Omprioriterer kurs

HomeDiverse

Omprioriterer kurs

Norges Brannskole avlyser to oppsatte grunnkurs heltid og to kurs i beredskapsutdanning trinn 1 for inneværende år. Omprioriteringen kommer som et resultat av et oppdragsbrev fra Justisdepartementet fra til DSB hvor det står at det skal legges til rette for at kommuner som hadde søkt om å gjennomføre grunnkurs deltid i 2010 skal få det. Resultatet er 10 nye grunnkurs deltid til fordel for kursene for heltidspersonell.

Omprioriteringen har sin bakgrunn i en sterkt økende etterspørsel etter utdanning av deltidspersonell. Overgangsreglene går ut 31. desember 2012. I fjor økte etterspørselen etter kurs, men det var ikke avsatt nok midler. Det medførte at flere planlagte deltidskurs måtte avlyses. Nå blir situasjonen for deltidspersonell noe bedre ved økning i kurs. Likevel kan resultatet høyst trolig bli en utsettelse av overgangsfristen og et etterslep av heltidsutdanningen hvis det ikke avsattes betydelig friske penger i de nærmeste årene. 

En annen sak i tilknytning til deltidsutdanningen som opprører mange er signaler fra DSB om at røykdykkeropplæringen på grunnkurs deltid skal nedgraderes fra nivå 1 til nivå 0.  Brannmannen spurte kursarrangører hva de synes om dagens situasjon. Vi spurte også om det er ønskelig med en omlegging av røykdykkeropplæringen. 
Norges Brannskole, DSB og Justisdepartementet kommenterer synspunktene.

– Avtalebrudd
Oslo brann- og redningsetat fikk avlyst både grunnkurs og beredskapsutdanning trinn 1 for 2010. Skriftlig beskjed om avlysing av grunnkurset kom bare vel to uker før kursstart. Brannsjef Jon Myroldhaug i OBRE er kritisk til manglende informasjon og dialog fra DSB/Norges Brannskole sin side. 
– Vi klarte å kjøre oppsatt grunnkurs likevel fordi de fleste brannvesen som hadde meldt på deltagere til kurset var villige til å betale. Det økonomiske tapet for oss blir dekning av egne kursplasser pluss de som ikke stilte opp.

Vi har allerede gjennomført et grunnkurs i år for egen kostnad fordi utdanningsbehovet vårt er så stort på grunn av nyansettelser. Jeg kan ikke se at dette kan betegnes som noe annet enn et brudd på den avtalen vi har med Norges brannskole. Avtalen gjelder forutsatt at det er avsatt budsjettmidler. Det var det i dette tilfellet, men DSB/Norges brannskole har valgt å omdisponere midler, sier brannsjefen.
Brannsjefen etterlyser en bedre dialog fra brannskolen med OBRE som en av skolens viktige samarbeidspartnere.
– Jeg forventer bedre informasjon og dialog om slike store endringer i planene. Det er også slående at brannskolen kan kreve gebyr hvis kursdeltagere melder forfall, mens vi ikke tilbys noe kompensasjon. Vi velger likevel å ikke søke erstatning, men vi forutsetter at vi ikke vil komme opp i en slik situasjon igjen, sier Myroldhaug.

Myroldhaug ser klart behovet for flere kurs til deltidspersonell, men han spør om brannskolen
har økonomisk kapasitet til å møte etterspørselen:
– For oss er det ikke aktuelt å fire på kravene til utdanning. Vi ønsker kurs som gir en fullverdig kompetanse også innen røykdykking. Spørsmålet er hvordan brannskolen skal løse behovet når ca. 5000 deltidsbrannmenn i løpet av 2012 skal ha gjennomført sin utdanning samtidig som det er et kontinuerlig behov for kompetansegivende utdanning til heltidspersonell? Her er det åpenbart en stor utfordring, sier brannsjefen.

Brannsjef i Bergen, Helge Eidsnes er enig med sin kollega i Oslo. 
– Kanselleringen er helt uakseptabel. Man løser ikke spørsmålet ved å ta fra heltid og overføre til deltid. Paradokset her er at den samme tilsynsmyndigheten som avlyser kompetansegivende kurs, utfører tilsyn i brannvesen og gir avvik for at vi ikke oppfyller kompetansekravene, sier Eidsnes.

