HomeDiverse

Nedlegging stoppet

I "Brannmannen" nr. 1-98 kunne vi fortelle at rådmannen avviklet instruksjonsavdelingen ved Trondheim brannvesen og alle kontrakter ble sagt opp. Nye opplysninger og momenter har dukket opp i saken utover våren. Kunder har ikke godtatt oppsigelser av kontrakter, Nutec Midnor A/S er ute av bildet som kjøper og administrasjonsutvalget i kommunen beklager sterkt nedleggelsen av avdelingen.

I møte 22. april beklager administrasjonsutvalget i Trondheim kommune i sitt vedtak sterkt at instruksjonsavdelingen ved Trondheim brannvesen de siste årene er bygd ned og utvalget er meget betenkt over brannsjefens rolle i denne sammenhengen. Det synes ikke som at habilitetsspørsmålet er viet nok oppmerksomhet og utvalget finner det betenkelig at kommunens øverste faglige leder for brannvesenet sitter som styremedlem i en konkurrerende bedrift (Nutec Midnor). Likeså er det beklagelig at det gis tillatelse til at ansatte i brannvesenet får anledning til deltidsjobbing i denne bedriften. På denne måten har kompetanseoppbygging og bedriftsutvikling blitt forskjøvet fra brannvesenet til Nutec Midnor.

I punkt 2 i sitt vedtak ser administrasjonsutvalget det som en fordel at brannvesenets personell utvikler kompetanse og skaffer seg kjennskap til byens bedrifter og bygningsmasse gjennom sin egen brannverninstruksjonsenhet. Dette vil av sikkerhetsmessige hensyn være av stor betydning ved brann og ulykker.
I punkt 3 i vedtaket, vedtar administrasjonsutvalget å opprettholde og videreutvikle instruksjonsavdelingen som en del av forebyggende avdeling ved Trondheim brannvesen.

Rådmannen nedstemt

Dette vedtaket fører til at rådmannens forslag om å nedlegge avdelingen og opprette to stillinger ved brannsynsavdelingen, ikke ble vedtatt. Rådmannen har anket vedtaket som skal opp til ny realitetsbehandling.
Formann i Trondheim Brannkorpsforening, Roy Hveding er likevel meget godt fornøyd med vedtaket i administrasjonsutvalget som er helt i tråd med de synspunkter foreningen har hevdet i saken. Brannsjef Solbakken avventer den endelige avgjørelse.

Godtar ikke oppsigelser

En del av kundene til instruksjonsavdelingen har nektet å godta oppsigelse av kontrakter og Trondheim brannvesen må sannsynligvis finne en måte å oppfylle disse kontraktene på.

 

Publisert: 08-05-1998

COMMENTS