Leder: Små marginer

HomeDiverse

Leder: Små marginer

For en måned siden omkom en 28 år gammel brannmann i Sverige under røykdykking i det som var hans første brann. Ut fra de opplysningene som hittil har kommet om ulykken, er det for sent å trekke noen konklusjoner, men det kan på generell basis være på sin plass å spørre om det er riktig å bruke helt nyutdannede brannfolk til røykdykking. Dette er praksis også mange steder i Norge, og man bør spørre seg om ikke brannfolk trenger mer øvelse før man settes inn som røykdykker i kraftige branner.

Et annet aktuelt aspekt ved sikkerheten til brannfolk, er politiets ”ønske” om at brannvesenet skal bistå ved rene politioppgaver. Vi er av den oppfatning at brannvesenet ikke på noen måte skal befatte seg med oppgaver som husbråk og innbrudd fordi politiet selv ikke har ressurser til å rykke ut på slikt. Og vi støtter brannsjefen i Molde som sier at han vil motsette seg en anmodning fra politiet om bistand, før man har trekt klare grenser for sikkerheten til brannmannskapene.

Likevel er det en kjensgjerning at brannvesenet kan komme opp i situasjoner hvor brannvesenet har en klar livreddende oppgave på et skadested samtidig som det er en trusselsituasjon. Vi har i de senere år sett flere av disse situasjonene. Alle bør være forberedt på at slike situasjoner kan oppstå og starte en dialog med politiet for å trekke opp grenser for å opprettholde sikkerheten til brannmannskapene. Hvis ikke kan man frivillig eller ufrivillig bli trukket inn i situasjoner man ikke er trent til å hanskes med.

Utredningen ”Brannmannskapers innsatsplikt og plikten til å ivareta egen sikkerhet under redningsaksjoner” som professor Henning Jakhelln har laget på oppdrag av DBE, setter også fokus på brannmannskapers sikkerhet. Med henblikk på tidligere diskusjoner om straffeansvar ved brudd på arbeidsmiljøloven etter skader på innsatsmannskaper, fastslår utredningen at man må overskride høye terskler før dette kan inntreffe. Men utredningen fastslår også at det ligger et klart ansvar på både leder og mannskap for de beslutninger som tas under redningsaksjoner. En viktig bemerkning i utredningen, er at ambisjonsnivået må senkes hvis kompetanse, utstyr m.m. ikke holder vanlig standard. Det kan være verdt å legge på minnet når vi går inn i en tid med utstrakt bruk av ferievikarer.     
 

Publisert: 03-05-2003

Newer Post
Older Post

COMMENTS