Leder: Feil signal!

HomeDiverse

Leder: Feil signal!

Brann- og redningstjenesten har gjennom mange år utvidet spekteret av redningsoppdrag. Tjenester som redningsdykking, beredskap ved ras og skredulykker, tauredning, overflateredning og hjertestarter viser at brann- og redningstjenesten har vurdert lokale risikoer og bygd opp beredskap for å øke innbyggernes trygghet. En økt spesialisering og bredde har medført en profesjonalitet som har vist sin berettigelse ved kompliserte rednings- og bergningsinnsatser som Rocknes-ulykken og rasulykken i Ålesund. 
Samtidig har brann- og redningstjenesten på initiativ av ildsjeler i miljøet bygd opp ledelsessystemer beregnet på store og langvarige innsatser. Med Enhetlig Innsatsledelsessystem skal brann- og redningstjenesten som helhet kunne håndtere tidkrevende innsatser. Bruk av faste systemer med enhetlig betegnelse og struktur gjør at man kan bruke personell fra et brannvesen i en helt annen region. Erfaringene fra øvelser og oljesølet etter Full City-havariet viser at brann- og redningstjenesten er godt forberedt og profesjonelle i å håndtere komplekse hendelser.

Det blir derfor vanskelig å forstå hvorfor brann- og redningstjenesten, som landets største beredskapsstyrke, ikke lenger skal være en del av kollektivet i en lokal redningsledelse. Det kan bli et faktum hvis Politidirektoratet får sin vilje i arbeidet med ny Kongelig resolusjon. Politiet ønsker å overta eierskapet til LRS og de andre medlemmene i dagens LRS vil da bli kun rådgivere i redningsledelsen. 
Dette er et vår mening en feil utvikling og et feil signal hvis dette får gjennomslag. En fare med slik utvikling er at redningsetatene prioriterer sine egne redningsstaber med det resultat at myndighetenes tilstrebing om økt samvirke slår sprekker. Det er i redningstjenesten brukt begrepet ” Prestisjefritt samarbeid”, dette er det motsatte. Et paradoks er det også at politiet stadig ber om økte ressurser, mens de her ber om mer arbeid til seg selv. 

Vi pekte i lederen i forrige nummer på utdanningssituasjonen hvor brann- og redningstjenesten må slåss internt om ”smulene” fra et departement som bruker stadig større summer på politiet. Hvis brann- og redningstjenesten nå desimeres til å bli en rådgiver i redningsledelsen viser dette også at myndighetene ikke verdsetter den bredden og profesjonaliteten som brann- og redningstjenesten i dag står for. Vi håper ikke dette blir situasjonen all den tid dagens modell fungerer godt.    

COMMENTS