Ønsker løsning

HomeDiverse

Ønsker løsning

Fagforbundet ønsker å finne en løsning på problemene som er oppstått rundt TAFO og Bergen Brannkorps Forening (BBF). Vi har vært i dialog og har sagt klart i fra at vi ønsker å ta fatt i de problemstillingene som kom fram der.

Under tittelen demokratiproblem, siteres advokat Einar Drægebø. Han forteller at all utmeldelse av et fagforbund i LO må skje på individuell basis, etter gjeldende vedtekter. Selv om Drægebø synes dette er antikvarisk, så er det helt riktig forstått.
Dette er selve kjernen i problemene. Advokat Drægebø må jo bare mene det han vil om LO og Fagforbundets vedtekter, men det er de som gjelder. Vedtektene er vedtatt på demokratisk måte i organisasjonen. Og siden både de respektive fagforeningene og advokaten deres vet at sånn er det, så forstår jeg nesten ikke hva som er problemet?

Et medlemskap i et fagforbund i LO er og blir en personlig sak og det må det være. Det er jo også et politisk standpunkt du sjøl må ta, om du vil være med i LO eller YS, ikke sant?
Du bestemmer deg for å betale en viss prosent av din egen lønn hver måned som kontingent. Tilbake får du medlemsgoder som for eksempel billige forsikringer, tilbud om å være med i forbundets lokale fagforening, og du får mulighet til å være med på å påvirke samfunnsutviklingen.
Det kan ikke være sånn at noen andre enn du sjøl kan melde deg ut av alt dette?
Det kan ikke være sånn at et flertallsvedtak kan bestemme om du skal være medlem i et fagforbund eller hvilket fagforbund eller hovedsammenslutning du skal være medlem av?

Tenk deg at du er på jobb den kvelden møtet er, så kan du altså risikere at møtet vedtar at du skal meldes ut av LO og inn i YS? Det må vel være mye mer udemokratisk og antikvarisk? Det som virkelig er udemokratisk er at en håndfull personer møter opp på et møte og vedtar at de andre 400 medlemmene skal meldes ut av LO og av Fagforbundet (tidligere NKF). Disse medlemmene mister da alle faglige rettigheter, inklusive forsikringer og inngåtte avtaler med arbeidsgiver. Det er medlemmer både i TAFO og BBF som ønsker å fortsette som medlemmer i Fagforbundet – hva med dem da? Har ikke de rett til å fortsette som medlemmer i TAFO/BBF og i Fagforbundet?

Tillitsvalgtrollen

Jeg hadde vel forventet mer av tillitsvalgte på deres nivå. Dere har for eksempel sjøl levert høringsuttalelse i forbindelse med etableringen av Fagforbundet.
Sitat; ”BBFs styre har gjennomgått utkastet og har funnet dette utfordrende og positivt. Brannfolk er i dag organisert litt spesielt i forhold til andre yrkesgrupper, med arbeidsgruppe brann og brannmannsforum. Ut fra de opplysningene vi har fått om den nye organisasjonen kan vi fortsette som før, og dette er meget viktig for oss å presisere i høringsutkastet”.
Så hører vi ikke noe før helgen før landsmøtet. Forbundsleder Jan Davidsen blir kontaktet av deg med beskjed om at han ikke kan velges som leder fordi dere har fattet vedtak om å reservere dere fra Fagforbundet. Et vedtak som er i strid med vedtektene til både det gamle NKF og Fagforbundet og som fører til at medlemmenes interesser ikke blir ivaretatt av dere som tillitsvalgte.

Under administrasjon

Som kjent har Fagforbundet satt BBF under administrasjon. Dette betyr bare at foreningen fortsatt skal fungerer etter vedtektene og at medlemmene blir ivaretatt og beholder sine rettigheter som er opparbeidet gjennom 100 år med hardt arbeid. Vi kunne ikke leve med at vi hadde tillitsvalgte og et styre som handlet egenrådig og udemokratisk. På sikt vil dette føre til at alle gode tradisjoner og rettigheter som er opparbeidet blir revet ned.
Vi kan heller ikke godta tillitsvalgte som nekter å gjennomføre de tiltak som er helt nødvendige å foreta seg for at den lokale kontingenten skal kunne tilbakeføres til fagforeningen fra forbundet. Vi forsikrer dere om at alle regninger og økonomiske forpliktelser som man har i fagforeningen vil bli betalt fortløpende. Enkeltmedlemmer vil ikke rammes av arbeidsformen til styret. Styret og tillitsvalgte har med sine handlinger satt medlemmenes rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår i fare.

