Ny beredskap- og ulykkesvideo

HomeDiverse

Ny beredskap- og ulykkesvideo

Helt siden jeg startet min utdanning har jeg vært opptatt av at det forefinnes både svært lite og til dels dårlig opplæringsmateriell for personell i redningstjenesten - og da spesielt med tanke på de tre nødetatene.

Det materiell som er tilgjengelig er stort sett produsert på amerikansk, og da følgelig lagt opp etter amerikanske forhold. Disse samsvarer heller dårlig med våre norske forhold i et langstrakt land med betydelige topografiske forskjeller, og hvor det foreligger helt andre forutsetninger for å kunne gjennomføre en redningsaksjon. I tillegg er det et faktum at ikke alle er fortrolig med å måtte lese noe av den mengden litteratur som er utgitt på engelsk.

Selvfølgelig forefinnes det opplæringsmateriell også på norsk, men mye av dette er av eldre årgang – noe som er uheldig da redningstjenesten har forandret seg en del de siste årene både i forhold til kompetanseøkning og utstyrsfornyelse/oppgraderinger. Opplæringsvideoer fra utlandet viser oss selvfølgelig grunnprinsipper ved både akuttmedisinsk og redningsteknisk arbeid, men fraviker betydelig når det gjelder resten av gjennomføringen i forhold til de medisinske og operative prosedyrer vi har å forholde oss til i Norge.

Med bakgrunn i dette, videreførte jeg mine tanker rundt dette da jeg ble valgt inn i styret til UF-Romerike. Det var enighet i problemstillingen, og jeg begynte da å jobbe i kulissene med å undersøke mulighetene for å kunne få i gang et prosjekt med å få laget en opplæring/beredskapsvideo som tar for seg en ulykkessituasjon og kan brukes som en instruksjonsvideo i forhold til oppmarsj på skadested, trafikkdirigering, frigjøring av fastklemte, nødfrigjøring, PHTLS-prinsipper osv.
Da et slikt prosjekt ikke lar seg gjennomføre uten en betydelig økonomisk støtte, så vi oss nødt til å legge planene på is inntil videre. Jeg holdt imidlertid god kontakt med Frode Jensen i Video Vital A/S, som hadde sagt seg villig til å ta seg av alle filmopptak i et slikt prosjekt.

Bred deltagelse

I januar i år ble jeg kontaktet av Video Vital A/S, og fikk den gledelige nyhet at de hadde funnet en bedrift som ønsket et møte for å drøfte mulighetene for et samarbeide. Noen dager senere ble det inngått et samarbeid mellom UF-Romerike, Transportarbeidernes Landsforening (TL) ved prosjektleder Arne Gjerstad og Frode Jensen i Video Vital A/S. TL organiserer alt av bussførere, og hadde lenge hatt i tankene å produsere en opplæringsvideo for eget personell hvor en bussulykke stod sentralt.

Vi utferdiget da de første skisser over er større bussulykke med mange involverte passasjerer, bussfører og med deltagelse fra den øvrige redningstjenesten. TL ønsket å lage en instruksjonsvideo som viste hvordan bussføreren skal forholde seg når en slik katastrofe rammer, og UF-Romerike var opptatt av å fokusere på selve redningsarbeidet og alt rundt dette. UF-Romerike og TL stod som arrangør av dette prosjektet.
Prosjektet ble budsjettert til kr. 300.000. TL stod for den økonomiske delen og UF-Romerike ved undertegnede for den praktiske gjennomføringen.
For å få et best mulig resultat av filmen, samt tatt med nødvendige og interessante tema/problemstillinger som en bussulykke medfører, ble det på dette møtet bestemt at det skulle nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra de tre nødetatene. Dette for å få en bred tverrfaglig kompetanse, samt få innspill fra de respektive representanter om spesielle situasjoner de eventuelt ønsket nærmere fokusert da med tanke på opplæring/informasjon til egne mannskaper.

