Organisering på skadestedet

HomeDiverse

Organisering på skadestedet

Innsatsleder brann innført

Med bakgrunn i at Helsedirektoratet innførte begrepet Innsatsleder helse har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) valgt å innføre begrepet Innsatsleder brann.
DSB sendte i høst ut et brev til alle landets brannsjefer hvor man ba om synspunkter på endret begrepsbruk.  De fleste tilbakemeldingene var positive, men mange ønsket også at «redning» ble lagt til slik at nytt begrep ble Innsatsleder brann og redning.

På bakgrunn av synspunktene legger DSB til grunn at alle brann- og redningsvesen fremover vil endre begrepsbruken fra «fagleder brann» til «Innsatsleder brann» i alle typer hendelser. DSB antar at det er flere aktører som føler et eierskap til redningsbegrepet og at det derfor ikke er like uproblematisk å ta dette begrepet inn i benevnelsen. Det er imidlertid et godt innspill og DSB vil vurdere dette i arbeidet med revisjon av dimensjoneringsforskriften som nå pågår.   

DSB

Publisert: 20-02-2017

COMMENTS