Nasjonal veileder for sikkerhet ved akutte hendelser på eller ved veg

HomeRedning

Nasjonal veileder for sikkerhet ved akutte hendelser på eller ved veg

 

En ny nasjonal veileder for sikkerhet ved akutte hendelser på eller ved veg, er nå publisert.

Hensikten med veilederen er å ivareta sikkerheten til innsatspersonell som håndterer ulykker eller andre hendelser på eller ved norske veier. På den måten oppnås en effektiv redningsinnsats ved ulykker på veiene og de samfunnsøkonomiske utgiftene reduseres.

Uoppmerksomhet er en stor risiko i trafikken. I én av tre dødsulykker er uoppmerksomhet en medvirkende faktor, og andelen ulykker som skyldes dette har økt over tid og vil sannsynligvis fortsette å øke. Det kan også ramme innsatspersonell.

Derfor har Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Statens vegvesen, Bransjeutvalg for bilberging og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) samarbeidet om en nasjonal veileder for sikkerhet ved akutte hendelser på eller ved veg. Det er også utviklet et e-læringskurs knyttet til veilederen, i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

Målgruppen for veilederen er personell på nødmeldesentralene, vegtrafikksentralene, nødetatene og bilbergerne.

Innsatspersonellet skal ha fokus på egen sikkerhet. Helse-, miljø- og sikkerhetsvurderinger skal være en del av planleggingen og gjennomføringen av alle akutte hendelser på eller ved veg.

En god sikkerhetskultur er en vesentlig faktor for å implementere og arbeide med sikkerhet i ulike organisasjoner og systemer.

Veilederen beskriver hvordan operatører ved nødmeldesentraler, innsatspersonell fra brann, helse, politi, bergingsselskaper og andre aktører kan forebygge ulykker på innsatspersonell og øvrige trafikanter ved hendelser på eller ved vei. Dette ved raskt å identifisere hendelser hvor det nødvendig med aktive sikringstiltak, gjensidig varsling og informasjonsdeling av alle nødetater (trippelvarsling) og Vegtrafikksentralen og etablering av sikker kommunikasjon mellom involvert innsatspersonell, sier avdelingsdirektør for brann og redning i DSB, Johan Marius Ly.

Alle ressurser som bidrar under hendelsen har et ansvar for å ivareta sikkerheten og sikkerhetstiltak forutsettes innlemmet i utdanning, opplæring, utrustning og planverk. Relevante etater oppfordres derfor til å ta veilederen i bruk, til beste for alles sikkerhet og tryggere arbeidsplass for innsatspersonell avslutter Ly.

>> Her kan du lese den nye veilederen