Gasslekkasjer naturgassanlegg

HomeCBRNE

Gasslekkasjer naturgassanlegg

Karmøy brann- og redningsvesen (KBV) gjennomførte i vår en storkontroll av naturgassanlegg i kommunen. Bakgrunnen for storkontrollen kom etter at KBV fulgte opp en bekymringsmelding fra en beboer i et leilighetsbygg.

Beboeren mente det luktet gass i abonnentskapet (heretter benevnt som skap), og det ble avtalt en befaring/kontroll for å sjekke dette ut. Det viste seg at det var sterk lukt, og gassmåleren , en gassdetektor av typen GS 220 fra Wøhler, gjorde utslag umiddelbart inne i skapet som inneholder blant annet måler og avstengingsventil.
Dette tilfellet var lett å løse, vi kunne bare stenge gasstilførselen for å stoppe lekkasjen. For å sikre oss om at dette var et enkelttilfelle, så bestemte vi oss for å sjekke flere leiligheter i den samme bygningen, samt i nabobygninger. Resultatet var veldig overraskende med seks lekkasjer av 15 kontrollerte leiligheter (lekkasjene var i stor grad inne i skapene). Vi bestemte oss for å ta ytterligere kontroller samme dag, og resultatet var 16 lekkasjer av 45 kontrollerte leiligheter. 

Lokalt så ble Gasnor kontaktet og møte ble avtalt neste dag. På møtet stilte personell fra KBV og Gasnor. Det var en orientering om de lekkasjer som var oppdaget, og videre arbeid ble diskutert. Det var enighet om at det er nulltoleranse på gasslekkasjer, og personell fra brann- og redningsvesen skulle i samarbeid med Gasnor utføre omfattende kontroller for å 
avdekke omfanget av lekkasjer i naturgassanlegg. En person fra Gasnor og to fra KBV ble satt av til dette, og disse jobbet med dette i hele april.

Kontrollene avdekket følgende:

Boliger Næringsbygg

 

Kontrollerte Lekkasjer Kontrollerte Lekkasjer
221 44 14 7 (14*)
       

 

 

 

* noen steder var det flere lekkasjer. Eksempelvis lekkasjer i 4 skap ved samme virksomhet

Nulltoleranse 
I samarbeid med Gasnor ble det utført mange kontroller. Dette fungerte slik at Gasnor tok den tekniske vurderingen på stedet og vurderte om det var behov for stengning ved lekkasjer. KBV utførte en del kontroller på egenhånd og da var retningslinjene ved gasslekkasjer – inntil DSB får vurdert problemstillingen – ”Gassen stenges av når det oppdages gasslekkasjer på naturgassanlegg”. Vårt personell skal ikke vurdere alvorlighetsgraden av lekkasjen, men varsle representant for eier og Gasnors`vakttelefon, samt stenge gassen. 
Gasnor understreker at det er nulltolleranse på lekkasjer, men konstaterer at dette forekommer. Gasnor og KBV er enige om at de fleste gasslekkasjene som ble oppdaget var små med lekkasjer ned mot noen liter i døgnet, men det ble også oppdaget alvorligere tilfeller hvor lekkasjen var opp mot noen kubikkmeter i døgnet.

Det var også en diskusjon om kvaliteten på gassmålerne. KBV bruker gassdetektor av typen GS 220 fra Wøhler, med deteksjonsområde fra 0 til 640 ppm. Det vil si at målerne kan måle veldig små lekkasjer. LEL (nedre eksplosjonsområde) for naturgass er 40-50 000 ppm, det vil si 4-5 prosent Svakheten med slike målere er at denne ikke kan gi en nøyaktig konsentrasjon der lekkasjene er større enn 640 ppm, men hvis målet er å finne en lekkasje så er disse målerne gode nok.

Årsakene til lekkasjene
I forbindelse med kontrollene var det flere typer lekkasjer, og brannvesenet vil ikke spekulere i årsaksforholdene. Gasnor er i gang med å utarbeide en rapport som tar for seg årsaksforholdet, og kommer til følge opp dette med de aktuelle parter (brannvesen, installatør, produsenter mm).

Kurstilbud og kompetanse
Naturgassproblematikken er relativt ny i Norge, selv om det i visse områder av landet har vært i drift en del år. Det har derfor vært lite fokus på dette i forbindelse med opplæring av personell i brannvesenet. Norsk Gassenter har laget et opplegg for tilsynspersonell som heter ”Tilsynskurs for gass”. Norsk Gassenter ligger på Karmøy, og har bygget opp ett flott øvelsesanlegg som vi ved flere anledninger har hatt demonstrasjoner/omvisninger på. Andre kommuner er ikke så heldige som oss. Det er også ønskelig fra vår side at ”Tilsynskurs for gass” eller et annet nytt kurs har større fokus på den tekniske delen av gassanlegget.

Hva gjør vi videre?
Nå som det er gjennomført et stort antall kontroller på naturgassanlegg kommer KBV til å ha et større fokus også på propananlegg i boliger. Det gjøres for å finne ut om det er liknende forhold også for disse. Det vil også bli større fokus på den resterende delen av anlegget som for eksempel røropplegg, brennere, peis, og ikke bare skapet. Ved tilsyn med fyringsanlegg i fremtiden så vil gassmåler være en del av standardutstyret, og kontroll av dette anlegget vil være på samme nivå som for det resterende fyringsanlegget.
Kvaliteten på den sakkyndige kontrollen av anlegget er tydeligvis mangelfull, og det fremkommer ikke noe sted hva denne bør inneholde. KBV vil i samarbeid med Gasnor lage en prosedyre for hva en kontroll av gassanlegget bør inneholde, og gjøre denne kjent for de som utfører slik kontroll.
I tillegg så vil Gasnor legge inn noen nye punkter i skjemaet ”Kontroll for trykktesting” som må underskrives før et anlegg blir trykksatt.

De nye punktene skal sikre seg at eier får opplæring i plikter, prosedyrer og bruk av anlegget (dette skal signeres for). Intensjonen er å gjøre bruker/eier klar over sitt ansvar.
I tillegg vil det kreves inngåelse av kontroll/service-avtale med gasstekniker.
I den oppståtte situasjon, med gasslekkasjene, hadde Karmøy brann- og redningsvesen et godt samarbeid med Gasnor, og anser de som en seriøs aktør i markedet og en god samarbeidsparter.


Gasnor
Gasnor er et gassdistribusjons-selskap med kjøp, salg og distribusjons av naturgass som hovedvirksomhet. Gasnor AS har hovedkontor på Avaldsnes i Karmøy kommune, og har kontor i Bergen, Trondheim og Akershus og driftsorganisasjon på Kollsnes.


Fakta Naturgass:

Den komprimerte gassen består av (i volumprosent): 93,5 % metan CH4, 5 % etan C2H6, 1 % propan C3H8 og 0,5 % butan C4H10, mens den flytende gassen består av (i volumprosent): 89,7 % metan CH4, 6,5 % etan C2H6, 1,0 % propan C3H8 og 2,8 % butan C4H10. Egenvekt i forhold til luft er 0,8, det vil si at den er lettere enn luft. Den er ikke giftig. Naturgassen er fargeløs og luktfri. Eksplosjonsområde 4,0 til 14,7 % (kilde Brannmannen)

For at den skal kunne luktes tilsettes den et luktestoff (odorant TNT), som gjør at gassen kan luktes ved 1 volumprosent gass i luften.(Dette gjelder bare gassfase, den flytende er ikke tilsatt luktestoff.) Det betyr at det må tre ganger til så mye gass i luften før den når nedre eksplosjonsgrense.

 

COMMENTS