Nødnett bygges ut i hele landet

Home110/Nødnett

Nødnett bygges ut i hele landet

Stortinget vedtok 9. juni enstemmig at Nødnett skal bygges i hele Norge. Vedtaket kom etter at en samlet Transport- og kommunikasjonskomité anbefalte utbygging. Komiteen understreker at Nødnett i hele Norge er en viktig satsing på samfunnssikkerhet og styrket beredskap i Norge.

Settestatsråd Trond Giske understreket fra Stortingets talerstol at når man velger å bygge ut Nødnett i hele landet, gir man et viktig arbeidsverktøy til folk som står i krevende og vanskelige situasjoner.  Det er en nødvendig utbygging, og man sørger for at Norge kommer opp på et like godt nivå som de fleste andre land i Europa.
Settestatsråden understreket at brukerne, brann, helse og politi, har satt en rekke krav til det nye systemet, og at de nå får nye og bedre løsninger.

Krisehåndtering kan ikke baseres på mobil
Det er ikke akseptabelt at håndtering av ulykker, branner og kriser baseres på bruk av mobiltelefon. Derfor er utbygging av Nødnett en nødvendig investering, som vil styrke beredskapen og samfunnssikkerheten vesentlig. Nødnett fungerte godt for brannvesen og 110-sentraler under det landsomfattende utfallet av mobilnettet til Telenor 10. juni og 11. juni. 
– Det langvarige utfallet av Telenors mobilnett, som en av samfunnets viktigste kommunikasjonskanaler, viser hvor sentralt det er å få på plass et kommunikasjonsnett som fungerer uavhengig av mobilnettet. Nå har vi fått demonstrert hvor sårbart mobiltelefonnettet kan være. Samfunnssikkerhet og beredskap kan ikke bygges på så stor grad av usikkerhet. Det trengs mer robuste systemer og flere ben å stå på. Nødnett vil bidra til å berge liv og helse, og det øker sikkerheten for innsatsmannskaper betydelig, sier avdelingsleder Hans Kristian Madsen i DSB.

Som nasjonal brannmyndighet stiller DSB krav til brannvesenene og 110-sentralene om at det alltid skal være doble løsninger for utalarmering av brannmannskaper. Særlig viktig er dette for utalarmeringen av deltidsbrannmannskaper i distriktene. 
–Vi aksepterer ikke at utalarmering av brannmannskaper skjer over det ordinære mobilnettet som eneste eller viktigste løsning. Mobiltelefon er kun et supplement til brannvesenets andre kommunikasjonsløsninger. Det eksisterende sambandssystemet i brannvesen og på 110-sentralene bygger i stor grad på gammel teknologi og skal byttes ut. Med Nødnett innføres det et nytt og fremtidsrettet radiosamband, understreker Madsen.

DSB har ved flere anledninger særlig pekt på utfordringene som er knyttet til håndtering av hendelser relatert til endringer i klima. Kjennetegnet for slike hendelser er at de stiller krav til tett og god dialog mellom nødetater, kommuner, Fylkesmannen og andre aktører med et beredskapsansvar. Radiokommunikasjon spiller alltid en sentral rolle, også når det gjelder klimaskapte hendelser. Eksisterende analoge sambandsløsninger er en begrensende faktor for effektiv håndtering og de må skiftes ut.

Kommune-Norge får med nytt statlig finansiert utstyr og infrastruktur, moderne plattformer for å kunne sette inn mannskaper der det trengs, og til å koordinere og lede håndtering av hendelser. Det dreier seg om alt fra dagligdagse ulykker og branner, til større hendelser som flommen på Østlandet. Mannskaper og utstyr skal kunne brukes effektivt på tvers av kommunegrenser, og det er Nødnett spesielt utviklet for å støtte opp om. Nødnett er et viktig verktøy i brannvesenets tjeneste for å redde liv og verdier, sier Madsen.

COMMENTS