Brannen i Solplassen bo- og servicesenter – Bergen

HomeBrann

Brannen i Solplassen bo- og servicesenter – Bergen

Denne artikkelen er laget med bakgrunn i rapport fra en arbeidsgruppe opprettet av brannsjefen og byggesakssjefen i Bergen. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Bergen Brannvesen, byggesaksavdelingen i Bergen kommune og Statens bygningstekniske etat.

22. november fikk Bergen Brannvesen melding om en ”ordinær” brann som senere skulle vise seg å bli langt mer vidtgående enn man forestilte seg.
Kl. 20.22 får brannvakten i Bergen melding om at det brenner i Kjøkkelvikbrekkene 22, og at det står to personer på en veranda som ikke kommer seg ned ved egen hjelp. Huset er i en rekke som igjen er en del av Solplassen bo- og servicesenter (et boligkompleks for eldre personer), denne delen består av 10 boliger fordelt på to plan.

Brannen har startet i et soverom i nr. 22. Boligen var på dette tidspunktet tom og brannen ble oppdaget idet eier ankom boligen. Det var sterk brannlukt og mye lys røyk. Etter en del gjennomsøking ble soverommet kontrollert. Dette var fylt med kraftig mørk røyk og det var merkbar varmeutvikling fra brann i seng/madrass. En brennende dyne ble fjernet og kastet ut over et rekkverk ned på bakken under. 
Kl.20.29 ankommer de første brannbilene brannstedet. Kl. 20.30 meldes det stor brann da leilighet nr. 22 er overtent og brannen har spredt seg til nr.24. Brannvesenet vet ikke på dette tidspunktet om personene på verandaen er kommet i sikkerhet, og prioriterer søk etter disse. Det viste seg senere at de to personene var blitt hjulpet ut før brannvesenets ankomst. 
Etter befaring rundt bygget blir det konstatert at der er full fyr i hele bygningens lengde på østre fasade, i tillegg var det gjennombrenning i taket ved nr. 22 og horisontale ildtunger langs takutstikk (kiste).

Kl. 20.41 melder brannvesenets brigadeleder at hele rekken brenner. På bakgrunn av dette ble det avgjort at brannvesenets viktigste oppgave var å hindre spredning til tilliggende bygning ca. 10 meter nord, og ressursene ble prioritert etter dette. Kl. 21.46 er brannen under kontroll.

Brannårsak/ Brannspredning:

Brannårsaken er fastsatt til et elektrisk varmeteppe. På bakgrunn av det som kan leses ut fra branntomten er det stor sannsynlighet for at den brennende dynen har antent fasaden i etasjen under. 
Bygningskonstruksjonen med en svalgang (takutstikk over svalgang og sammenbygd utebod/takkonstruksjon) langs hele bygget, og værforholdene med vindretning parallelt langs bygningen denne kvelden, resulterte i en hurtig spredning av brannen via fasade.

Svalgangen virket som en ”liggende skorstein” og spredte branngasser og flammer i hele byggets lengde.
Den horisontale spredningen foregikk – ifølge øyenvitner – i løpet av noen få minutter.
Samtidig som brannforløpet i 2. etasje utviklet seg, har trolig den brennende dynen, godt hjulpet av vind, antent fasaden i 1. etasje. Deretter har spredningen fulgt samme mønster som for etasjen over.

Brannen har spredt seg etter følgende mønster:

  • Gjennom åpne vinduer i østre fasade
  • Gjennom vinduer i østre fasade som har gitt etter for brannen
  • Inn på loft (kaldt) via kiste/takutstikk
  • Inn på loft (kaldt) via utebod og takkonstruksjon
  • 1. etasje gjelder pkt. 1 og 2 for noen av leilighetene.

Hva er  konklusjonen:

Grunn til at denne brannen fikk en eksplosjonsartet utvikling og forårsaket store materielle skader skyldes følgende forhold;

1. Rask spredning fra start-brannrom og start-branncelle:
På grunn av at leiligheten ble forlatt med åpne dører, ble de branncellebegrensende bygningsdeler (brannskiller) satt ut av funksjon og brannen ble spredt til inngangsparti/svalgang uten hindringer.
2. Avvik fra byggetillatelse og byggeforskrift:
Det er ved referanseobjektet (dette er tilsvarende bygning ved siden av) funnet detaljutførelser som avviker fra byggetillatelse og krav i gjeldende forskrifter. Her nevnes spesielt luftspalte i takutstikk på tvers av brannskiller og inngangsparti / svalgang som avviker fra kravene til rømningsveier mht. branncellebegrensende bygningsdeler, klassifisering av vinduer og overflatebehandling av kledning.
3. Svalgang/takutstikk – ”liggende skorstein”:
Når først branngassene og brannen var kommet ut av leiligheten, bidro bygningen (takutstikk / svalgang / sportsboder) til en eksplosjonsartet spredning av branngasser og brann. Branngassene har, ved hjelp av vinden, forflyttet seg raskt langs takutstikket. Dette forhold medfører hurtig spredning av brannen via brennende branngasser. De brennende branngassene har deretter antent bordkledning, kiste og sportsboder.

De konstaterte avvik fra byggeforskrift er ikke av en slik karakter som brannforløpet og skadeomfanget tilsier. Men slike arkitektoniske løsninger (svalganger o.l.) bør ikke ukritisk velges på steder med topografiske og meteorologiske forhold som tilfellet er her. 
Solplassen bo- og servicesenter ligger ved foten av Lyderhorn og er derfor utsatt for vind langs dal og fjellside. Selv om vinden den aktuelle kveld ikke var spesiell sterk, medførte de lokale topografiske forhold til frisk vind langs bygning og fjellside. Det må i prosjektering av slike bygninger vises større oppmerksomhet til samspillet mellom arkitektoniske løsninger og stedlige topografiske- og meteorologiske forhold. Byggeforskrift av 1987 (gjeldende for denne bygningen) og preaksepterte løsninger hjemlet i dagens Tekniske forskrift tar, etter vår vurdering, ikke tilstrekkelig hensyn til dette. 
Utfallet av denne brannen er forårsaket av flere uheldige omstendigheter. Det er viktig at en i fortsettelsen arbeider aktivt for å eliminere de forhold som her er nevnt.   

Resultatet av branner er: 
2 personer lettere røyk- og brannskadet. 
5 boliger røyk- og vannskadet.
5 boliger totalskadet.

Videre er brannen nok en bekreftelse på hvor viktig alle detaljer i branntekniske løsninger er. Små avvik i utførelse kan medføre store konsekvenser.
 

Publisert: 05-12-2000

COMMENTS