Færre bygningsbranner i 1997

HomeBrann

Færre bygningsbranner i 1997

Direktoratet for brann- og eksplosjonsverns (DBE) brannstatistikk for 1997 viser en reduksjon i antall bygningsbranner og antall omkomne i branner samtidig som brannerstatningene økte i forhold til 1996. Brannvesenets utrykninger ble redusert fra 104.678 i 1996 til 90.073 i 1997.

Anslått erstatning etter branner økte fra 2,54 millioner kroner i 1996 til 2,77 millioner kroner i 1997. Denne økningen er forårsaket av en hendelse, eksplosjonen i Drammen den. 4. juni i fjor med en anslått erstatning på 225 millioner kroner.

Bygningsbranner

Brannvesenet rykket i fjor ut til 3403 branner i bygninger. Dette er 214 færre enn i 1996. Boligbrannene ble redusert med 166 til 1806.
Kjøkken var det hyppigste arnested i boligbranner. I 72 prosent av boligbrannene var røykvarsler montert og røykvarsleren virket i 70 prosent av tilfellene.
Antall branner i industrien økte fra 237 til 281.
Årsaksfordelingen til branner i bygninger viser at bar ild forårsaket 25 prosent av brannene, mens elektrisk utstyr, feil bruk og elektrisk feil forårsaket 37 prosent av brannene.
Desember måned er som tidligere den måned med flest branner.

Omkomne i branner

I 1997 omkom 67 personer i brann, 60 av disse i bolig. Det omkom 39 menn, 23 kvinner og fem barn. Andelen eldre personer, over 60 år, som omkommer i brann har økt med 40 prosent siden 1993. Bar ild var den hyppigste
brannårsaken (37 prosent) i dødsbrannene.
Det omkom flest personer (åtte) i Rogaland og Oslo.

Store branner

Anslått erstatning etter store branner (mer enn. kr. 500.000) i 1997 viser økning fra 1,87 millioner kroner i 1996 til 2,02 millioner kroner i 1997. Økningen skyldes eksplosjonen i Bandidos-lokalene i Drammen. Antall storbrannen ble redusert fra 834 i 1996 til 811 i 1997.

De største skadeutbetalingene etter branner var.

4. juni: Eksplosjonen i Bandidoslokalene i Drammen med påfølgende brann i Drammens Islokaler, 225 millioner kroner.
16. juli: Tolga, skole, 53 millioner kroner.
5. april: Oslo, Høyenhall skole, 45 millioner kroner.
22. februar: Hemne, smelteverk 37 millioner kroner.
13. april: Porsgrunn, kjemisk produksjon, 36 millioner kroner.
1. februar- Hamar, forretningslokaler, 28 millioner kroner.
9. november: Askim, sagverk 25 millioner kroner.
31. august: Oslo, Korsvoll skole, 25 millioner kroner.
27. desember: Tysfjord, turistsenter, 23 millioner kroner.
29. januar: Oslo, forretningsgård, 20 millioner kroner.

Brannvesenets utrykninger

Brannvesenets utrykninger og oppdrag eksklusive bygningsbranner, ble redusert med over 14.000 i fjor i forhold til 1996. Utrykningene fordeler seg som følger:
Falsk alarm ……………. 1312
Unødig alarm ………….. 17440
Skogbrann …………….. 533
Brann i gress/kratt …….3408
Bilbrann ……………… 1526
Brann i camp.vogn/telt …42
Brann i fritidsbåt …………103
Pipebrann …………….. 2022
Annen brann …………… 3389
Brannhindrende tiltak …….. 2797
Trafikkulykke ………….. 2237
Vannskade ……………. 2285
Akutt forurensning ………. 676
Ambulanseoppdrag ………. 20528
Trygghetsalarm …………. 11680
Annen assistanse ………… 20095

Bergen brannvesen har utført flest utrykninger med totalt 29.038 hvorav 26.474 var ambulanseoppdrag. Flest antall bygningsbranner (476) var i Oslo. Akershus fylke er som tidligere det mest belastede med trafikkulykker, 488 utrykninger.

Brannvesenets innsats ved boligbranner

Situasjonen ved brannvesenets ankomst var i nesten 40 prosent av tilfellene brann i del av objektet. I 32 prosent av tilfellene var brannen slokket mens røykutvikling og overtent var situasjonen i henholdsvis 19 og 11 prosent.
I 59 prosent av boligbrannene var det brannvesenets innsats som hindret brannspredning. Eiers innsats hindret brann- spredning i 37 prosent av brannene.

Skogbranner

Den tørre sommeren i Sør-Norge i fjor resulterte i en økning i skogbrannen fra 246 i 1996 til 533 i 1997. Det brant totalt ca. 8700 dekar skog, herav ca. 2600 dekar produktiv skog. Den største brannen ble rapportert fra Lillesand brannvesen 19. april hvor det brant 1500 dekar skog. Brannskadeerstatningene for 1997 utgjorde 3,18 millioner kroner.
Skogbrannhelikopteret ble i 1997 benyttet 38 ganger i forbindelse med skogbrannen og hadde til sammen 149 flytimer.

Uhell med farlig-gods

I fjor var det 47 uhell med transport av farlig-gods. Det rapporteres om vesentlig flere uhell med tankbiler enn med transporter av stykkgods. Over 60.000 liter farlig-gods lekket ut totalt i uhellene.

Uhell forårsaket av fyrverkeri

DBE mottok rapporter fra 62 kommuner om til sammen 151 ulykker/uhell i forbindelse med bruk av fyrverkeri. Det ble rapportert om 79 personskader, men ingen av disse var dødsulykker eller medførte livstruende skader. 19 bygningsbranner ble forårsaket av fyrverkeri, de fleste med små materielle skader. Kilde: DBEs brann og uhellsstatistikk for 1997.

Statistikk for Oslo

Totalt mottok Oslo brann- og redningsetat 4916 meldinger i første halvår. Dette er en kraftig reduksjon med 1108 i forhold til 1. halvår I 997.
Det har vært rykket ut til 2684 brannutrykninger/brannoppdrag som er en nedgang på 502 i forhold til i 1997.
Oslo har hatt 238 bygningsbranner i perioden. Det har vært åtte storbranner med innsats av flere enn tjue brannmenn. Samme tidsrom i fjor var tallet fem. Erstatningsbeløpene etter branner ser ut til å ligge på samme nivå som i fjor.
Første halvår i år har det omkommet seks personer i totalt fem branner i Oslo. Dette er et urovekkende høyt tall når det gjennomsnittlig har omkommet sju personer årlig de siste fem årene. De fleste som har omkommet i branner i år var redusert enten fysisk eller psykisk.

 

Publisert: 08-07-1998

COMMENTS