Leder: Slå oss sammen!

HomeDiverse

Leder: Slå oss sammen!

Det regjeringsoppnevnte Redningsberedskapsutvalget skal i høst legge fram sin innstilling om framtidig organisering av redningsberedskapen i Norge. Stor spenning er knyttet til denne innstillingen i fagmiljøet og ikke minst er det viktig å legge merke til hva arbeids- og administrasjonsminister, Jørgen Kosmo uttalte til Aftenposten i sommer. Kosmo sa klart at han ønsket å smelte Sivilforsvaret sammen med brannvesenet.
 
Det er oppsiktsvekkende å legge merke at Kosmo uttaler dette allerede før innstillingen fra utvalget er lagt fram. Det betyr at fra regjeringens side ligger det sterke føringer på resultatet av utvalgets arbeid.
 
Det er derimot ikke overraskende at Sivilforsvarets ledelse igjen tar sterk avstand fra å bli underlagt eller slått sammen med andre etater. Sivilforsvarets framtidige organisering har vært oppe til diskusjon også tidligere, men det har forblitt en selvstendig beredskapsetat dog med et større fokus på katastrofeberedskap i fredstid.

Vi mener at tiden nå er inne til å ta skrittet fullt og slå sammen Sivilforsvaret og brannvesenet slik Kosmo mener. Vi anser at det er store gevinster ved å slå sammen ressursene, både personell- og materiellmessig. Som vi har påpekt også tidligere på lederplass i «Brannmannen», kan vi ikke se hensikten med å ha flere beredskapsetater som skal jobbe side om side ved katastrofer med hver sin ledelse, samband, personell og materiell. Det burde være naturlig at den beredskapsetaten som håndterer ulykker og katastrofer til daglig og som har en stående beredskapsstyrke i alle kommuner, nemlig brannvesenet, rår over de samlede lokale redningsressursene som finnes. Sammen med Sivilforsvarets personell, materiell og kompetanse burde alt ligge til rette for en mer effektiv redningsberedskap i Norge. La oss bare håpe at ikke revirtenkning og egeninteresser setter en stopper for dette. Da vil vi ikke kunne oppnå de gevinstene som våre naboland har fått etter at de slo sammen Sivilforsvar og brannvesen. 
 

Publisert: 05-07-2001

COMMENTS