Er sikkerheten ved utesteder god nok?

HomeForebyggende

Er sikkerheten ved utesteder god nok?

Spørsmålet er berettiget, og jeg vil gi en liten redegjørelse for Bergen Brannvesen sin rolle ved kontroll av utestedene i Bergen sentrum.

Personsikkerheten ved utestedene i Bergen er blitt betydelig bedre de siste fem til seks årene. Bedringen skyldes nok at Formannskapet  i Bergen gjorde et vedtak i mars 1993, om samarbeid mellom kommunale etater for kontroll av utestedene i Bergen, blant annet ”branntilsyn etter brannloven”. Ett av resultatene av dette vedtaket var gjennomføring av flere kurs for dørvakter tilknyttet utesteder, som ble arrangert i 1994 og 1995. 
De første uanmeldte kvelds- og nattkontroller ble foretatt som en oppfølging av dette. Personell fra forebyggende avdeling, i sivilt antrekk, utførte kontrollene.

Sommeren 1996 tok politiet initiativet til opprettelse av en arbeidsgruppe for å få ned gatevolden og øke personsikkerhet på selve utestedet. Arbeidsgruppen ble sammensatt av representanter for reiselivet, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, daglige ledere av utesteder, Bergen kommune ved Seksjon for skjenkesaker og brannvesenet ved undertegnede.  
Et kursprogram for ordensvakter ble utarbeidet, og kursene ble gjennomført våren 2000. 90 ordensvakter har så langt gjennomført kurset. 
På kursene blir det satt fokus på konfliktløsning, rasisme, narkotika, litt om skjenking/alkoholloven, litt førstehjelp og person/brannsikkerhet (forebyggende arbeid). Kurset avsluttes med  skriftlig prøve. Forebyggende avdeling i Bergen brannvesen underviser på kursene.
For å bli godkjent ordensvakt må de være vandelsgodkjent av politiet og gjennomført/bestått kurs. I forhold til drifts- eller bevillingshaver og personalet på utestedene har man utarbeidet en intern-kontroll perm. Denne skal inneholde blant annet generelle instrukser, evakueringsinstrukser og kontrollrutiner for rømningsveiene og brannalarmanlegget. 

Satsingsområde

Bergen Brannvesen betrakter dette som et satsingsområde, og en av oppgave i  samarbeidet  med andre etater er å sette fokus på personsikkerheten ved utestedene.
Den nye alkoholloven åpnet for at det kan utstedes skjenkebevilling på vilkår, og et av vilkårene for å få skjenkebevilling i Bergen, er at brannvesenet har inspisert lokalet og fastsatt maksimalt personantall.

Brannmestrene Arvid Brandsdal og Leif Pallesen ble trukket inn i dette arbeidet, og sammen med undertegnede dannet de ”utestedsgruppen” som også i dag står for kvelds- og nattkontrollene ved utestedene i Bergen. Årlig foretar vi ca. 65 nattlige besøk ved utesteder i byens “våtmarksområde”. Vi går i dag uniformert når vi utfører kvelds- og nattkontroller, noe som blir positivt mottatt av daglige ledere, vakter og publikum på utestedene. Noen av kontrollene blir utført sammen med kommunens skjenkekontrollører.
Vi så imidlertid tidlig at personsikkerhet var noe langt mer en kun antall personer i lokalet. Mange graverende forhold ble avdekket og etterhvert dannet man seg et inntrykk av hvor skoen trykket.

Men hvor gikk veien fra dette? Å slå i bordet med paragrafene nytter ofte lite. Motivasjon ble et begrep for det videre arbeid for publikums sikkerhet.
Altså – personsikkerheten skal til enhver tid kunne dokumenteres. Denne dokumentasjonen er ett av momentene som kontrolleres.
For at alle utestedene skal bli likt behandlet, er det utarbeidet en egen prosedyrehåndbok, som beskriver alt fra fastsettelse av persontall, utførelse av uanmeldte kontroller, rapportskriving og reaksjonsformer innbefattet  lover og forskrifter.

For å ivareta likebehandlingprinsippet er det kun Arvid Brandsdal, Leif Pallesen og undertegnede som har dette som spesialfelt i tillegg til annet forebyggende arbeid. Ved spesielle behov blir Brannmester Bjørn Elde, som også er godt inne i dette arbeidet, trukket med.
Etter litt prøving og feiling ble dette konseptet valgt, ikke minst med tanke på den myndighet vi er gitt. Et utested kan stenges med øyeblikkelig virkning. Dette medfører et spesielt – og et stort ansvar. 

Politianmeldt eier

Blir det avdekket brudd på personsikkerheten (brannloven med forskrifter), skrives det avviksrapport. Kopi sendes til politiet og Seksjon for skjenkesaker. Er avviket et klart brudd på brannloven, kan Seksjon for skjenkesaker inndra bevillingen for inntil  en måned allerede ved 1. gangs overskridelse. Dette er ifølge vedtektene for skjenkebevilling i Bergen.
Det som også er litt unikt, er at Bergen Brannvesen har politianmeldt en eier av  et restaurantbygg i Bergen, for ikke å ha ivaretatt sit ansvar som objekteier.  

Bergen Brannvesen har stor tro på dette opplegget som er utviklet i Bergen.  Ulovlig lagring i rømningsveier og blokkerte/låste dører, som før var daglig kost, hører i dag til de sjeldne unntak. Betjeningen ved utestedene er mye mer sitt ansvar bevisst. De er klar over hva ordet sikkerhet står for og klar over konsekvensene.

Ved en evakueringsøvelse ved utestedet Garage 29. juni kl. 01.00 om natten, ble 250 mennesker evakuert fra lokalene i løpet 2,5 minutter fra brannalarmen ble utløst. Initiativtaker til øvelsen var innehaveren av stedet selv. Utrykning av politi og brannvesen ble foretatt etter gjeldende prosedyrer. Øvelsen var meget vellykket.
Vi merker en klar holdningsendring både blant eiere, vakter og publikum og har oppnådd at innehaverne av utestedene i dag spiller på lag med oss for å ivareta personsikkerheten på utestedene i Bergen. 

I ettertid av Brannforebyggende Forum, som ble arrangert i Bergen 27. og 28. april dette år, der dette var et av emnene, har vi merket stor interesse fra andre byer og tettsteder om dette opplegget. Senest var jeg sammen med politiet i Bergen, og informerte representanter fra reiselivet, brannbefalslaget og politiet i Sogn og Fjordane fylke om dette opplegget. De kommer til å følge stort sett samme opplegg, men tilpasser det til lokale forhold.

Publisert: 05-09-2000

COMMENTS