– Uproft av DSB
Bamble brannvesen hadde planlagt og fått tilsagn av DB for et grunnkurs deltid i fjor. Det ble avlyst med store konsekvenser for deltidspersonell som hadde planlagt kurset i forhold til hovedarbeidsgiver og privatlivet. Nå skal de avholde et grunnkurs deltid, men de er ikke imponert over planleggingen fra DSB sin side.

– Forvaltningsmessig er det veldig uproft av DSB å gå frem på denne måten hvor de avlyser kurs på kort varsel og senere forespør kommuner om å avholde kurs på kort varsel. DSB må forstå at kommunene har sine budsjetter å forholde seg til og at det er en vanskelig ”kabal” å legge når deltidsmannskaper skal ha fri fra hovedarbeidsgiver og gjøre praktiske forberedelser sammen med familien. Det medfører masse ekstraarbeid for oss som arrangører og mye frustrasjon, sier varabrannsjef Morten Meen Gallefoss i Bamble.
Han er likhet med mange andre også uforstående til hvorfor røykdykkeropplæring skal nedgraderes i opplæringen.

– Vi ser at mannskapene vokser veldig mye på en røykdykkeropplæring på nivå 1 i gode fasiliteter. Det gir dem i tillegg til selve røykdykkingen også en bedre forståelse for hele brannbildet. Derfor er det å spenne bein på deltidsbrannvesen å nedprioritere røykdykkeropplæringen. Det vil bare gi forskjeller og sette sikkerheten i fare. Blir dette resultatet vil vi utvide kurset med en dag, men spørsmålet er hva som skal erstatte røykdykking i kurset siden dette har vært sentralt i timeplanen for praksisuka, spør Meen Gallefoss.

Klarer ikke å gjennomføre kurs
Vinje kommune i Telemark er forespurt av Norges brannskole om de kan arrangere et grunnkurs deltid i år. Det kan de ikke, kommunene har ikke avsatt midler. 
– Planleggingen er håpløs fra DSB sin side. Vi la i budsjettprosessen i fjor opptil å utdanne brannmenn i 2010, men fikk beskjed i november om at vi ikke fikk kurs i 2010. Da ble pengene brukt til annet. Nå i april får vi forespørsel, men nå har vi ikke penger, sier leder av beredskap i Vinje, Olav Ringhus.
Vinje kommune hadde avsatt ca. 500.000 kroner til grunnkurs deltid for 11 mannskaper i 2010. De pengene er ikke der nå. Budsjettprosessen i en kommune skjer før jul hvert år, ikke i april.
– Vi har et stort utdanningsbehov, men vi må ha forutsigbarhet. DSB burde sett at etterspørselen etter kurs ville øke frem mot 2012 og planlagt i forhold til dette. På den måten de nå arbeider vil de bare løse litt av problemet. Med dagens tilbud til utdanning av deltidsmannskaper vil det gå 30 – 40 år før vi er i mål, sier en frustrert Ringhus.

– Betenkelig
Inn-Trøndelag brannvesen IKS har fått forespørsel fra Norges brannskole om muligheten for å avholde deltidskurs i år. Det vil de gjøre, men de er frustrert over manglende muligheter til å planlegge og bekymret for nedprioritering av røykdykking.

Inn-Trøndelag brannvesen IKS hadde sammen med kommunene i Namdal 110-distrikt i 2007 lagt en fem års plan for utdanning av deltidsmannskaper slik at man skulle komme i mål til overgangsreglene utløper i 2012. Planen innebar en kursfrekvens på fire kurs årlig slik at ca. 400 mannskaper skulle få utdanning. For 2010 ble det derfor søkt om fire kurs, men man fikk avslag. Nå har de fått forespørsel om ett kurs.
– Vi skal klare å kjøre ett grunnkurs til høsten for deltidsmannskaper, men det er vanskelig å få til noe når vi ikke har noen forutsigbarhet. Vi forholder oss til 26 kommuner i nord-Trøndelag som skal avsette budsjettmidler til opplæring. Når vi får avslag på søknad om kurs, strykes dermed midlene til dette i kommunene også. Når vi så skal prøve å få til et kurs, må kommunene finne midler som det ikke er budsjettert med, sier brannsjef Håvard Bye.
Bye synes det er meget betenkelig hvis DSB velger å nedprioritere røykdykking i praksisuka i deltidsutdanningen.

