Samarbeidsprosjekt med politiet

HomeDiverse

Samarbeidsprosjekt med politiet

Informasjonsleder Kjetil Bratlie, Oslo Brann- og redningsetat (OBR), hadde i «Brannmannen» nr. 3/99 en orientering om et nytt samarbeidsprosjekt med politiet som var igangsatt. Undertegnede har lest artikkelen flere ganger, men er ikke overbevist om at det er samsvar mellom målsetning, tiltak/ ressurser og måloppnåelse.

Det synes som om et stort apparat er satt i gang der essensen i sluttresultatet er at politiet skal senke terskelen for utferdigelse av forenklet forelegg (bot) fra tidlige uaktsomme handlinger som gjenglemte gryter til unnlatelse av montering av røykvarsler m.m.
Av artikkelen synes å framgå følgende:

MÅL: Redusere antall omkomne i brann.
MIDDEL: Utferdige forelegg i større utstrekning i etterkant av branner.
TILTAK: I tillegg til politiets egen etterforskningsgruppe samt OBRs egen brannevalueringsgruppe er det nye:
– jevnlig møtevirksomhet politi/brannvesen
– omfattende forarbeid
– avklaring av formell framgangsmåte
– utarbeidelse av eget skjema
– nytt arbeidsfelt for utrykningsstyrken med utfylling av skjemaet (juridisk holdbar utfylling?)
– OBR vil anmelde, «etter nøye vurdering, grove forhold til politiet.

Alt dette gjelder i etterkant av en brann, med eller uten dødsfall. En må stille spørsmålet om målet om å redusere antall omkomne i brann blir oppnådd sett ut fra tiltak og ressursforbruk?
Er dette en «ny dimensjon» i det forebyggende arbeid? Hvem og spesielt hvilke av de brannutsatte gruppene med hensyn til branndød vil noen gang høre om de forelegg som utstedes med det resultat at ønskede/forskriftspålagte tiltak blir iverksatt?
Hvordan gikk det med den ene anmeldelsen som er nevnt? Hva var grovt? Er det forenklede forelegget (eventuell bot) vedtatt? Hvis ikke, følger politiet opp saken videre i rettsapparatet?
Det er prisverdig at politiet innskjerper og i større grad bruker de straffebestemmelser som er i lovgivningen, men en vil tro at straffeforfølgning fra politiets side kan bli problematisk dersom basert på «andres tilfeldige» utsagn og notater på et skjema og ikke egne avhør.

Hovedinnvendingen til  prosjektet/artikkelen er likevel at en ikke kan se den påberopte brannforebyggende effekten av tiltaket relatert  til henvisningen som gjøres til informasjonstiltak pålagt brannvesen i henhold til FOBTOBen.
Det som synes prisverdig er at det kan synes som om politiet er innstilt på å vektlegge brannetterforskningssaker mer enn tidligere. Skal antall omkomne i brann reduseres er det sannsynligvis andre tiltak som må iverksettes, enten på informasjonssiden eller muligens en bevist anvendelse av vedtekt til brannlovens §24 siktet inn mot utsatte grupper.

 

Publisert: 07-07-1999

COMMENTS