Ammoniakklekkasjen i Sandane

HomeCBRNE

Ammoniakklekkasjen i Sandane

Morgenen 7. januar ble det igangsatt vedlikeholdsarbeid på ammoniakkanlegget til Vest Norsk Fór BA i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Kl. 09.37 meldte maskinisten på fabrikken til 110–sentralen i Florø om en større ammoniakklekkasje ute av kontroll.

Ett minutt senere blir freden brutt i kommunesenteret Sandane da brannvesen og politi blir varslet. Den nærliggende bebyggelsen og riksveg 615 som går like ved, gjorde utslippet veldig merkbart og dramatisk for lokalbefolkningen. De ytre rammene for innsatspersonellet var også usikre og komplekse:

Bygningene nærmest utslippet var helsehuset med legesenter i samme bygget, nabobygget var brannstasjonen og innen ca. hundre meter lå bussterminalen og Domus butikksenter med kafé.
Videre ligger Sandane i enden av Gloppefjorden og er tett omringet av fjell. Topografisk ligner sentrum ei gryte. Den aktuelle dagen blåste det nordvest kuling med vindretning inn fra fjorden. Fjellene kunne derfor danne en slags sperre for avdriften i luften og skape ”turbulens”. Den ytre sperregrensen følger derfor den naturlige fjellfoten rundt sentrum.

Aksjonsledelsen:

 • Brannsjef Einar Holmøy som har befalsvakt er ute i tjenesteoppdrag og drar til brannstasjon og etablerer et foreløpig KO der. Han orienterer politi og lege. Holmøy vil etter hvert iverksette kjemikaliedykking. Kl. 09.46 får han oppgitt fra 110-sentralen største fare og første tiltak som er evakuering innen 500 meter på lesiden ved 5C. De var ikke nevneverdig plaget av ammoniakk inne på brannstasjonen.
 • Brannbefal Runar Kleppe som er i kommunehuset, merker ammoniakklukten med en gang han kommer ut. Han starter umiddelbart med trafikksperring inn mot sentrumsområdet.
 • Lensmannskontoret som er bemannet med to betjenter starter umiddelbart evakuering av nærliggende bebyggelse. De får etter kort tid assistanse av brannmannskaper.
 • Allerede kl. 09.45 merker Firda videregående skole gasslukten. Få minutter etter ankommer personell fra brannvesenet og evakuering av skolen starter.
 • Kl. 10.06 er trafikken sperret og de nærmeste bygningene evakuert.
 • Lensmannen overtar skadestedsledelsen og etablerer KO på lensmannskontoret med brannsjefen som fagleder. Kommunelegen ivaretar helsedelen og er aktivt med i vurderingen av sperregrensene. Disse blir utvidet da han er bekymret for personer med luftveisproblemer

All informasjon til media og publikum blir selvsagt styrt fra lensmannskontoret. Informasjon til lokalbefolkningen gikk blant annet ut på lokalradio. Kommunelegen etablerte også et midlertidig legekontor der.

Innsatsledelsen

Runar Kleppe som overtok som innsatsleder, forteller at det ble raskt klart at utslippet var stort og at aksjonen var svært ressurskrevende på et tidlig stadium. Mange arbeidsplasser og publikumstilbud var i umiddelbar nærhet til utslippsområdet. Tross mange forskjellige hasteoppgaver kom de forholdsvis tidlig i gang med selve kjemikaliedykkerinnsatsen. 
Maskinisten ved bedriften bidro med nyttig informasjon om avstengningsventiler og adkomst. Lekkasjen oppsto i et fryseri. Det ble besluttet å stenge hovedventilen ut fra ammoniakktanken. Denne ligger i maskinrommet, vegg i vegg med fryseriet.