– Røykdykking utføres i 25 av de 26 kommunene vi har samarbeid med. Hvis DSB bestemmer at opplæring i røykdykking skal bare utføres på nivå O, er det vanskelig å forstå. Røykdykking har i læreplanen inngått som en stor del av praksisuka og det har gitt mannskapene en god opplæring i noe av det mest risikofylte som brannvesenet utfører. Skal vi bare gi dem grunnleggende opplæring, vil det bli store forskjeller når de enkelte brannvesen skal gi mannskapene en ytterligere opplæring. Uansett om man utfører røykdykking eller ikke, må det være en klar fordel å lære om dette siden det er sentralt i brannslokking. Så er vi selvsagt inneforstått med at det er brannsjefen som godkjenner mannskapene som røykdykkere, sier Bye.

Forstår frustrasjonen
Kurs for heltidspersonell ble avlyst på kort varsel samtidig som kommuner ble forespurt om å arrangere grunnkurs deltid i løpet av året. Det har forårsaket mye irritasjon, ekstrakostnader og frustrasjon over manglende planlegging. Hvorfor skjer dette og hvordan ser Norges Brannskole for seg utdanningssituasjonen både for heltid og deltid fremover. Brannmannen spurte direktør Karl Erik Arnesen.

– Jeg har full forståelse for den irritasjonen og frustrasjonen som kursarrangører føler når de etter mye planlegging får en avlysing på kort varsel. Dette er en helt uakseptabel situasjon som Norges brannskole ikke ønsker og den er ikke i henhold til den anbefalingen som vi har kommet med til DSB. Vi ser ingen grunn til å avlyse kurs for heltidspersonell for å utdanne deltidspersonell. Dette løser på sikt ingen ting, sier Arnesen.
Arnesen ønsker å presisere at det har liten økonomisk effekt å avlyse kurs som avholdes i Tjeldsund.
– Vi forfordeler ikke oss selv, men det har ingen økonomisk innsparing å avlyse kurs på brannskolen, siden alle kostnadene til disse kursene vil påløpe likevel, gjennom lønn til ansatte og dyr leie av bygg og anlegg hos Statsbygg.

Avlysingen av kursene er beskrevet som et avtalebrudd fra arrangører sin del. Kan en kompensasjon være aktuelt?
– Vi har tatt opp dette med DSB, men siden vi per i dag ikke har mottatt noen krav vil vi måtte vurdere eventuelle krav når de reises. Vi har imidlertid forståelse for at arrangører får ekstrakostnader for avlysinger.

For at nærmere 5000 deltidspersonell skal kunne få et utdanningstilbud innen overgangsreglene utgår i 2012, må store midler på plass. Er det i det hele tatt mulig å klare dette innen rimelig kort tid og vil det gå utover all annen utdanning?
– Vi har påpekt det økte behovet for deltidsutdanning over lang tid. Vi kunne klart å kommet i mål hvis midler hadde blitt bevilget tidligere, men det er ikke mulig nå. Fristen må utsettes. Hvor lenge er selvsagt avhengig av hvor mye midler som kan frigjøres.
Arnesen er opptatt av at brann-Norge nå står fram med samlet front. 
– Vi er vant til at brannvesen nær sagt alltid får ros og at brannfolk fremstår som kompetente. Men når vi vet at det finnes store mangler i kompetansen, må vi være så ærlige at vi formidler dette. Det betyr ikke at brannfolk gjør en dårlig jobb, det betyr bare at jobben kan gjøres enda bedre med økt kompetanse. Derfor må vi dokumentere mangler slik at politikerne forstår behovet, sier direktøren. 

En nedprioritering av røykdykkeropplæringen på grunnkurs deltid vurderes fra DSB sin side. Er dette i tråd med Norges brannskole sin anbefaling?
– Dette er stikk i strid med vår anbefaling. Røykdykkeropplæring på nivå 1 har siden 2002 vært praksis på grunnkursene. En endring nå vil føre til at avstanden i opplæringen mellom heltid og deltid blir enda større. Et spørsmål er dessuten hva vi skal bruke praksisuka til siden en så stor del av den består av røykdykking. Vi er selvfølgelig kjent med at en del brannvesen ikke utfører røykdykking og at de derfor mener røykdykkeropplæring på nivå 1 er unødvendig. Jeg mener at opplæringen fortsatt må ligge på samme nivå som tidligere. Kunnskapen det gir er uansett verdifull, så får de enkelte brannvesen selv bestemme hvilket nivå de skal legge seg på. Skulle det vise seg at mange brannvesen ikke ønsker dette, må vi vurdere alternative løsninger for praksisuka. Det er viktig at vi ikke konkluderer med hva som nå skal gjøres, før DSB kommer med sitt innspill og konklusjon i saken, avslutter Arnesen.

