Snart i gang med nødnett – del 2

Home110/Nødnett

Snart i gang med nødnett – del 2

I forrige artikkel av Brannmannen skrev jeg at Alarmsentral Brann Øst (ABØ) skulle starte opp med friendly users i midten av februar. Dette ble dessverre ikke som forutsatt.

I det vi var i ferd med å sende ut innkalling til våre brukere som skulle bli friendly users, kom det brev fra Nokia Siemens Networks (NSN) om at alle terminaler ville bli deaktivert i nett. Dette innebar at vi ville måtte søke spesielt om lov til å få ha terminaler med tilgang til nettet. På bakgrunn av den usikkerhet dette innebar for muligheter i nettet, dekning og kapasitet, besluttet vi at friendly users- testing ikke skulle igangsettes som planlagt. Det er derfor ingen erfaringer å dele med dere på dette pr. i dag, men jeg skal selvsagt dele erfaringene når vi kommer i gang som forutsatt.

Fleetmap
ABØ`s fleetmap (sambandsplan) er nå i all hovedsak ferdigstilt med fullstendige navneliste, tittel, alias og ISSI pr. brannvesen og brannstasjon og person. Dette har vært et omfattende og nitidig arbeid som har krevd mer ressurser en opprinnelig tiltenkt. Det ble tidlig klart at det var nødvendig å få avsatt en egen person i ABØ som har jobbet med etableringen av hele fleetmap-dokumentet i samarbeid med undertegnede. I ABØ`s distrikt har vi ca. 500 brannmannskaper og ca. 130 mobile enheter. Stort sett alle mannskaper vil ha egen call- out terminal i tillegg til alle de funksjonsbaserte terminalene til røykdykking, sjåfører og andre seteplasserte funksjoner som skal inn. Dette betyr at listen over alle terminaler ble ganske stor og omfattende. Fleetmapen er igjen utgangspunktet for Brann Drift Organisasjon (BDO) når de skal programmere og melde en terminal inn i nettet. Det er derfor uhyre viktig at alle data i fleetmap er riktige slik at man unngår dobbelt arbeid og problemer med terminalene.

Nye kallesignaler
Siden første utkast til nytt nasjonalt sambandsreglement ble fremlagt mot slutten av 2007 har ABØ jobbet aktivt mot å finne fremtidige stasjons-ID, kallesignaler og system for dette. I forbindelse med konfigurasjonsarbeidet i Vision var det nødvendig å etablere de nye stasjons ID`ene allerede i september 2008. Første utkast ble sendt ut til alle brannsjefer med kort høringsfrist, og kun mindre endringer var nødvendig. Når arbeidsgruppen, nedsatt av DSB fremla forslag til nytt sambandsreglement for Brann, og dette ble overlevert til DSB på 110-konferansen høsten 2008, var vi allerede godt i gang med vår oversikt og kunne sluttføre arbeidet.

Etableringen av en selvforklarende bokstavering har ikke vært lett. Vi har til sammen 14 brannvesen og 24 brannstasjoner i vårt distrikt hvor for eksempel bokstaven H er et naturlig valg for både Halden, Hvaler og Hobøl brannstasjoner. I tillegg kunne dette kollidere med Helse, hvis de også skulle benytte bokstaven. Vi la oss derfor på en linje hvor de brannvesen som besto av flere enn 1 stasjon ble prioritert med første bokstaven i brannvesenets navn. Mange andre har selvsagt også fått første bokstaven i sitt navn, mens resten av brannvesenene er tildelt bokstav etter mest mulig fornuft.
Dato for overgangen til nye kallesignal ble satt til mandag 16. mars kl. 08.00, og i forkant virker det som de aller fleste brannvesen la masse arbeid i å mestre overgangen best mulig. Nå som vi har benyttet de nye kallesignalene i snart to måneder, kan jeg trygt si at dette gikk over all forventning. 110-operatører, befal og brannmannskaper har vært positive og overgangen har gått så og si knirkefritt. Ja, det skal innrømmes at det noen ganger har vært litt latter på sambandet når en av aktørene har tråkket skikkelig i det og bommet fullstendig på kallesignalet, men det er vel noe av sjarmen ved å være trygg på hverandre og den enkeltes situasjon. 

For de av dere som vurderer iverksettelse og planlegger overgangen vil jeg bare si,- hopp i det og start opp så fort som mulig! Dette er helt nødvendig og bedre å ha gjennomført før alle andre nødnettsystemer kommer i tillegg. I ABØ har forberedelsene vært nitidig pugging blant operatørene, samt en svær plakat på veggen som alle operatørene ser om det skulle være nødvendig å ha litt hjelp når det stopper opp.

