Brannvesenets innsatstider

HomeDiverse

Brannvesenets innsatstider

I artikkel i forrige nummer av "Brannmannen" under overskriften "Narvik mister døgnbemanning" kan det se ut som om DBE har gitt uttrykk for forskjellige oppfatninger av dimensjoneringsgrunnlaget i Narvik.

Vi vil gi noen kommentarer som belyser problemstillingen i forskriften. Kommentarene må bli generelle fordi det ikke fremgår av artikkelen hva de ulike utsagnene består i.

Problemet som ble tatt opp i artikkelen var innsatstid til sykehus/sykehjem i forbindelse med mulig endring av beredskapsorganiseringen i Narvik brannvesen. Ved slike spørsmål er det viktig å se på hvem som har ansvar og hvilke variabler som foreligger.
For det første har kommunen ansvar for at brannordningen sikrer at dimensjoneringsforskriftens krav oppfylles. Det settes blant annet krav til innsatstid, jf dimensjoneringsforskriftens § 4-8. Videre skal beredskapen være basert på risikokartlegging i tillegg til forskriftens minstekrav.

Hvis brannvesenet har lenger innsatstid enn 10 minutter til sykehus/sykehjem kan kommunen velge mellom to løsninger. Kommunen kan:

  • sørge for at innsatstiden holdes, f.eks ved annen lokalisering av brannstasjonen, vaktordninger eller kasernering.
  • sørge for at eier gjennomfører risikoreduserende tiltak i bygningen, så som sprinkling, økt bemanning m.m.

Det er kommunestyret som treffer beslutning om Iøsning. Denne avgjørelsen bør basere seg på en risikovurdering, men innebærer også at politikerne kan ta valg som fraviker brannvesenets anbefaIinger.

 

Publisert: 04-01-2002

COMMENTS