Brannvesenet Sør-Rogaland

HomeMateriell/Stasjoner

Brannvesenet Sør-Rogaland

Det nye Brannvesenet Sør-Rogaland starter opp 1. januar 2004. Det interkommunale selskapet vil ha ansvaret for brannvesenets oppgaver i kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Kvitsøy, Time, Gjesdal, Klepp og Rennesøy. Disse kommunene har et befolkningsgrunnlag på omtrent 240.000. Med over 340 ansatte i selskapet, av disse er 151 deltidstillinger, vil dette bety at Brannvesenet Sør-Rogaland blir landets tredje største. Det nye brannvesenet vil ha fire heltidsstasjoner, ni deltidsstasjoner og et depot.

Egil Øverland som har vært brannsjef i Stavanger brann- og feiervesen side 1991, er ansatt som brannsjef og følgende er ansatt som avdelingsledere:
Beredskap: Eivind Rake (varabrannsjef)
Administrasjon/plan: Anne Hjort
Alarmsentral: Frode Roaldsø
Forebyggende: Ståle Fjellberg
Den nye alarmsentralen skal ligge på brannstasjonen i Stavanger. Dette blir den eneste alarmsentralen i Sør-Rogaland. Også Sirdal kommune som ligger i Vest Agder, er til knyttet 110-sentralen i Stavanger

Det er også ansatt nye seksjonsledere:
Seksjonsledere beredskap :
Seksjonsleder operativt: Brynjylf Sandvik
Seksjonsleder plan: Rolf B. Eide 
Seksjonsleder service: Kjell Espedal 
Seksjonsledere forebyggende:
Seksjonsleder nord: Konrad Johannes
Seksjonsleder syd: Inge Grødem
Seksjonsleder feiervesen: Richard Gundersen
Seksjonsledere vaktsentral:
Seksjonsleder vaktsentral: Thor Egil Thommassen

Brannvesenet Sør-Rogaland blir organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Total bemanning for selskapet blir på dagens nivå. Reduksjon i lederstillinger gir mulighet for økt tjenesteproduksjon, blant annet for forebyggende arbeid.
Dagens kostnadsnivå for kommunene blir opprettholdt med unntak for Sola kommune som må styrke sitt forebyggende bidrag. Fordeling av utgiftene og eierandeler i selskapet blir fordelt ut i fra dagens justerte kostnadsnivå. Investeringer av større utstyr og materiell blir sett i sammenheng med det ordinære driftstilskuddet. Ekstraordinære investeringsbehov og spesielle forhold for enkeltkommuner/ brannstasjoner ivaretas i avtalen med kommunene. Eventuell investering i ny stasjon mellom Sandnes og Stavanger forutsettes løst av disse to kommunene alene. 
 

Publisert: 04-12-2003

COMMENTS