Økt tunnelberedskap i Oslo-regionen

HomeDiverse

Økt tunnelberedskap i Oslo-regionen

Romeriksporten åpnet for togtrafikk i september etter mye omtalte problemer. Tunnelen er 14 km lang og lengste avstand til rømningsvei er 3,6 km. Dette setter redningsetatene på store prøver hvis ulykken er ute. For å avhjelpe dette har NSB og Gardermobanen bygd opp et redningstog og kjøpt inn to skinnegående traktorer. Redningstoget er tenkt for evakuering og innsats i både Romeriksporten og Oslo- tunnelen som går fra Oslo S til vest i Oslo.

Redningstoget står plassert på et sidespor ved Oslo Sentralbanestasjon og har en forspenningstid på 15 minutter. Lokfører hentes fra togsentralen på Oslo S.
Togsettet består av ett dieselhydraulisk lokomotiv i hver ende med to personvogner og to flatvogner i mellom. Togsettet står tilkoblet lading og motorvarmer og det er varme i personvognene.

I containere på flatvognen finnes både fastmonterte strømaggregat og bærbare strømaggregat for å gi lys ved togsettet og inne på et skadested i tunnelen. I tillegg inneholder containeren 10 arbeidslamper med stativer, 10 kabeltromler, bensinkanner og bårer og tepper. Hver passasjervogn har fire store rulleporter slik at man enkelt kan få om bord skadede. Inne i passasjervognene har ambulansetjenesten montert store O2- flasker med røropplegg for uttak.

Lokomotivene har samband som går til togleder samt redningsetatene i Oslo og Nedre Romerike.
Ved melding om ulykke i jernbanetunnelene, vil noen enheter fra Oslo brann- og redningsetat møte opp ved redningstoget eller ved et tverrslag. Disse mannskapene vil ta med relevant slokke- og redningsmateriell for deretter å bli transportert inn til skadestedet. Andre enheter vil møte opp nær skadestedet for å foreta jording av strømanlegget og for å vurdere videre innsats. Togsettet kan deles slik at det ene lokomotivet kan transportere ut skadede mens det andre lokomotivet blir stående igjen.
Vognene er ombygd ved NSB Industri i Drammen. Lokomotivene blir ukentlig kontrollert av en person fra togledelsen.

Skinnegående traktorer

I alt seks skinnegående traktorer har blitt kjøpt inn.  Traktorene står utplassert langs hele strekningen fra Gardermoen til Oslo S. To av disse skinnegående traktorer er utplassert på Hovedstasjonen i Oslo og på Lørenskog brannstasjon. Traktorene er plassert på bilhengere og vil bli transportert ut til utløpet av Romeriksporten eller ned i en av rømningsveiene. Påkjøringsramper har blitt lagd ved enkelte steder for å kjøre påkjøringen enklere. Traktorene kjøres opp på skinnegangen og akslingene med toghjul senkes ned på skinnegangen. Traktorene er utstyrt med kompressor og aggregat som gir lys. En henger til traktoren er også plassert på bilhengeren. Ved en ulykke kan traktoren brukes til å frakte det første innsatspersonnelet inn i tunnelen for å rekognosere. Traktoren har en max fart på 30 km/t. 

 

Publisert: 07-12-1999

 

COMMENTS