Vaktadministrasjon
I prosjektet har det alltid ligget en forutsetning om at det lokale brannvesen skal være ansvarlig for å etablere og vedlikeholde alle data i Vision Boss programmet. Gjennom det omfattende arbeidet som er gjort i forbindelse med konfigurasjon av Vision ble det i forbindelse med en workshop i januar 2009- i samråd med Fortek, NSN, dNk og DSB -enighet om at det var nødvendig med et spesialkurs i den delen av Vision Boss som omhandler vaktadministrasjon. Dette er grunnpilaren i programmet for at valgte brannmannskaper som skal kalles ut til en hendelse får call-out på sine terminaler. Personell fra ABØ og Romerike 110 har deltatt på denne tilrettelagte opplæringen, og vil bistå i erfaringsoverføring til de andre sentralene i fase 0 slik at de selv kan håndtere oppgaven. ABØ ser det uansett som en forutsetning at når man har fått nødvendig erfaring og trening på området, så vil det bli gitt opplæring til alle lokale brannvesen, slik at de selv står ansvarlig for arbeidet på et senere tidspunkt.

Konfigurasjon av ICCS
Som del av leveransen får alle 110- sentralene også ICCS (Integrated Communication and Control System) – på norsk;  integrert radio- og telefonibetjening. Arbeidet med konfigurasjon av denne er akkurat startet opp, og vi har hatt samtaler med politiet for å kunne nyttiggjøre oss de erfaringene politiet allerede har hatt gjennom ca 1 års drift. Det skal ikke legges skjul på at her står vi overfor nye utfordringer for å bygge opp påloggingsnivåer, kortnummer, telefonlister, kø struktur og masse annet på en best mulig måte for 110-sentralene. Det blir viktig at vi også her får en mest mulig nasjonal tenkning på plass fra første stund, selv om ting selvsagt kan tilpasses lokalt på et senere tidspunkt. Mitt syn er at vi burde fått etablert en nasjonal, regional og lokal oppbygging av telefonlister, slik at vi alle hadde spart oss arbeidet det er hele tiden å holde alle lister oppdatert på hver sentral. Dette er kanskje noe vi får i gang etter som flere og flere 110- sentraler kommer til.
SAT (site acceptanse test)
I forrige artikkel ble det henvist til gjennomføringen av SAT og forberedelser til denne. Nå er SAT for ABØ utsatt til uke 20 og 21, så jeg har ingen erfaringer å dele på dette området foreløpig. Allerede nå ser vi at det blir mange deltakere og en utfordring å få gjennomført en så stor test i en live sentral, så her står vi ovenfor store utfordringer i 7-8 dager som testen er forventet å ta.

Transisjon
Selv om det er utsettelser i prosjektet har vi startet opp igjen med jevnlige transisjonsmøter. Disse møtene har som agenda å diskutere forhold i forbindelse med overgangen fra gammelt til nytt utstyr. Møtene er effektive telefonkonferanser med deltakere fra dNk, DSB, BDO, NSN og i dette tilfellet ABØ ved undertegnede. En dag før hvert møte er det innlevering av statusrapport fra hver enkelt aktør, og forberedelser til møtet er derfor ganske greit. At vi kjører denne type møter, selv om det virker langt frem til vi ”go live”, ser jeg som veldig fornuftig, da vi dermed får avklart og lagt opp til en best mulig overgang. I tillegg står vi foran mange nye utfordringer hver dag nå som vi er kommet helt ned på detaljnivå i prosjektet, og disse avklares fortløpende.
Siden januar har det vært et veldig internasjonalt miljø i ABØ. Frequentis (FRQ) har hatt opptil fire teknikere hos oss i mange uker allerede og samarbeidet med disse har vært helt utmerket.  Dette er personer som har jobbet i ”live” sentral før, og som flyter inn blant alle ansatte på en flott måte. Uansett er det en utfordring å skaffe plass til opptil fire teknikere med utstyr, men tett samarbeid har løst dette til alles beste. 

Møter fremtiden bedre rustet
Jeg håper brannmiljøet ser positivt på at vi i Norge går inn i fremtiden med nytt digitalt nødnett. Det skal ikke legges skjul på at alle de utsettelser vi ser i nødnettprosjektet tar mye av motivasjonen til de som daglig legger ned et omfattende arbeid for at vi skal få nytt nødnett, men jeg vil påstå at vi vil få en kontrollromsløsning på alle 110- sentralene som setter oss i stand til å møte fremtiden på en mye bedre måte enn vi vil ha med dagens systemer. Dette er en personlig betraktning, men noe jeg virkelig føler å kunne stå inne for. I tillegg er min anbefaling til 110-miljøet at man starter et samarbeid med andre sentraler rundt seg for å stå best rustet til det arbeidet en står foran når nødnett-prosjektet nærmer seg.

Avslutningsvis vil jeg gi ros til alle ansatte i ABØ, som daglig står overfor utfordringer i forbindelse med prosjektet og spesielt fordi ABØ er først ut blant 110-sentralene. Det være seg å ha masse folk svirrende rundt i sentralen, ekstra støy, nytt utstyr som står ”i veien” for annen drift, ledelse som er opptatt med prosjektet og masse møtevirksomhet m.m. Måten de ansatte har ivaretatt dette på gjennom flere år fortjener ros.

Mye skjer i ABØ, selv om prosjektet er forsinket i forhold til hva som var forventet i forrige artikkel. I neste nummer av Brannmannen skal jeg igjen prøve å formidle det som har skjedd siden sist og følge opp de erfaringer vi eventuelt har dratt.

COMMENTS