Leder: Fokus på ROS-arbeid

HomeDiverse

Leder: Fokus på ROS-arbeid

I Stortingsmelding nr. 22 om samfunnssikkerhet foreslår Regjeringen en beredskapsplikt for kommunene.

Den vil omhandle plikt til sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyse og plikt til å utarbeide en generell beredskapsplan som angir tiltak for håndtering av ulike typer kriser. 
Mange kommuner har allerede gjort jobben med å kartlegge risikoer og gjøre tiltak, men undersøkelser har vist at det fortsatt gjenstår mange som ikke har gjort jobben eller som trenger å revidere gammelt planverk. Det er ikke minst viktig å ta høyde for hvordan klimaskapte hendelser skal håndteres lokalt. Skred, ras og flom vil opptre hyppigere og med store ringvirkninger for kommuner og regioner.

Sommerens mange og store skogbranner viser også at dette må det tas større høyde for både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Nye utfordringer vil føre til diskusjoner om behovet for alternativ organisering av brann- og redningstjenesten lokalt. Dagens til dels statistiske organisering basert på brann og spesielt røykdykking, kan det mange steder være nødvendig å endre til fordel for både mindre grupper, men også mer fleksible ordninger basert på hurtig hjelp til innbyggerne lokalt ved situasjoner som ras og skred. Å ha to mann tilgjengelig på mindre steder, som er opplært til å gjøre de riktige grepene i en akuttfase, kan både ha livreddende effekt og gi uvurderlig nytte til større ressurser ankommer. Det igjen fordrer at utdanningen av brann- og redningspersonell vil gjenspeile morgendagens utfordringer og organisering. Og det er ikke minst viktig at arbeidet med implementering og opplæring i Enhetlig Innsatssystem skjer raskt.

Det er dessuten viktig at kommunene ser fordelen av å knytte den lokale brann- og redningstjenesten tett opp i mot kommunens og fylkets risiko- og sårbarhetsarbeid. Gjennom et tett samarbeid vil brann- og redningstjenesten, som er vant til å tenke beredskap, kunne bidra med løsninger til tiltak. Samtidig vil brann- og redningstjenesten kjenne kommune- og fylkesledelsens vurderinger og få en helhetlig oversikt. Sammen med mer og bedre samarbeid om brann- og redningsoppgaver mellom kommunene vil dette bety bedre forebyggende arbeid og en bedre beredskap.  

COMMENTS