Denne arbeidsgruppen bestod av følgende personer:

Kjetil Farstad fra UF- Romerike (Ambulansetjenesten i Akershus), Arne Johan Gjerstad fra TL, Frode Reinholt Jensen fra Video Vital, spesialmedarbeider Stig Tonsjø fra Trafikkavdelingen, Oslo Politikammer, redningsleder Tor Erik Tømte og brigadesjef Thor Kristiansen fra Oslo brann- og redningsetat og ambulansesjef Arne Henriksen og opplæringsleder Kjell Otto Fremstad fra Ambulansetjenesten i Oslo.

Prosjektet endte ut i en større øvelse som ble avholdt i Maridalen i Oslo 6. juni.
Det er mange viktige tema som skal dekkes ved samarbeid på skadested – helt fra trippelvarsling, nødfrigjøring, akuttmedisinsk innsats, politiets spesielle oppgaver, brannvesenets og ambulansepersonellets innsatsarbeide og redningsarbeidet for øvrig, til debriefing /oppfølging av så vel innsatspersonell som tilskadekommne og pårørende.
De mange markører og deltakere fra de frivillige organisasjonene Røde Kors og Norsk Folkehjelp gjorde virkelig en kjempeinnsats under øvelsen og skal ha all ros for deres engasjement og deltakelse i dette prosjektet. Det ble mange lange timer med filming og innsats på en dag med skyfri himmel og bortimot 22 varmegrader…

Det vil bli laget en hovedversjon av filmen. Denne er i utgangspunktet ment å benyttes til bussførere landet over. I tillegg vil det bli redigert spesielle utgaver som vil ta for seg konkrete områder/tema under denne ulykken og redningsarbeidet som viser situasjoner de respektive etater opplever å måtte arbeide med.

Filmen vil forhåpentligvis være tilgjengelig i løpet av høsten 2002, og vi håper da å kunne tilby denne opplæring-/beredskapsvideoen til hele den offentlige/statlige redningstjenesten i Norge, samt frivillige organisasjoner, Forsvaret, Sivilforsvaret m.m.- da vi mener samtlige så absolutt her ha interesse av et slikt hjelpemiddel.

Vi håper å kunne få anledning til å benytte bl.a. de fagblader som forefinnes for redningstjenesten til å distribuere filmen(e) rundt til alle landets politikamre og lensmannskontor, ambulansetjenester og brannvesen samt frivillige organisasjoner så snart filmen(e) er klare for salg. Vi håper da på god respons fra samtlige. Hvis dette gaår som vi ønsker, kan det også være aktuelt å sette fokus på andre situasjoner/ulykker vi kommer ut for som flyulykke, togulykke, kjemikalieulykke m.m. i hverdagen vår – og få laget opplæring/instruksjonsvideoer på dette.
Innspill på dette mottas i såfall med takk, og jeg er å treffe på E-mail: farstad@ambulansetjenesten.zzn.com

Artikkelforfatteren er 31 år og har væt fast ansatt ved Ambulansetjenesten i Akershus siden 1998.
Han har sittet i styret for UF-Romerike siden 1999.

 

Store ressurser 

Her er en oversikt over hvilke ressurser som ble benyttet under denne øvelsen:
Oslo brann-og redningsetat (4 biler inkl. kommandobil)
Oslo Politikammer ( 3 politimotorsykler + 2 biler)
Norsk Luftambulanse ( 1 helikopter med fullt crew)
Ambulansetjenesten i Oslo ( 4 ambulanser)
AMK Akershus (deltok i forbindelse med mottak av nødmelding/utrykning med mer.)
Oslo Røde Kors Hjelpekorps ( 3 ambulanser)
Norsk Folkehjelp Sanitet Oslo ( 1 ambulanse)
Norsk Folkehjelp Lørenskog ( 2 ambulanser)
Viking Redningstjeneste A/S – Saeter Auto, Oslo ( 3 bergingsbiler-2 tungbergere + 1 lettberger)
Transportbedr. Landsfor. ( 1 buss)
Biltilsynet ( 1 bil)
Statister: Barn, ungdom og eldre Disse var hentet fra bl.a. Rode Kors Hjelpekorps Oslo og Norsk Folkehjelp Lorenskog
(totalt 23)

Publisert: 04-07-2002

COMMENTS