Kun et spørsmål om penger
Arnstein Pedersen er leder av kompetanseenheten i DSB. Han svarer dette på kritikken mot DSB angående manglende planlegging og forståelse for kommunenes situasjon.
– Jeg forstår godt problemstillingen som kommunene er i. Vi forsto at det ville bli en økning i etterspørsel etter grunnkurs deltid, både med bakgrunn i etterslepet og det faktum at kommunenes søkning til deltidskursene ikke økte, verken i 2007 eller 2008. Imidlertid så er dessverre ikke dagens budsjetterammer for DSB og Brannskolens tilpasset veksten i etterspørselen etter opplæring. I fjor ”strakk vi strikken” så langt vi kunne. Det har medført at vi har dratt med oss noen utgifter inn i 2010. I slutten av januar ba departementet oss å legge til rette for at de brannvesen som søker kurs i 2010, skulle få kurs i 2010. På bakgrunn av dette har vi forsøkt å skape rom for ytterligere kurs for deltidspersonell innenfor budsjettrammen. Kansellering av regionale kurs for heltidspersonell var derfor et nødvendig tiltak, selv om det bidrar til en svekkelse av balansen mellom tilbud og etterspørsel etter kvalifiserende opplæring for heltidspersonell, sier Pedersen.

Hva kan vi forvente i årene fremover? Vil utdanning for heltid måtte vike for at alt deltidspersonell skal få sin utdanning og er det i det hele tatt mulig å gi alt deltidspersonell et utdanningstilbud før overgangsreglene utløper i 2012?

– DSB har i brev til Justisdepartementet pekt på flere tiltak for å løse situasjonen. Det første og absolutt beste tiltaket er økte budsjettmidler til utdanning. Kommunene står i dag i kø for å få utdanning til sine mannskaper samtidig som fasiliteter står klare. Med økte midler vil derfor situasjonen bedre seg radikalt raskt. Et annet tiltak er å nedprioritere kurs for heltidspersonell til fordel for økt utdanning av deltid. Tiltaket vil øke antall kvalifiserte deltidspersonell, men den positive kvalifikasjonsutviklingen som har vært innenfor heltid vil svekkes. DSB har i mars i år satt i gang en minikvalifikasjonsundersøkelse rettet mot deltidspersonell, for å få et best mulig grunnlag for å vurdere kompetansestatus og behov. Dette som ett grunnlag for å vurdere om det er nødvendig å anbefale en eventuell utvidelse av overgangsordningen overfor justisdepartementet.  Det er liten tvil om at det for øyeblikket ser ut til å være meget vanskelig å gi en utdanning til alt deltidspersonell før overgangsreglene utløper, fastslår Pedersen. 

 DSB har i samtaler med brannskolen pekt på at røykdykking skal nedprioriteres i grunnkurs deltid til nivå 0. Hvorfor foreslås dette hvis majoriteten av norske deltidsbrannvesen utfører røykdykking og ønsker en opplæring på nivå 1?
– Vi har ikke tatt noen beslutning i denne saken. Bakgrunnen for at vi har diskutert en endring, er at det åpenbart har hersket en misforståelse om at røykdykkeropplæringen på grunnkurset har betydd en godkjenning som røykdykker. Det er feil siden det er brannsjefen som godkjenner kompetansen utifra risiko i den enkelte kommune. Vi har også mottatt henvendelser fra brannvesen som ikke utfører røykdykking og som anser at en stor del av praksisuka ikke dermed bør benyttes til røykdykking, sier Arnstein Pedersen.


Opptatt av å holde fristen
Brannmannen stilte statssekretær Terje Moland Pedersen spørsmålet om hva Justisdepartementet vil foreta seg i forhold til utdanningssituasjonen? Vil det komme vesentlig mer midler på plass for å ta unna både etterspørselen etter heltids- og deltidsutdanning?
– Justisdepartementet har bedt om et svar fra DSB om hvordan vi kan løse utdanningssituasjonen. Før vi har vurdert disse tiltakene, kan jeg ikke kommentere saken annet enn å si at vi er opptatt av å holde fristen for overgangsreglene. Samtidig må jeg beklage at kommunene har vært så seine med å melde inn behovet, sier Moland Pedersen.

Lars Brenden,
Brannmannen

COMMENTS