Fysiske tester

HomeDiverse

Fysiske tester

Debatten om hvor strenge krav som skal settes til det fysiske nivået for røykdykkere har rullet både her i ”Brannmannen” og i andre fora, etter at Direktoratet for arbeidstilsynet tidligere i år la fram sitt forslag til veiledning for helsekontroll og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere. Nå har saken tatt en helt ny vending fordi de foreslåtte kravene utgår i sin helhet og man vil lage ny styrketester som er mer relatert til yrket. Til denne

Til denne utgaven av ”Brannmannen” hadde vi fått flere innspill om de foreslåtte fysiske kravene og disse innleggene gjenspeilet store meningsforskjeller særlig mellom representanter for heltids- og deltidsbrannvesen. Selv om saken nå stiller seg noe annerledes, bringer vi en kort oversikt over noen av meningene samt kommentar fra Direktoratet for arbeidstilsynet. Innleggene fra Bjarne Vikshåland og Bjørn Bakkhaug er noe forkortet.

 

 

Nye fysiske krav

De foreslåtte testene av styrkekapasitet er nå forkastet. Vi spurte overlege Aksel Wannag i Direktoratet for arbeidstilsyn hvorfor man har gått til dette skritt og hva vil vi få isteden?
– De foreslåtte kravene var hentet fra Finland, men det viser seg at finnene nå går vekk fra disse kravene blant annet på grunn av belastningsskader man har fått under testen. Vi jobber nå med tre type tester som er mer tilrettelagt for brannmenn. Disse testene består blant annet av push-ups med fullt verneutstyr og 18 kg vekt på ryggen. Det er foreløpig ikke avklart hvor repetisjoner av hver enkelt øvelse man må utføre for å få godkjent resultat.
– Disse nye kravene er testet ut på et antall brannmenn med godt resultat og hvem som helst skal kunne klare kravene uten annen trening enn de kan gjøre hjemme. Idrettshøyskolen vil bidra med en rettledning for hvordan man kan trene på øvelsene.
– Prosessen har vart langvarig med stor debatt og mange innspill, men forhåpentligvis har vi nå funnet et riktig nivå, sier Wannag til ”Brannmannen”.
De nye fysiske kravene vil bli presentert på hjemmesidene til Direktoratet for arbeidstilsyn ved juletider og veiledningen vil komme i trykt utgave på nyåret.


Fornøyd med resultatet så langt!

Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF) er fornøyd med resultatet av høringsrunden så langt, og vil gi positiv tilbakemelding til Arbeidstilsynet ved Axel Wannag, for å ha lagt forholdene til rette for en konstruktiv debatt.
Det at ambisjonsnivået for minstekravet nå er senket noe, er i tråd med NBLF sin holdning. Det samme gjelder at det skal ligge en risikovurdering, der flere forhold veies opp mot hverandre, til grunn for å sette nivået til fysisk kapasitet høyere enn minstekravet. Dette er også i tråd med intensjonen til dimensjoneringsforskriften. NBLF anbefaler også at det enkelte brannvesen setter kravene ved ansettelse noe høyere enn minstenivået.
Det at testene nå blir praktisk relatert er også positivt og NBLF vil være behjelpelig med å prøve/teste de nye forslagene.

Norsk Brannbefals Landsforbund
v/ Trygve Lennavik


Trenger normalt friske personer

Det brenner for nærmere 4 milliarder kroner i dette landet og de siste 10 årene har det i gjennomsnitt omkommet 62 mennesker ved brann hvert år. Til å være med å redusere disse skadene og antallet omkomne trenger vi normalt friske personer, med selvinnsikt og praktisk sans. På landsbygda og i mindre byer der brannberedskapen i hovedsak løses ved bruk av deltidsmannskaper er det i tillegg viktig at disse personene i det daglige har anledning å møte på brannstasjonen på kortest mulig tid.

