NYE FAGTJENESTER I OSLO BRANN- OG REDNINGSETAT Briskeby brannstasjon hadde tidligere redningsdykkere, men er nå stasjonen med kompetanse på CBRNE og RITS. 

HomeFagstoff

NYE FAGTJENESTER I OSLO BRANN- OG REDNINGSETAT 

Ros- og beredskapsanalysen fra 2019 påpekte at Oslo Brann- og redningsetat måtte tenkte nytt og jobbe mer for å etablere seg som nasjonal og regional bistandsressurs innenfor flere fagområder. Fagfeltene innenfor CBRNE og USAR ble da trukket frem som et mål fra virksomhetsledelsen. I tillegg har OBRE også ansvarsområde RITS, to stasjoner med spesialkompetanse innenfor redningsdykkertjeneste og egen havnetjeneste med brann- og redningsbåt.   

 Jørgen Lie, 
Brann & Redning 

 

For å se på ulike løsninger og finne forslag til endringer, ble det satt ned egne mandatgrupper innenfor tre fagområder. De «nye» fagområdene var CBRNE og RITS, som blir egen tjeneste på Briskeby brannstasjon. Redningsavdelingen har fått tilført flere oppgaver og endrer navn til Operasjonsstøtte og Spesialredning (OSSR), og blir etablert på Eikenga brannstasjon. Tjenesten vil inneha samme funksjoner og kompetanse som i dag, med fordypning innenfor USAR, tungredning og operativ logistikk. Skinnegående materiell som tog, trikk og T-bane vil også være forbeholdt OSSR sitt ansvarsområde som i dag.  

Båt og redningsdykkertjenesten organiseres i Maritim brann og redningstjeneste (MBRT), og samlokaliseres på ny Sentrum stasjon i 2023. Inntil videre er de nå samlokalisert på Hovedbrannstasjonen.  

Yngve Torjussen, leder for beredskapsavdelingen kan fortelle at det har vært en lang, spennende og omfattende prosess.  

  • Som vi alle vet kom pandemien i 2020 og la begrensinger på både planlagte prosesser slik at endringene som nå er satt i gang kom noe senere enn først planlagt. Når det er sagt, så har det likevel blitt lagt ned en formidabel innsats av de involverte gruppene de siste årene slik at arbeidet og endringene som nå er gjort vil tjene både fagmiljøene og beredskapen godt.  
  • Når man først bestemmer seg for å gjøre en slik endring, utfordrer man også tradisjonene som har eksistert i etaten i mange år. Som kjent har vi i OBRE både redningsdykkertjeneste, egne enheter med rednings- og USAR-kompetanse og flere CBRNE-ressurser på ulike brannstasjoner. Å plutselig skulle begynne å gjøre endringer i et konsept som har eksistert i «en mannsalder» kan for mange virke kontroversielt og man kan oppleve en del skepsis når man begynner å se på andre løsninger enn hva mannskapene er vant med.  Men det har vært en prosess der de ansatte har vært involvert og representanter fra fagmiljøene har fått tatt del i både for, under og i etterarbeidet med mandatene.  

Oslo brann- og redningsetat ønsker å være nasjonal bistandsressurs på USAR og CBRNE. Derfor er det svært viktig at vi nå har klart å samle fagmiljøene for å sikre god tilgang på kunnskap og nøkkelpersonell for hendelser som krever mer utstyr, riktig kompetanse og beslutningsstøtte når behovet melder seg, sier avdelingsleder beredskap i Oslo Brann- og redningsetat Yngve Torjussen (foto: Hege Aas, OBRE).   

CBRNE OG RITS 

For CBRNE-tjenesten har OBRE i alle år hatt røyk- og kjemdykkerbiler på henholdsvis Bryn ( St.6) og Hovedbrannstasjonen (st.9) , som begge også har ansvarsområdet for RITS.  Rekrutteringen til tjenesten de siste årene har vært igjennom opptakskrav og selektering basert på egne opptaksuker utført av fagansvarlige og personell fra tjenesten.   
Slik det endte nå, ble det ikke valgt å lage en ny runde med opptak for den nye fagtjenesten, for de som allerede var en del av miljøet.  

