EVALUERING AV VEST BRANN- OG REDNINGSREGIONVest brann- og redningsregion startet som et prøveprosjekt i 2014. Ti år etter viser en evaluering at samarbeidet mellom de 18 kommunene gir mange gevinster og hever kvaliteten på arbeidet i de deltakende brann- og redningsvesen.

HomeDiverse

EVALUERING AV VEST BRANN- OG REDNINGSREGION

SAMARBEIDET STYRKER FAGMILJØER OG GIR MANGE GEVINSTER

Vest brann- og redningsregion (VBR) ble etablert i 2018 og er et samarbeid mellom selvstendige brann- og redningsvesen i 18 kommuner.  En evaluering av samarbeidet viser at VBR har styrket fagmiljøene og det gir tilgang til felles fasiliteter for øving samt felles kvalitetsstandarder og andre ressurser.

Lars Brenden,
Brann & Redning

VBR er organisert som et kommunalt oppgavefellesskap, og er ikke et selvstendig rettssubjekt. Bergen kommune er administrasjonskommune. VBR er organisert med faste organer bestående av representantskapet, styret og daglig leder.

Brannsjefen i administrasjonskommunen er daglig leder i VBR. VBR finansierer en heltids rådgiverstilling i Bergen brannvesen som utgjør sekretariat for VBR, og er kontaktpunkt og koordinerende funksjon for deltakerne.

I tillegg er det opprettet tre fagutvalg innenfor fagområdene brannforebyggende arbeid, brann- og redningsberedskap og nødmeldingstjenesten som bidrar med utredning av saker og koordinering av det faglige samarbeidet i regionen.

Oslo Economics har gjennomført evalueringen hvor de har vurdert måloppnåelse, barrierer og muligheter for videreutvikling samt foreslått tiltak.  I evalueringen har de ulike fagområdene blitt belyst og det er gitt en samlet beskrivelse av forutsetninger og suksessfaktorer for det faglige samarbeidet i VBR.

Oslo Economics skriver følgende i evalueringsrapporten:

Vi finner at VBR har nådd de angitte målene satt ved oppstart for samarbeidet. Samarbeidet styrker fagmiljøene på tvers av brann- og redningsvesenene og nødmeldingstjeneste, og gir tilgang til felles fasiliteter for øving samt felles kvalitetsstandarder og andre ressurser. Felles møtepunkter og øvelser gir økt kjennskap til kolleger på tvers av brann- og redningsvesen, senket terskel for å kontakte fagpersoner i andre brann- og redningsvesen i faglige spørsmål, og trygghet når mannskapene samarbeider i skarpe situasjoner. Deltakerne i VBR opplever at de som følge av samarbeidet kan yte tjenester med høyere kvalitet.

 

Forebyggende arbeid

Fagutvalget for brannforebyggende arbeid har hatt betydelig aktivitet gjennom flere aktive arbeidsgrupper på områdene tunnel, pyroteknisk, risikogrupper, slukkevann, feiing og tilsyn. Arbeidet er dokumentert gjennom ulike rapporter, felles rutiner, skjemaer og fellesbrev. Det er blant annet utarbeidet en prosedyre for å øke kvaliteten i statistikken som hentes ut av BRIS. Videre er det utviklet og delt mange dokumenter i form av felles kvalitetsstandarder og malverk. Felles innkjøp omfatter blant annet avtale inngått med Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis om superlisens, slik at utstyret kan lånes ut til deltakerkommuner i forbindelse med ulike forebyggende tiltak. Det er også gjennomført fagseminar for brannforebyggende personell i regionen.

 

Beredskap

Fagutvalget for brann- og redningsberedskap har gjennomført aktiviteter på flere områder, bl.a. har det årlig vært gjennomført skogbrannøvelser. En rekke andre kurs har blitt avholdt, som kurs i håndtering av skogbrann og ledelse av større hendelser. VBR har gjennomført flere kurs som ellers tilbys av Brann- og redningsskolen, slik som åtte-ukers kurset som har inngått i utdanningsløpet for heltids brann- og redningspersonell. Kursene er svært høyt verdsatt av deltakerkommunene. Flere felles ressurser er etablert, herunder mobil øvingscontainer og plasthest for øving på dyreredning. Flere deltakerkommuner fremhever at dette er utstyr som en ikke kunne gått til anskaffelse av på egenhånd. Det er også gjort avklaringer om å arbeide videre med å etablere regional droneberedskap i regi av VBR. Videre er det besluttet å gå til anskaffelse av skogbrannutstyr organisert i tilhengere som kan fraktes rundt i regionen. Det er også etablert et øvingsanlegg, eid av Bergen brannvesen, som alle brann- og redningsvesenene i deltakerkommunene har anledning til å øve ved.

 

Nødmeldetjeneste

Fagutvalget for nødmeldingstjenesten har hatt som et overordnet mål å arbeide for at nødmeldingstjenesten skal tilby innsatslederstøtte på et høyt nivå. Avtale om operativ bistand og støtte i VBR ble signert av alle brannsjefene i VBR i desember 2021. Den formelle opprettelsen av regional lederstøtteordning forankret i nødmeldingstjenesten representerer en betydelig måloppnåelse for samarbeidet. Avtalen er utformet slik at ordningen trer i kraft og en indre lederstøttestab etableres i på hovedbrannstasjonen i Bergen, som er tilknyttet 110-sentralen, dersom det oppstår hendelser med potensial for å gi større utfordringer enn normalt. Brann- og redningsvesenene har registrert ressurser i et regionalt ressursregister som skal sikre at den indre støttestaben har evne til å utføre sine oppgaver effektivt. Staben arbeider etter ELS-prinsippene, og det er avtalt at bistand til andre brann- og redningsvesen som er medlem av VBR ikke faktureres for bistand de første fire timer. Det er allerede høstet gode erfaringer med ordningen i konkrete hendelser, blant annet ved samarbeid om håndtering av skogbrann i regionen. Informasjonsinnhentingen viser at de aller fleste deltakerkommunene vurderer lederstøtteordningen som svært viktig.