8 meter noe som gav mindre støy og ikke minst at operatørene slapp å se mennesker bevege seg rundt i lokalene når man sitter med en innringer i nød på 110-linja.
Etter denne ombyggingen hadde vi på en akseptabel måte klart å skille testsonen fra den operative delen og skapt en mulighet for alle til å kunne gjennomføre sin oppgave best mulig. I forkant lå det også mye informasjon til egne operatører og samtaler for å avklare hva dette ville innebære for de i perioden for gjennomføring.

Til sammen var det i gjennomsnitt 15 personer hver dag i testperioden som deltok i en eller annen form, og flere dager var vi rundt 20 personer. Leverandøren Nokia Siemens Network (NSN) med underleverandørene Frequentis (FRQ), Fortek og Sirius IT stilte mellom 7- 9 personer, mens brann inklusiv DSB stilte med resten.  Heldigvis kunne den operative testingen gjennomføres fra testplasser utenfor sentralen, slik at vi i all hovedsak hadde bare ett team inn i sentralen til enhver tid. Men alle involverte ble i forkant grundig orientert om hvordan de skulle opptre på den operative sentralen med tanke på lyd, telefoner, etc.

I forkant av SAT gjennomføringen hadde leverandøren selv hatt en Dry- run periode. Dette er leverandørens mulighet til å gjennomføre SAT-testene uten andre involverte. De testansvarlige var derfor kjent med oss og vi kjent med de før alt startet så det å holde støynivået nede var ikke noe problem.

Gjennomgang av alle kontraktskrav
SAT er en gjennomgang og test av alle kontraktskrav til leveransen, og en test som gir bekreftelse på at alt fungerer. Så langt i prosjektet er dette den mest omfattende testingen som blir gjort av kontrollromsløsningen til Brann, og den første av testene som tar for seg alle kravene i kontrakten. 
Arbeidet med testboken, som dannet grunnlaget for alle tester, har vært lang. Totalt er testdokumentet bestående av ca. 1000 sider, og det har ikke alltid vært lett å finne tid nok til å lese tilstrekkelig igjennom for kommentarer til Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Uansett tror jeg at dokumentet inneholdt det aller mest vesentlige når det ble godkjent og vi startet opp. Det var også gitt anledning for å sende inn testcaser i forkant for mer fritesting enn det leverandøren la opp til. Dette var dessverre ikke gjort, men vi fikk også mulighet til dette under selve SAT-gjennomføringen, og fikk dermed gjort noe fritesting med godt resultat.

420 testcaser
Første dag av SAT gikk med til å gjennomgå forutsetninger og metodikk med alle de involverte. Det er viktig at alle skjønner alvoret i testen, og ikke minst at man unngår unødige diskusjoner når ting oppstår. Til sammen var det 420 testcaser som skulle gjennomføres under den åtte dager lange perioden som var avsatt.

Feil, som blir oppdaget underveis i testingen, skal vurderes etter tre ulike kriterier. Disse var forhåndsdefinert og alle kjent med hvordan skulle vurderes i forhold til feil som oppstod.

  • severity 1-feil er så alvorlige feil at SAT skal stoppes.
  • severity  2-feil stopper ikke testingen, men skulle det bli for mange av de kan det bety at SAT underkjennes.
  • severity 3-feil er mer ubetydelige, og har mindre betydning for det totale bildet.

Gjennomføringen involverte veldige mange mennesker i fra 110-sentralene i fase 0. Dette med bakgrunn i at testen består av både operative og tekniske tester. Så her krevdes det personell med operativ bakgrunn for testing av beslutningsstøtteverktøyet, kart, alarmmottak, call- out m.m. I dette deltok operativt personell fra ABØ, Romerike 110 og Oslo 110.
For den tekniske testingen deltok teknikere fra Brann Driftsorganisasjon (BDO) og testet alt på ICCS, linjer, Tetra samtalegrupper, nettverk, profiler m.m.

Hvert av test teamene hadde delt de ulike testene seg imellom slik at man testet det man hadde bakgrunn for. Hver test blir tatt punkt for punkt, og leverandør og branns observatør er enige før man huker av punktet og går videre til neste punkt. Når testpunktene er gjennomført, blir hver test registrert som ”passed” eller ”not passed”, og testdokumentet signeres av testansvarlig fra leverandøren Frequentis, samt en representant fra brann. Det skrives ned observasjoner dersom resultatet ikke er som forventet. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) deltok i den grad at de er til stede som diskusjonspart ved uenigheter, der det er behov for avklaringer i forhold til kontrakt eller andre generelle forhold som må sjekkes ut. 
Enkelte ganger var det testcaser som ikke var gjennomførbare. De var i utgangspunktet designet feil og ble i samråd med representanter for brann og eller leverandør funnet nødvendig å redesigne for å teste funksjonalitet korrekt.

Godkjent test
Siste dagen ble avsluttet med et stormøte for alle involverte. Gjenomgangen viste at av alle 420 testene hadde 342 passert, 33 var ikke godkjent og 45 ikke gjennomført. Antall severity 2- feil var, når vi nå sitter med sluttrapporten, totalt 11, og antall severity 3 var totalt 33. Det er absolutt akseptabelt, og alle var enige om at testen var godkjent.
I antallet tester som ikke kunne gjennomføres var flere relatert til testing opp imot annet kontrollrom. Da ABØ er først ut, var dette selvsagt ikke lett å teste når man ikke har andre kontrollrom å teste mot.
Etter åtte lange og harde arbeidsdager med testcaser, møtevirksomhet, diskusjoner og 420 tester, var det en sammensveiset gjeng som ble invitert av Frequentis til en avslutningslunsj i Son. Solen skinte og alle var fornøyd med resultatet. Lunsjen smakte og alle reiste hvert til sitt, godt fornøyd med at den første SAT for kontrollrom var overstått.
Når nå SAT er gjennomført er neste store milepæl i ABØ den fire ukers Initial Trial Period (ITP). Dette er en test og stabilitetsperiode hvor systemene skal testes i mest mulig operativ drift, uten at vi går skarpt. På nåværende tidspunkt er dato for denne ikke fastsatt så her venter vi i spenning, og vil komme tilbake til dette i senere artikler.

COMMENTS