Pilotkurs i EIS gjennomført på Starum

HomeDiverse

Pilotkurs i EIS gjennomført på Starum

Etter flere prosjekt- og arbeidsgruppers innsats kunne det endelig ønskes velkommen til pilotkurs i enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) i Starum leir 25. – 29. mai. Kurset ble arrangert i regi av Oppland sivilforsvarsdistrikt og Norges brannskole i et samarbeid. Som en del av et prosjekt, på oppdrag fra DSB, var kurset første gjennomføring av to pilotkurs EIS i løpet av 2009.

Det var med en viss spenning, fra både kursarrangører og kursdeltakere, at EIS endelig kunne presenteres i kursform for brannvesen og sivilforsvaret. Fundamentet til kurset har blitt lagt gjennom det arbeidet som har pågått over en lengre periode, og nå ledet frem til at det foreligger en veiledning om EIS, som er på høring, og en kursplan for pilotkurset. Når EIS nå skulle prøves mot realitetene, var det bivånet med stor interesse fra foregangspersoner som har bidratt til etablering av EIS, og fagmiljøet generelt.

EIS – hva er det?
EIS skal bidra til at brannvesenet og Sivilforsvaret organiserer håndteringen av hendelser på en gjenkjennbar og forutsigbar måte, uavhengig av type og størrelse på hendelsen. 
Brannvesenet håndterer i stor grad kortvarige hendelser innenfor et begrenset geografisk område. EIS har sitt utspring i håndtering av kortvarige hendelser og vil kunne eskaleres slik at også store hendelser kan håndteres innenfor samme system. 

EIS har følgende funksjoner: Innsatsleder, operasjon, plan, logistikk, administrasjon og økonomi, informasjon og HMS.
Det presiseres at dette er funksjoner som opprettes ved behov og som ved mindre hendelser ivaretas av en – to personer. Etter hvert som en hendelse eskalerer vil behovet for flere til å dekke de ulike funksjoner øke. Ved kortvarige hendelser blir alle funksjonene håndtert av utrykningsleder alene eller av utrykningsleder og brannsjefen, brannsjefens stedfortreder eller overordnet vakt.

Ved store hendelser er det nødvendig at det finnes et enhetlig ledelsessystem for å bidra til en effektiv håndtering av hendelsene. Håndtering av store hendelser, som gassulykken på Lillestrøm, togulykken på Åsta i 2000, rasene på Hatlestad terrasse i Bergen i 2005 og i Ålesund i 2008 samt skogbrannene i 2006 i Hedmark og i Østfold og Aust-Agder i 2008, stiller store krav til ledelse, kompetanse og samhandling i brannvesenet. For disse hendelsene vil brannvesenet ha behov for å eskalere organisasjonen, men det er likevel de samme funksjonene som til en hver tid skal ivaretas. (Kilde: Veiledning om EIS, DSB 2009)

Skogbrann i fokus
Gjennomføringen av pilotkurset hadde til hensikt å bidra til et fokus på skogbrann og håndtering/ledelse av skogbrann som en større og mer langvarig hendelse. Mange av eksemplene underveis i kurset var derfor knyttet til erfaringer de senere år omkring skogbranner. I tillegg ble øvelsen, som ble gjennomført på dag 4 og 5 i kurset, viet til å etablere ledelse som skulle håndtere en større skogbrann. 
Innslaget av skogbrann, som element i kurset, ble valgt siden det sesongmessig var aktuelt på det tidspunktet kurset ble gjennomført. Likevel må det presiseres at EIS ikke kun er knyttet til skogbrann som hendelse. Grunnprinsippet er at EIS er en verktøykasse av funksjoner, hvor man i alle typer hendelser, kan etablere de funksjoner som er nødvendig for å håndtere hendelsen ressursmessig og kostnadsmessig effektivt i den hensikt å oppnå ønsket sluttilstand.

Roser deltakerne
Arrangørene av kurset ønsker å fremheve deltakerne på kurset, og rose de for det engasjement og konstruktive innstilling som preget miljøet gjennom hele uken. Som arrangør av pilotkurset, ble det ansett som viktig å formidle budskapet om at deltakerne ble ansett som en svært viktig ressurs. Videre utvikling av kurset vil i stor grad basere seg på deltakernes respons, og arrangøren er fornøyd med den dialogen som ble etablert og de innspillene kursdeltakerne formidlet. Selv om det store bildet gjenspeiler godt fornøyde deltakere ved kursslutt, fremkom det mange innspill som vil være en viktig del av evalueringen. Innspill som vil bli viktig i arbeidet med å planlegge neste gjennomføring av pilotkurs EIS som vil bli arrangert ved Norges brannskole i Tjeldsund. Nøyaktig dato er ikke fastsatt, men mest sannsynlig vil det bli gjennomført i løpet av oktober.

COMMENTS