Øvelse Uhell med radioaktiv last

HomeCBRNE

Øvelse Uhell med radioaktiv last

Fredag 25. april gikk alarmen. En transport med radioaktivt avfall fra IFE (Institutt for energiteknikk) - Kjeller på veg til Himdalen i Aurskog-Høland, frontkolliderte med et motgående kjøretøy, som kom over i feil kjørebane på Fetveien i Skedsmo kommune. Det førte til full utrykning fra alle nødetatene samt at Strålevernsvakta ved IFE og Statens strålevern ble varslet.

I forbindelse med uhellet falt fire avfallstønner med radioaktivt avfall av transportkjøretøyet. En av tønnene traff en fotgjenger, som ble skadet og som ble liggende under tønna inne i et busskur. En av tønnene som falt av ble kraftig ødelagt og radioaktivt avfall lekket ut. Føreren av kjøretøyet som forårsaket ulykken ble sittende fastklemt i kjøretøyet.

 

 

Målsetting

Hensikten og målsettingen med øvelsen kan beskrives med disse punktene:

 • Teste varslingsprosedyrene ved transportuhell
 • Teste utrykningstid for politi, redningsvesen, IFE og eventuelt andre aktører
 • Teste sikring av skadestedet
 • Teste håndtering av skadede personer
 • Teste prosedyrer for søk etter lekkasje av radioaktivitet og sikring av dette
 • Teste informasjonshåndteringen

I tillegg fikk brannmannskapene fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen for første gang testet sitt nylige mottatte måleutstyr. Et måleutstyr som vil gi varsel når man utsettes for stråling, og som også gir en indikasjon på hvor stor stråledose man har mottatt.

Strålevernsvakta

Strålevernsvakta fra Institutt for energiteknikk rykket ut til skadestedet, og bistod politi og brannvesen med strålevernråd under sikring av skadestedet, håndtering av skadede personer samt søk etter utlekket radioaktivt avfall og sikring av dette.

Oppsummering av øvelsen

Som en oppsummering av øvelsen kan anføres:

 • Øvelsesteknisk – meget bra
 • Trippelvarsling og varsling av IFE (Institutt for Energiteknikk) – bra
 • Organisering av skadestedet – bra
 • Livredning – bra
 • Avsperring i begynnelsen av øvelsen var for dårlig, publikum kom inn i ”farlig sone” (brannmannskaper må ta større ansvar for dette)
 • Det tok noe lang tid før politi fikk kontakt med fagleder brann.
 • På grunn av stor pågang på telefon var det vanskelig å komme i kontakt med Strålevernsvakta.
 • Strålevernsvakta bør være merket med for eksempel en vest slik at innsatsmannskaper vet hvem de er.
 • Bra samarbeid mellom IFE og andre innsatsmannskaper.

Hvordan skal redningsmannskapene forholde seg ?

Vi retter spørsmålet til Steinar Backe som er strålevernsjef ved Institutt for energiteknikk på Kjeller.

– For det første er en transport med radioaktivt materiale merket som farlig gods. Det oransje skiltet og fareseddelen med farenummer 7 betyr transport av Radioaktivt materiale. Det forefinnes også et transportuhellskort inne i førerhuset som angir dette.
– Det er også viktig å være klar over at stråling ikke kan sanses, den kan bare påvises med måleinstrument. De generelle retningslinjer for redningsmannskaper er:

 • Livreddende virksomhet iverksettes uansett og skadede personer bringes ut av skadestedet. Det er ikke forbundet med fare for brannmannskap med røykvernutstyr å gå inn for å hente ut personer.
 • Skadestedet skal sperres av. Personell som ikke arbeider med å bringe ut skadede skal holde god avstand fra skadestedet. Det skal forhindres at uvedkommende kommer inn i skadestedet.
 • Personell skal om mulig unngå å oppholde seg på le siden av skadestedet.
 • Håndtering av skadede som er radioaktivt forurenset, representerer ingen risiko for ambulansepersonell og andre. Skadede dekkes til og bringes til sykehus for behandling så snart som mulig. Seksjon strålevern ved IFE vil kunne bistå med kartlegging av radioaktive forurensninger og dekontaminasjon i etterkant om ønskelig.

 

Publisert: 03-07-2003

COMMENTS