Dette skjer i en kommune som står overfor store omstillinger og omorganiseringer i tiden som kommer. Vi har registrert hva som kommer av konkurranseutsetting og privatisering i Bergen etter kommunevalget, hvis Frp og Høyre skal styre kommunen de neste fire årene. Jeg må bare minne om hva forbundet vårt har bidratt med i kampen mot privatisering og konkurranseutsetting. Dette er så alvorlig at hele den politiske ledelsen i Fagforbundet har ønsket å møte både styret og medlemmene i BBF. Vi er blitt nektet å møte medlemmene. Dette er årsaken til at vi nylig innkalte til medlemsmøter i BBF.

Vi finner det også merkelig at tillitsvalgte som har stått for dette forsøket på å ødelegge en historisk sterk fagforening, anbefaler pensjonistene å stå i Fagforbundet på grunn av alle gode rettigheter. Vi minner også om at det er satt ned et eget utvalg som skal vurdere problemstillingene i forbindelse med utdanningen. Dette utvalget er ikke ferdig med sitt arbeid.

Utmelding

Dersom du, Stein Gjøsund er så misfornøyd med Fagforbundet som du gir uttrykk for, så kan du fritt melde deg ut. Ønsker du å være med i et annet forbund, så melder du deg inn der. Når du har meldt deg ut skriftlig av Fagforbundet, stryker vi deg av listene våre og gir beskjed til arbeidsgiver om å stoppe kontingenttrekket. Så enkelt og ryddig foregår det. Denne framgangsmåten er vi enig med både Bergen kommune og Kommunenes Sentralforbund om.

Fagforeningene er Fagforbundets lokale tilbud til medlemmene i disse sektorene. Du kan ikke være medlem i en av disse eller andre av Fagforbundets fagforeninger, dersom du ikke er medlem i Fagforbundet. Det er vel ikke så vanskelig å forstå?
Og dersom du ikke lenger er tillitsvalgt i Fagforbundet, så kan du ikke ha tilgang til Fagforbundets lokaler og kasse/konti. Det er vel heller ikke så vanskelig å forstå?
En tilsvarende sak har vært prøvd i retten en gang tidligere. Den gang ble det klart slått fast at det var det respektive forbundet som hadde eiendomsretten til fanen, navnet og alle aktiva.

Innfridde krav

Fagforbundet har tatt hensyn til alle krav som BBF hadde i forbindelse med etableringen av Fagforbundet. Jeg nevner f. eks. at kravet om LO- medlemskap er innfridd. Dere velger merkelig nok å ha samtaler med Det Norske Maskinistforbund, som er et YS-forbund, om medlemskap? LO-medlemskap er altså ikke så viktig likevel? Og hva med det yrkesfaglige og høyskoleutdanningen?
Kravet til å beholde egen forening er innfridd. Dere har også fått gjennomslag for en ny yrkesorganisering både sentralt, på fylkesnivå og lokalt ved etablering av seksjoner i Fagforbundet. Vi hadde også en arbeidsplan for andre saker dere har slitt med. Dette arbeidet nektet dere å delta i. Dette opplever vi som en arbeidsform dere har valgt. Vi var og er innstilte på å gjennomføre et organisasjonsprosjekt i fylkeskretsen, hvor vi skal finne løsninger på alle organisasjonsmessige utfordringer som både dere og vi har registrert.
Jeg har også fått opplyst at dere ikke har møtt på 10 av 11 møter som er avholdt i forbindelse med arbeidet med lokale forhandlinger. Kan dette være en grunn til at resultatene ikke har blitt slik vi alle ønsker?

Vi har hele tiden vært opptatt av en dialog med fagforeningen, men vi har hatt følelsen av at dere kun har ønsket å melde medlemmene ut av forbundet. Jeg er forundret over at dere retter skytset mot eget forbund i stedet for Bergen kommune som har bidratt med fagforeningsknusing og en splitt- og herskepolitikk de siste årene. Vi har hele tiden tvistet på saker, urettferdig fordeling og skjevheter i forbindelse med lokale forhandlinger. Flere saker har vært eller er på tur til Arbeidsretten. Dette skjer også etter en dialog og samarbeid med dere. Dere har valgt en arbeidsform hvor dere prøver å svekke samholdet og styrken som vi har ved å stå samlet om de utfordringene som vi møter både lokalt og sentralt i årene som kommer. Jeg håper at vi kan unngå dette i framtida. Vi er innstilt på å finne løsninger, men da som likeverdige samarbeidspartnere i en dialog uten trusler og maktmisbruk.

 

Publisert: 03-07-2003

COMMENTS