Ikke videoovervåking

HomeBrann

Ikke videoovervåking

DBE mener det ikke er påkrevd med videoovervaking i Oslofjordtunnelen. Statens Vegvesen har dermed fått medhold etter at etaten påklaget et pålegg gitt av styret i Søndre Folio brann- og redningsvesen. DBE har isteden gitt vegvesenet pålegg om FM-skilting, som innebærer at trafikantene ved ulykker instrueres om å lytte på radio for å få nødvendig informasjon.

Vegvesenet la fram bade en kost/nytteanalyse for sikringstiltak og en risikoanalyse for DBE behandlet saken. Ved behandlingen la DBE også til grunn diverse annen dokumentasjon, blant annet erfaringer etter brannen i Seljestadtunnelen i fjor.
Også vegvesenet mener at videoovervåking er et godt hjelpemiddel i tunneler med stor trafikkbelastning og hvor det er viktig med kontinuerlig overvåking for å kunne reagere raskt ved eventuelle hendelser som måtte oppstå. I Oslofjordtunnelen er trafikkmengden ifølge vegvesenet så liten at behovet for videoovervaking ikke er tilstede.

Tunnelen er bygget og utrustet etter gjeldende vegtrafikknormal og i tillegg er det installert «Tunsafe» og det er dessuten muligheter for «innsnakk» på bilradio.
Den vesentligste effekten av videoovervåking vil i følge risikoanalysen være at tunnelen kan stenges halvannet minutt tidligere enn uten at dette er installert.

DBE påpeker at trafikantenes egeninnsats vil være det viktigste redningstiltaket i tilfelle brann og mener ellers at en hver tunnel bør ha to uavhengige deteksjonssystemer, hvorav ett automatisk. Oslofjordtunnelen har et manuelt varslingssystem, men ingen automatisk detektering.

Automatiskvideoovervåking vil umiddelbart kunne detektere en brann. Videoovervaking vil gi god informasjon om det som skjer på ulykkesstedet, men ved røykutvikling bare på den ene siden av brannen, avhengig av trekk- og ventilasjonsforhold.
Tilførsel av luft er ifølge DBE den viktigste forutsetningen for sikkerheten i en tunnel både for trafikanter og innsatsmannskaper. Ventilasjonsretningen bør være fast og forutbestemt, slik at trafikantene vet hva de har å forholde seg til. Riktig retning og dimensjonering av ventilasjonen er ifølge DBE en forutsetning.

Oslofjordtunnelen er utstyrt i henhold til vegtrafikknormalen. DBE legger til grunn at dette gir akseptabelt sikkerhetsnivå. I denne saken synes det som om den lokale brannvernmyndighet har liten tiltro til at sikkerhetstiltakene i tunnelen fungerer og derfor ønsker videoovervaking. Brannvesenet skal imidlertid ved tilsyn forsikre seg om at tunnelen har de dokumenterte tiltakene og at de fungerer etter hensikten.

Generelt mener DBE at hvis det skal gis pålegg, bør den sikkerhetsmessige effekten av tiltakene stå i forhold til kostnadene. På bakgrunn av den dokumentasjon vegvesenet har lagt fram i form av risikoanalyse og kost/nytteanalyse synes den sikkerhetsmessige effekten av videoovervåking i Oslofjordtunnelen å være liten. DBE finner ikke at det er tilstrekkelig grunnlag for å gi pålegg om videoovervaking som støtte for beredskapen på nåværende tidspunkt. Hvis eller når trafikk og tekniske forhold endrer seg, forutsetter DBE at både vegvesenet og brannvesenet har en aktiv oppfølging og at brannvesenet tar opp saken med DBE dersom man finner dette nødvendig.

Tas opp på nytt

Stortingsrepresentant Terje Johansen har varslet at han vil ta denne saken opp på nytt i Stortinget. I et leserinnlegg i Aftenposten spør han: Har ikke de ansvarlige lært noe?
– Igjen har selvsikre byråkrater avfeid kravet om videoovervaking av Oslofjordtunnelen. På tross av brannsjef Terje Rosens argumenter, på tross av alminneligfolkevett, skriver han i innlegget.
– Videoovervåking er viktig fordi tunnelen går kilometervis ned i dypet med bratte stigninger på begge sider. Dette gjør at det minste lille trafikkuhell kan skape panikk og katastrofale situasjoner kan oppstå når trafikken stopper opp og folk blir stående i kø. Da er det viktig å senke bommene og stoppe all innfart for køene dannes! En øyeblikkelig reaksjon kan bare skje når noen overvaker trafikken, skriver Johansen.
 

Publisert: 05-07-2001

COMMENTS