Brannberedskap – utrykning til skipsbrann

HomeBrann

Brannberedskap – utrykning til skipsbrann

Direktoratet for brann- og eksplosjons- vern (DBE) viser til innlegg fra brann- sjefen i Lødingen kommune vedrørende spørsmål knyttet til innsats ved skips- branner.

Bakgrunn og status for RITS-ordningen.

Fra 1995 til 1997 hadde DBE avtale med kommunene Oslo, Larvik, Kristiansand, Bergen og Bodø om redningsinnsats til sjøs. For de to neste år ble det inngått avtale med tre av kommunene, Oslo, Larvik og Kristiansand. Ved siste årsskifte inngikk DBE avtale med Larvik brannvesen fram til 2005. Det er investert ca. fire millioner kroner i statlige midler i å bygge opp kompetanse og utstyr i de fem nevnte kommuner. En videreføring av RITS-ordningen har hele tiden vært basert på at DBE bekoster vedlikehold av kompetanse og utstyr, samt dekning av reelle utgifter i forbindelse med ulykker.

10. november 1998 avholdt DBE et møte i Tønsberg hvor brannsjefene fra de fem berørte kommunene deltok. Brannsjefene var positive rent faglig til å videreføre ordningen. Det fremkom imidlertid at det var fremsatt lønnskrav fra personellet for å delta i ordningen. En ny avtaleinngåelse måtte derfor behandles på administrativt og politisk plan i kommunene, da ordningen kunne påføre kommunene økte personellkostnader.

Med unntak av Larvik krevde kommunene at Staten skulle dekke lønnsmessige konsekvenser som følge av fremsatte krav fra innsatspersonellet. Dette ville medføre merkostnader på ca. tre millioner kroner pr. år. Slike kostnader har tidligere ikke inngått og vil ikke kunne inngå i en avtale mellom de aktuelle kommunene og DBE.

Det ble avsatt kr. 500.000,- over stats- budsjettet for 1999 for å kunne følge opp RITS, og tilsvarende på statsbudsjettet for 2000. I 1999 ble Larvik brannvesen tildelt kr. 100.000, og kr. 400.000 ble overført til årets budsjett. I løpet av inneværende år vil DBE totalt benytte ca. kr. 900.000 til vedlikehold av kompetanse og utstyr i de fem aktuelle kommunene, hvorav en større andel på Larvik kommune. DBE åpner for at de øvrige fire kommuner som ikke har ønsket å inngå avtale kan søke om tildeling av midler til vedlikehold av den kompetanse og det utstyr som fortsatt eksisterer i kommunene.

RITS-ordningen kontra den generelle bi- standsplikten etter brannvernlovens §8 e.
Kommuner som har regelmessig skipsanløp, særlig anløp av passasjerskip, må som følge av den generelle bistandsplikten som er fastlagt i brannvernlovens §8 e, på eget initiativ sørge for at brannvesenet øver på brann- og ulykkesscenarier i skip uavhengig av om brannvesenet inngår i RITS-ordningen eller ikke.

Brannverniovens §8e beskriver bistandsplikt for brannvesenet. Bistand fra brannvesen er først og fremst innrettet mot passasjerskipbranner og hvor det etter anmodning kan være aktuelt å forsterke skipets egen organisering. Bistand fra landbasert brannvesen ved passasjerskipsbranner i rom sjø forutsetter at skipets egen brannberedskap fungerer, at regelverksbestemte tekniske krav er ivaretatt og at værforhold tilsier mulighet for innsats. Med dette mener DBE at det må være realisme knyttet til slike oppdrag.Landbasert brannvesen verken kan eller skal være førsteinnsats ved skips- branner.
Fra DBEs side forventes det ikke at mindre brannvesen med begrenset kompetanse og utstyr skal gjøre innsats på skip som brenner i rom sjø utenfor egen kommunes grense.

Dersom landbasert brannvesen blir anmodet om å bistå må brannsjefen vurdere om brannvesenet er i stand til å yte bistand. Ved anmodning om bistand må en vurdering knyttes til tidsaspektet, egne mannskapers kompetanse og utstyr samt værforhold. Plikten til å bistå med innsats omfatter selvsagt ikke en plikt til å sette egne og andre mannskapers liv og helse i fare. Når det gjelder skip som ikke medbringer passasjerer om bord er DBE av den oppfatning at branner om bord i slike fartøy normalt må håndteres av skipets eget mannskap. Dersom besetningen ikke klarer dette kan det ikke forventes at en mindre innsatsstyrke fra land skal berge situasjonen. Ved skipsbranner som sistnevnte vil redningstjeneste knyttet til branner ute av kontroll etter DBEs oppfatning utelukkende dreie seg om evakuering og berging av personer fra livbåter, flåter og eventuelt opphold i sjøen. Livredning i slike tilfelle er ikke en oppgave for landbasert brannvesen.
Utover ovennevnte vil DBE i løpet av året komme tilbake til kommunene med en redegjørelse om redningsinnsats til sjøs og hva som forventes av brannvesenet etter brannvernlovens §8 e.

Tor Suhrke, direktør
Helge Stamnes, avdelingsdirektør

Publisert: 05-03-2000

COMMENTS