ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING – NY ORGANISASJON OG FASTE INNSATSLEDERE  Anders Løberg, brann og redningssjef i Asker og Bærum.

HomeUncategorized

ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING – NY ORGANISASJON OG FASTE INNSATSLEDERE  

Brann- og redningssjef i Asker og Bærum, Anders Løberg, har siden oppstart 1. februar 2022 jobbet mye med å få på plass en ny organisasjonsstruktur som skal kunne håndtere de dagligdagse, men også de større og mer krevende hendelsene på en bedre måte enn tidligere.   

Jørgen Lie, 
Brann & Redning
 

Strengere krav til kompetanse og HMS, mer kompliserte hendelser og en forventning fra samfunnet om at hendelser løses på en effektiv og profesjonell måte har resultert i ny bemanning og struktur i ABBR.  

Løberg kan fortelle at prosessen med endringer startet etter at han gjennomførte samtaler med de ansatte på vaktlagene og i de andre avdelingene for å gjøre seg bedre kjent med organisasjonen, de ansatte, hva som fungerte bra og hvor det var forbedringspotensial.  

Ett av områdene som gikk igjen var blant annet dette med innsatsledelse. ABBR var tidligere organisert med brigadeleder på vakt, hvor vedkommende satt som utrykningsleder på mannskapsbilen og hadde overordnet ansvar for brigaden. Innsatsleder brann-funksjonen (ILB), ble forvaltet med overbefal med hjemmevaktordning, og bestod av personell fra både beredskap og forebyggende avdeling som hadde administrative roller i det daglige. I tillegg hadde ABBR også en brigadeleder på dagtid som tok seg av administrative oppgaver, kompetansebygging, HMS, bemanning og andre områder som fanget beredskap.  

Det ble satt ned en evalueringsgruppe for å kartlegge blant annet hvordan man kunne forvalte eller endre organisasjonen med fokus på innsatsleder brann og eventuelt forbedre de ulike oppgavene innenfor HMS og kompetanse. Samtidig ble det sett på ulike stabsløsninger for å kunne ha et overordnet ansvar for ELS ved hendelser og koordinering mellom avdelingene i organisasjonen i daglig drift.   

Basert på funnene i evalueringsrapporten ble det besluttet å fase ut løsningen med brigadeleder på mannskapsbil og heller tildele dem rollen som innsatsleder på egen bil, slik at løsningen med hjemmevakt på ILB ble faset ut.   

Man så også at med å opprette egne stillinger som HMS- og kvalitetsansvarlig, øvelse- og kompetanserådgiver og stabssjef, ville man kunne få et mer overordnet enhetlig system for hele organisasjonen.   Når dette var klart, ble det bedt om økonomiske midler til seks nye stillinger for å gjennomføre den nye strukturen i ABBR, et behov Løberg fikk gjennomslag for i representantskapet i de to kommunene.   

I ny organisering ble det besluttet av brann- og redningssjef å samle ledelsen på Asker brannstasjon, inkludert innsatslederelementet. Asker brannstasjon ligger sentralt plassert i distriktet. Når brigadelederne skulle på egen bil, ble det behov for nestkommanderende brigadeledere.   

Det ble iverksatt en intern rekrutteringsprosess for å finne aktuelle kandidater til rollen, med forutsetning om at de allerede hadde stilling som brannmestere, siden NK-rollen skulle være utrykningsleder i Asker og drifte vaktlaget der.  Med denne løsningen får virksomheten samlet «alle» taktiske ledere ett sted, og det blir kortere avstand til innsatsledermiljøet og ledelsen. Tidligere holdt ledelsen av beredskapsavdelingen i ABBR til på Bekkestua brannstasjon i Bærum, men den er nå samlet i Asker sammen med brigadelederne.  En løsning Løberg er veldig fornøyd med.  

Brigadeleder Svein Kampenhaug, en av de fire nye innsatsledere i ABBR.

