Rapport om hendelser

HomeDiverse

Rapport om hendelser

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap endret tidligere i år systemet for rapportering av brannvesenets innsatser. Rapport om hendelser (ROH) erstatter tidligere brannrapport og kvartalsrapport. Men rapporteringen har skapt mye irritasjon i brannvesen for det omfattende arbeidet med å fylle ut skjemaer for blant annet unødige alarmer.

Mye byråkrati skaper irritasjon

Norsk Brannbefals Landsforbund har mottatt flere henvendelser fra brannvesen som mener at 
rapporteringsverktøyet ikke er tilpasset brannvesenets behov, noe som resulterer i at mange må drive med doble rapporteringssystemer for å tilfredsstille egne behov. Med bakgrunn i dette har NBLF sendt et brev til DSB med følgende henstilling
Den elektroniske rapporteringen av alle hendelser fra brannvesenet utsettes/stoppes til et mer brukerrettet rapporteringssystem er på plass. I tillegg bør det snarest opprettes en arbeidsgruppe, som er brukerrettet og som også ivaretar brannvesenets behov. NBLF har full forståelse for at enkelte brannvesen ikke rapporterer inn alle hendelsene i dagens rapporteringssystem.

NBLF anser at rapporteringssystemet bør ha mange flere alternativer (pop-up) enn i dag for å slippe å måtte gå igjennom deler av skjemaet som kan være helt irrelevant i forhold til den utførte innsats. Et eksempel er rubrikker for slangeutlegg og røykdykkere som er helt unødvendige å få opp hvis det har vært utført et medisinsk oppdrag.
Unødige alarmer, som det er flere tusen av årlig i landet, mener NBLF at bare skal registreres med kommune og dato. 
I tillegg mener NBLF at kartkoordinater ikke har noen verdi for mange av mange oppdrag slik som bilbrann, unødig alarm m.v.
NBLF anbefaler også at First Responder-oppdrag og bistand til nabokommune legges inn som alternativ.

Bedre bilde av ressursbruken
Heidi Vassbotn Løfqvist er fungerende enhetsleder på enheten Brannvesen, Samband og Varsling. Brannmannen spurte Løfqvist om hvorfor rapporteringen må være så omfattende spesielt for type innsatser som ikke har noen dokumentasjonsverdi?
– Omlegging av rapporteringen var nødvendig for å få bedre oversikt over hva brannvesenet håndterer. Kunnskap om dette vil danne grunnlaget for utvikling av regelverk, brannvesenets oppgaver, kompetanse- og utstyrsbehov samt beredskapsordninger.
– Når det gjelder kritikken av systemet mener vi at rapporteringen ikke er så veldig omfattende for alle typer oppdrag. Det er relativt få felt som er obligatoriske å fylle ut. Unødige alarmer, som det er vist til, krever lite opplysninger. Det som er viktig for kommunene og oss er å få frem et bedre bilde av brannvesenets tids- og ressursbruk gjennom rapporteringen for å kunne bruke dette opp mot overordnede myndigheter. Spesielt viktig er det å få frem opplysninger om brannhindrende tiltak. Vi vet også at den gamle rapporteringen ikke fanget opp viktige forhold. Likevel er vi åpne for å revurdere systemet. Vi er for eksempel ikke sikker på om RVR-statistikk skal være med, sier Løfqvist.

Må forbedres
Oslo hadde ifjor 10.369 utrykninger som etter det nye systemet krever rapportering. Sterke protester mot rapportering av først og fremst unødige alarmer har ført til at Oslo brann- og redningsetat ikke rapporterer unødige alarmer og hjelpetjenester. Oslo hadde i 2009 4295 unødige alarmer.
– DSB har innført et system uten å spørre brann-Norge i det hele tatt. Det vises til at rapporteringen av den enkelte hendelse ikke alltid er så omfattende, men for Oslo sin del snakker vi likevel om over 6.000 oppdrag som skal rapporteres. Det er en betydelig arbeidsmengde, sier leder for kommunikasjonsavdelingen i Oslo brann- og redningsetat, Ragnar Kvennodd til Brannmannen.

Kvennodd mener at systemet må forenkles og forbedres slik at det blir enklere for brukerne samtidig som man kan hente ut opplysninger fra rapporteringen.
– Systemet må samordnes med kartløsninger slik at vi kan hente ut relevant informasjon om for eksempel antall branner i et geografisk område. Da vil brannvesenet sitte igjen med en nytteeffekt og ikke bare masse merarbeid, sier Kvennodd. 
 

Older Post

COMMENTS