  • Da vi informerte om hvordan vi ville endre fagtjenesten ønsket vi å se hvem fra fagmiljøet som ville bli med til Briskeby som skal huse personell med kompetanse innen CBRNE og RITS. Ved å samle tjenesten på et sted vil det gi muligheter for å kunne utvikle og skape større fagmiljø for tjenesten. Per dags dato har vi satt som minimumskrav at vi alltid skal ha et komplett RITS-lag på vakt, i tillegg til CBRNE-kompetanse. Dette har også sammenheng med at de også har ansvaret for RITS-Kjem hendelser. Mannskaper og ledere på «nye» Briskeby har søkt seg dit av eget ønske, som forsterker at engasjementet og interessen for CBRNE og RITS vil være til stede til enhver tid, sier Torjussen. 

Maritim brann- og redningstjeneste vil samles på Sentrum stasjon, som skal stå ferdig sommeren 2023. Tjenesten utgjøres av mannskaper på brannbåten og fra redningsdykkertjenesten. Stasjonen vil ha redningsdykkerbil, i tillegg til eget kjøretøy for båtmannskap samt mannskapsbil og stigebil for å ivareta beredskapen i Oslo sentrum.  

MARITIM TJENESTE 

Maritim brann og redningstjeneste samles nå på Hovedbrannstasjonen, inntil den nye Sentrum brannstasjon står klar. Her er mannskaper fra redningsdykkertjeneste samlet sammen med mannskapene fra brannbåten. Disse to tjenestene vil sammen utgjøre den nye Maritime brann og redningstjenesten for Oslo.  

  • Intensjonen er bedre samvirke hvor alle på stasjonen får økt kunnskap om det maritime, herunder også at vi på langsikt ønsker at alle skal kunne betjene båtene for best mulig fleksibilitet. Stasjonen vil naturlig nok ha egen redningsdykkerbil, i tillegg til eget kjøretøy for båtmannskap samt mannskapsbil og stigebil for å ivareta beredskapen i Oslo sentrum.  
  • IUA vil også være en naturlig del av tjenesten sitt ansvarsområde og stasjonen vil ligge en kort kjøretur unna IUA-lageret på Vippetangen. Det blir foreløpig ingen endring i plassering av båtene slik at Vippetangen fortsatt vil være naturlig oppmøtepunkt ved transport med båtene.  

I motsetning til CBRNE-tjenesten, velger OBRE å opprettholde to selvstendige redningsdykkerbiler på Sentrum stasjon ( O-12) og på Sagene stasjon ( O-32), slik at de fortsatt har kapasitet til å være lokal og regional redningsdykkerressurs.  

Eikenga brannstasjon vil huse OSSR og ILB. I tillegg har stasjonen LUF-60, mannskapsbil og røykdykkerbil.

OPERASJONSSTØTTE OG SPESIALREDNING 

Operasjonsstøtte og spesialredning (OSSR) vil bli plassert på den midlertidige stasjonen Eikenga stasjon medio sommeren neste år. Grunnet større plassbehov er ikke Eikenga klar til å ta imot ytterligere mannskaper og utstyr før den er utvidet. Da vil også stasjonen huse innsatsleder/brigadesjef.  

  • OSSR vil fortsatt ha redning som hovedgrunnlag, men vi har erfart at tjenesten ofte trekkes inn i ulike ikke-redningsrelaterte hendelser. De har driftet mye med å kjøre ut beredskapsutstyr, slik at operativ logistikk og støttefunksjoner blir en del av ansvarsområdet deres. I korte trekk betyr det at de også bemanner enheter som krokløft, tankbiler og annet beredskapsutstyr som ikke er satt opp med fast bemanning. Forpleining og utstyr for langvarige innsatser til sektor 6 vil være et naturlig sted hvor OSSR vil ha en viktig og synlig rolle. Ved større hendelser har vi også gode erfaringer med å trekke inn redningsleder som sikkerhetsbefal/HMS-ansvarlig på større skadesteder. Vi ser allerede i dag at bruksområdet til OSSR-tjenesten har et stort potensial og det blir en spennende tjeneste å følge utviklingen på. 

 

I forhold til akutte hendelser innenfor redning har OBRE nivåsatt ulike typer hendelser, slik at OSSR kan ha en 30 minutters responstid. Dette setter selvfølgelig større krav til de øvrige brannstasjonene og utrykningslederne, samtidig som nivåsettingen av hendelser gir OSSR større fleksibilitet og mulighet til å drive kompetanseheving uten å bli forstyrret.   

  • Oslo brann- og redningsetat ønsker å være nasjonal bistandsressurs på USAR og CBRNE. Derfor er det svært viktig at vi nå har klart å samle fagmiljøene for å sikre god tilgang på kunnskap og nøkkelpersonell for hendelser som krever mer utstyr, riktig kompetanse og beslutningsstøtte når behovet melder seg, avslutter Yngve Torjussen.