Kompetanse og rapportering

HomeDiverse

Kompetanse og rapportering

Brannmannen vil i de neste tre utgivelser presentere enhetene under Avdeling for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I denne utgaven presenterer vi Enhet for kompetanse og rapportering (KOR)

Enhet for kompetanse og rapportering har ansvaret for å forvalte kapittel 7 i dimensjoneringsforskriften, som tar for seg krav til kompetanse og opplæring i brannvesenet. Innenfor dette ligger oppgaver knyttet til dispensasjonssøknader fra brannvesenet, ulike typer kompetansevurderinger og regelverksarbeid. Enheten har også etatsstyringsansvar for Norges Brannskole, noe som innebærer oppfølging av skolens økonomi og det totale kurstilbudet ved skolen, eksempelvis antall kvalifiserende kurs ved skolen og kursplanarbeid. I tillegg til det som er relatert til kompetanse har enheten også ansvar for oppfølging og kvalitetssikring av brannvesenets rapportering til DSB i form av melding om brannvernet (MOB) og rapport om hendelse (ROH). Politiets rapportering om brannårsaker er også innenfor KORs ansvarsområde. 

Leder av enheten, Ann Christin Olsen-Haines sier dette om arbeidsoppgavene og fokuset til enheten:
–    Vi ønsker i fremtiden å ha større fokus på videreutvikling av brannvesenet gjennom evaluering og læring fra både øvelser og hendelser. Målet er å formidle forbedringspunkter som kan være med å skape endring og som bidrar til en positiv utvikling enten det gjelder stabsarbeid, bruk av sambandsreglement eller forebyggende arbeid.  
–    I forhold til den informasjon som rapporteres inn til DSB så vil vi i årene fremover dreie fokuset fra selve rapporteringen over til analyse av data og implementering av tiltak basert på den kunnskapen dataene gir oss. Et viktig ledd i dette arbeidet er å få på plass en ny løsning for rapport om hendelser, med både mer automatisk overføring av data og økt brukervennlighet. 
–    Og sist men ikke minst så har vi mye arbeid å gjøre innen utdanningsområdet. Vi avventer i disse dager tilbakemelding fra Justis – og beredskapsdepartementet i forhold til en eventuell forlengelse av overgangsordningen for deltidsreformen, vi jobber for at den nye foreslåtte utdanningsmodellen i NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer blir realisert, samtidig som at vi har fokus på kartlegging av de neste års utdanningsbehov for å gjøre kurstilbudet ved brannskolen så godt som mulig. Vi ser også viktigheten av den øvingen som til daglig gjennomføres i brannvesenet og vurderer for tiden om vi har ressurser til å starte arbeidet med revidering av øvingshåndboken.
–     Alt i alt så har enheten mange spennende utfordringer å løse de nærmeste årene, sier Olsen-Haines.

Medarbeidere i enheten:

Magne Bjerkseth
Rådgiver. Utdannet siviløkonom. Jobbet tidligere med statistikk i Statistisk Sentralbyrå.
Bjerkseth arbeider med analyse av statistikk og har skrevet rapportene om næringslivsbranner og dødsbranner. Han er ansvarlig for statistikkbanken på dsb.no, dødsbrannstatistikken og Melding om brannvernet.

Una Kleppe
Rådgiver. Utdannet sykepleier og røykdykkerinstruktør. Arbeidet tidligere ved Sivilforsvarets skole på Jæren.
Kleppe arbeider med spørsmål knyttet til kompetanse i brannvesenet, herunder dispensasjonssøknader. I tillegg arbeider hun med evalueringsrapporter og oppfølging av øvingsvirksomhet i brannvesenet.

Reidun Mo
Konsulent. Arbeidet tidligere i politiet.
Mo kvalitetssikrer og behandler alle uhellsrapporter – både om farlig gods, sprengning og brann/ulykker (ROH). I tillegg følger hun opp årsaksrapporteringen fra politiet og hun jobber med statistikk internt og eksternt.

Kari Hallenstvedt
Konsulent. Har arbeidet i DBE/DSB siden 1977 innen mange arbeidsområder. 
Hallenstvedt arbeider med kvalitetssikring av uhellsmeldinger, dispensasjonssøknader fra brannvesenet og administrative oppgaver innen enheten og avdelingen

Svend Robert Berthelsen
Seniorrådgiver. Utdannet siviløkonom. 
Berthelsen arbeider med spørsmål knyttet til kompetanse i brannvesenet, herunder dispensasjonssøknader. Han har også arbeidsoppgaver knyttet til etatsstyringen av Norges brannskole og økonomiansvar for hele brann og redningsavdelingen. Berthelsen satt i sekretariatet som arbeidet med NOU om ny utdanningsmodell.

Ann Christin Olsen-Haines
Leder av enheten. Utdannet kriminolog. Jobbet tidligere med samfunnssikkerhet hos Lincolnshire County Council med ansvarsområder innenfor både Lincolnshire Fire and Rescue og kriminalitets- og uhellsforebygging på fylkesnivå.
Olsen-Haines har arbeidet i DSB siden 2007. Først med tilsyn og senere som planansvarlig for nødnett. I 2009 ble hun leder av Enhet for kompetanse og tjenesteplikt og fra 1. januar i år leder av Enhet for kompetanse og rapportering. 
 

COMMENTS