Merking av utrykningspersonellet

HomeDiverse

Merking av utrykningspersonellet

sekretær i Utrykningspersonellets Fellesutvalg – Norge (UF-Norge).

For øvrig er dette den samme uniformsmerking som politi, brann- og ambulansetjeneste i England og en rekke andre land benytter seg av.
I ambulansetjenesten og brannvesenet i Norge er det ingen standard på snitt og utførelse av uniformene. Kommunene regulerer dette for brannvesenet og fylkene for ambulansetjenesten.

UF – Norge tok for noen år tilbake tak i den faglige sjakkmønstermerkingen av utrykningspersonellet slik politiet har gjennomført det, og ikke minst hatt spørsmålet ute på høring i fellesutvalgets regi med positivt resultat.
En av grunnene til denne foreslåtte fagmerking er dagens bruk av vernetøy med krav til synbarhet under arbeid på vei, der de fleste i dag velger en fluorescerende gul jakkeoverdel eller vest. Dette være seg ambulansepersonell, veiarbeidere, elmontører eller andre. For å skille noe av den likheten dette innebærer, har UF-Norge foreslått å tilføre utrykningstjenestens uniformer en egen ”logo” som klart skiller disse fra andre uniformer.

Ambulansetjenesten i Norge tok raskt ideen, og mer eller mindre innførte sjakkmønsterrefleks med fargene grønt/hvitt ”over natten”. De fleste ambulansetjenestene har lagt denne merkingen inn som en del av uniformen.
Når det gjelder brannvesenets uniformer og vernetøy har disse et krav om flammehemming, et krav som de første refleksene som ble brukt ikke kunne oppfylle. Dette har medført at innføringen av fagmerking på branntøy hittil har vært lite brukt.
For å løse dette problemet kom UF-Norge tidlig i kontakt med 3M Norge AS og Reflectil Norge AS som er spesialister på utvikling av refleks til de fleste formål. Dette har resultert i at det i dag er utviklet «sjakkmønsterreflekser» som for ambulansetjenesten helt ut tilfredsstiller kravene til synbarhet etter Europeisk Standard for Synbarhet – EN 471 og en flammesikker refleks for bruk på branntøy godkjent etter Europeisk Standard for Branntøy –  EN 469.

Under arbeidet med å få laget riktige reflekser til utrykningstjenestens formål, viste det seg at de krav man måtte forholde seg til når man skulle velge vernetøy var lite kjent blant brukere og innkjøpere innenfor vår tjeneste. I denne sammenheng arrangerte UF-Norge i samarbeid med 3M Norge AS og Reflectil Norge AS to seminarer som tok for seg fagmerking, EN 471 og  EN 469. På den første samlingen var brukere og innkjøpsansvarlige til stede og den andre samlingen tok for seg produsentene av vernetøy.
Seminarene ble innledet av UF-Norges leder Lasse Hermansen som ga en kort informasjon om fellesutvalgsarbeidet lokalt og sentralt, der han la vekt på at det i løpet av noen få år er stiftet 58 lokale  fellesutvalg i Norge.

Hermansen presiserte at UF-Norge ikke hadde noen utøvende myndighet til å få innført fagmerkingen, men tar høyde for at denne blir å se på uniformene til den samlede profesjonelle utrykningstjenesten innen kort tid. Denne fagmerkingen er kun tiltenkt 1. linjetjenesten innenfor brann og ambulanse, og ikke av mannskaper fra frivillige organisasjoner og lignende som ikke deltar i denne.
UF-Norge ønsker på sikt å få regulert bruken av fagmerkingen gjennom de myndigheter som regulerer tjenestene i Norge.

Spesifikasjoner for fagmerking:

For å sikre en mest mulig enhetlig fagmerking anbefaler UF-Norge at følgende spesifikasjoner legges til grunn ved spesifikasjon av fagmerket refleks på plaggene:

For ambulansebekledning: 

Grønne ruter på sølv eller hvit refleks.
Fargespesifikasjon grønn: Tilnærmet Pantone 339.

Ved bruk på EN 471 plagg:
Dersom denne skal erstatte andre refleksstriper må refleksen (ferdig med trykk) være godkjent etter EN 471. Alternativt vil refleksen komme i tillegg til annen godkjent refleks.

For brannbekledning: 

Røde ruter på sølv eller hvit refleks.
Fargespesifikasjon rød: Tilnærmet Pantone 193.
Ved bruk på brannuniformer:
Dersom refleksen skal benyttes på plagg som er EN 469 godkjent må refleksen være flammehemmende og møte gjeldene krav i EN 469.

Felles:

Bredde refleks: 50 mm
Størrelse på ruter: 50% av bredden på refleksen, dvs 25 x 25 mm
Farge på ruter: Da fargen vil fremstå ulikt på ulike refleksmaterialer må et visst slingringsmonn aksepteres i forhold til den oppgitte Pantone spesifikasjon.
Natteffekt:  Refleksen skal reflektere henholdsvis grønt/hvit eller rødt/hvit i mørket.

Andre faktorer som holdbarhet, vaskemuligheter, rens osv. bør spesifiseres av kjøper/bruker slik at også fagmerkingen vil tåle dette. Det finnes flere refleksleverandører som har fagmerket refleks, dog med noe ulike egenskaper. Det er derfor viktig å spesifisere sine krav slik at man får et produkt som møter brukernes behov.

Dag Myhr, sekretær i Utrykningspersonellets Fellesutvalg – Norge (UF-Norge).

Publisert: 05-05-2000

COMMENTS