Den 1. mars i fjor gikk startskuddet for den nye organisasjonen og Løberg er fornøyd med at prosessen kom i gang såpass tidlig etter at han tok over som ny leder.  Han påpeker at det er viktig å ikke forhaste seg med konklusjoner ved slike store endringer, men la dette virke over tid for å se hvordan det fungerer og om det treffer de målene vi har satt oss. De nyopprettede stillingene må få virke en stund før vi kan se effektene, blant annet vedrørende kompetanseutvikling, trening og øving. Selv om det er tidlig etter omorganiseringen, er det allerede gjennomført delevalueringer med blant annet intervjuer med samarbeidsaktører og ansatte.   

Følgende effektmål ble skissert i omorganiseringsprosjektet for brigadeledere på egen bil som vi ønsket å oppnå: 

1.Økt administrativ kapasitet på brigadene. 

 1. Bedre tid til å planlegge og koordinere aktiviteter og liknende. ILB møter bedre forberedt på øvelser, møter o.l.
 2. Bedre tilgjengelighet/hyppigere tilstedeværelse i den daglige driften til alle vaktlag/stasjoner. 
 3. Mulighet til å utøve den relasjonelle ledelsen som vil kunne påvirke kultur og arbeidsmiljø positivt.
 4. Redusert og mer forutsigbar innsatstid.  
 5. Økt profesjonalitet innenfor innsatsledelse og daglig ledelse av brigadeledere. 
 6. Godt samarbeid mellom brigadelder og stab i det daglige. 

 

Foreløpige funn i delevalueringene som er hentet blant annet ifra uttalelser internt og eksternt: 

 • bedre taktisk ledelse på stedet    
 •        bedre lederstøtte og bedre samarbeid 
 •        tidligere lederstøtte på plass 
 •        tydeligere roller og ansvar. 
 •        IL/brigadeleder har i større grad nå enn tidligere kapasitet til å stå fast i KO og gi god beslutningsstøtte.   
 •        IL/brigadeleder virker mer forberedt i ulike fora og møtepunkter. 
 •        IL/brigadeleder har blitt vesentlig mer enhetlig og det er mer gjenkjennbart fra hendelse til hendelse.
 •        IL/brigadeleder utøver rollen på en mer profesjonell og enhetlig måte enn det vi opplevde tidligere.
 •        Bedre personlig kjennskap til brigadelederne, noe som gjør samhandlingen i KO mye bedre, i tillegg til at det er lettere å si fra hvis det er læringspunkter eller liknende som må håndteres. 

I tillegg er det funn hvor vi ser forbedringspotensialer. Dette er særlig knyttet til brigadeleders administrative kapasitet. Den er bedre, men vi er ikke helt i mål og ser derfor på ulike løsninger for å bedre det punktet.  

Org.kart ABBR.

Tidsskriftet ønsker Asker og Bærum brann og redning lykke til videre med sin nye organisasjon og de nye innsatslederne sine. ABBR er et av flere brann og redningsvesen som i de siste årene har sett behovet for å gjøre endringer rundt forvaltningen av ILB rollen.  Innsatsledelse er i dag blitt et eget fag og flere har valgt å profesjonalisere rollen gjennom å etablere faste brigadeledere. Dette gir ILB-rollen bedre forutsigbarhet til å utøve mer relasjonsledelse igjennom mer tilstedeværelse på vakt og lede hendelser gjennom et forutsigbart og gjenkjennbart handlingsmønster med 7- trinns modellen som utgangspunkt.  

 

Fakta:  

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) dekker et område på 557 km2, og nærmere 230 000 innbyggere. ABBR ble etablert i 2020 etter sammenslåing mellom Asker og Bærum brannvesen, Røyken brann og redning og Hurum brannvesen. Ca. 200 ansatte, fordelt på seks brannstasjoner hvor en er deltid.  

Beredskapsavdelingen i ABBR består av beredskapsstyrken heltid, deltid og markedsseksjonen med alarmtjenester med ca. 140 ansatte. ABBR er organisert i taktisk, operasjonelt og strategisk nivå.