Vi vet at det allerede er store problemer med å rekruttere og å beholde deltidsmannskaper. Det kan se ut som at både yngre familiefolk og folk rundt 50 år som ikke lengre har barn hjemme, setter større og større pris på fritiden sin. Krav til øket kompetanse og til mer tid i brannvesenet blir da ikke prioritert og mange foretrekker heller å slutte. Når da brannsjefen skal rekruttere nytt personell som tilfredsstiller krav til frammøtetid både i arbeidstid og fritid blir utvalget stadig tynnere. Når vi da vet hvor viktig det er å ha en kort innsatstid, hvilket bare kan oppnås ved desentraliserte deltidskorps i store deler av landet vårt, må vi være nøkterne i våre krav både til de mannskapene vi har og ved rekruttering. Det kan se ut som dette ikke har vært sterkt nok fokusert når en har satt opp krav til helse og fysiske tester. 

Hvorfor skal for eksempel en røykdykker være i stand til å redde en person på 80 kilo? Hvorfor skal ikke to kunne gjøre det når vi alltid røykdykker to og to? Hvis det er fordi det kan være den ene røykdykkeren som trenger hjelp, så er det jo nettopp derfor vi har en tredje person stående ved basepunktet fullt oppkledd og klar. Og hvorfor må røyk- og kjemikaliedykkere ha normalt fargesyn? Omtrent 8 % av den mannlige befolkningen er «fargeblinde». Har det noen gang oppstått alvorlige eller livstruende problem med bruk av fargeblinde røykdykkere? Hvis dette skal gjennomføres må vi altså avvise omtrent hver tolvte kandidat, da må vi ha vektige grunner for å gjøre det.

Vi må selvfølgelig ha friske mennesker som røykdykkere. De må ha god fysikk, god psyke og et godt hode, de må også være motivert og de må ha bolig og arbeidssted i umiddelbar nærhet av brannstasjonen. Vi må ikke komme i den situasjonen at vi må si opp «normalt» friske personer med kort frammøtetid til fordel for «sprekinger» som kommer flere minutter senere fram til brannstasjonen. Er det bedre at det ikke er røykdykkere ute på bygdene? Hva er så galt med våre røykdykkere i dag? Hvor mange skader eller dødsfall skyldes at røykdykkeren ikke hadde nødvendig styrke i armene, eller kondisjon?

Bjarne Vikshåland, brannsjef
Karmøy brannvesen


Helse og fysiske krav til røykdykkere

Det er med undring vi har lest innleggene i Brannbefalsbladet om overnevnte tema. Når det hevdes at det er forskjell på de arbeidsoppgavene en ”deltidsrøykdykker” og ”heltidsrøykdykker” skal utføre, blir vi forskrekket.

Vi mener å vite at en husbrann utvikler seg akkurat likt uansett hvor i landet den oppstår. Med andre ord; kravene til røykdykkere må være de samme uavhengig av hvordan brannvesenet er organisert. Det som heller bør være et diskusjonstema er på hvilket nivå man skal røykdykke eller la være å røykdykke når man ikke er fysisk skikket til det.

Når det gjelder de fysiske kravene, så håper vi at det endelig skal bli en lik test for alle røykdykkere. For ordens skyld: røykdykking er; risikofylt innsats i tett brannrøyk, vanligvis inne i objekter. Røykdykkerutstyr brukt som verneutstyr er en helt annen sak.
Norsk Brannbefals Landsforbund hevdet at de opprinnelige foreslåtte testene var for harde. Etter vårt syn er de ikke det. En røykdykker har en så krevende arbeidssituasjon at helse og fysikk minst må være på et slikt nivå. For å klare dem er det nødvendig med noe forhåndstrening, men en person i normalt god form vil ikke ha problemer med å klare testene. Det er vel naturlig at man må trene noe for å klare dette.

I vårt brannvesen har vi hatt tester for utrykningstyrken på både kondisjon og styrke i flere år.
Og det er vi meget glade for. I sommer hadde vi en alvorlig ulykke med en av våre røykdykkere, takket være hans og røykdykkerleders gode fysiske form så er han blant oss i dag.
Konklusjonen bør være: klarer man ikke kravene så kutt ut røykdykkingen!!

 

Publisert: 04-12-2003

COMMENTS