Situasjonsbedømmelsen avdekket følgende:

 • Det  var vanskelig å få oversikt over utslippsmengde og mengde ammoniakk som fortsatt kunne lekke ut og hvor lenge innsatsen måtte foregå. Det skulle være ca 4.000 liter ammoniakk totalt tilknyttet anlegget. Kun fire røykdykkere var disponible.
 • Det var risiko for at brannstasjonen  kunne bli ”isolert” av ammoniakk.
 • I tillegg var kompressoren for luftfylling plassert der og luften rundt inntaket var eksponert av gassen.
 • Avstengningsventilen lå utilgjengelig til og tett oppunder tak. Dette ville gjøre innsatsen anstrengende og tidkrevende.
 • De hadde ikke tetteutstyr eller utstyr til eventuell rekondensering.
 • Mannskapet hadde liten erfaring med kjemikaliedykking fra før.

Utdrag fra kjemikaliedykkerinnsatsen:

Kl. 10.07 iverksettes kjemikaliedykkerinnsats med to kjemikaliedykkere (”full coverdrakter”) og en røykdykker som sikring.
Kl. 10.22 melder dykkerne om at ventilen iser ned og de trenger utstyr for å hogge is.
Kl. 10.45 er ventil stengt, men det er usikkert om lekkasjen er stoppet. Arbeidet fortsetter med avstengning av flere ventiler. 
Kl. 12.05 får mannskapet fra Sandane avløsning av mannskapet fra Førde.
Kl. 14.30 meldes gasslekkasjen under kontroll

Det ble foretatt tre flaskeskift av mannskap fra Sandane. Ved hvert skift ble det foretatt grov-sanering og ”lufting” av dykkerne.
 
Kl. 10.18 rekvireres assistanse og IUA-henger med flere drakter og flasker fra Sunnfjord IUA med Førde som vertskommune.
Etter at IUA-henger var ankommet ble det etablert saneringsplass med telt ca. 1 km fra sentrum. Her ble innsatsmannskap og personell fra forfabrikken sanert. På stedet hadde allerede sanitet etablert samleplass om behov.
De verste skadevirkningene ble gjort på lokalitetene nærmest utslippet. Diplom – IS leide fryserilager hos forfabrikken og her ble hele lageret kondemnert. På helsesenteret kunne en merke ammoniakklukt i over tre uker etter utslippet. Dette til tross for at brannvesenet drev utlufting av lokalene hele påløpende helg. Kommunen hadde også arkiv i bygget. Det luktet sterkt av ammoniakk av bøker og papir. Blant annet var der lagret et stort antall bygdebøker av økonomisk og kulturell verdi.

Evaluering:

13. januar ble det avholdt evalueringsmøte hvor det var tilstede ledende personell i aksjonen, ledere fra helse- og skolevesen samt ledere fra etater og private bedrifter. Det var mest fokusert på evakuering, informasjon og organisering
Hovedtrekkene i oppsummeringen:

 • Evakueringsplan for kommunehuset, skolene og andre bygg med mange personer må utarbeides og forbedres
 • Bedre kommunikasjonssystem til Firda Billag for offentlig transport ved evakuerin
 • Hvor skal evakueringen foregå til?
 • Fagleder sanitet burde vært i KO
 • Bedre informasjon og kommunikasjon til publikum og mellom hjelpemannskapene
 • Kommunen må med bakgrunn i aktuell hendelse og i samarbeid med redningsetatene gjennomgå rutiner for forannevnte punkter 

Holmøy og Kleppe sier samarbeidet med 110–sentralen i Florø fungerte utmerket under hele aksjonen og at de fikk uvurderlig god støtte når behovet var størst.
Gloppen brannvesen med bakgrunn i sine trange ressurser kunne neppe gjort mye annerledes og berømmer sine mannskaper som gjorde en særdeles god jobb ut i fra forutsetningene for slike tilfeller. Mye av begrensningene ligger i materiell og utstyr, men at det nå må taes en total gjennomgang med tanke på akutt forurensning. De mener Nordfjord IUA må sterkere på banen, spesielt med tanke på den sterkt trafikkerte E39 gjennom kommunen. Brannvesenet selv må også søke et nærmere samarbeid med bedriftene som har kjemikalier eller gass i kommunen.
 


Fakta:

 • Minst 2.000 liter ammoniakk lekte ut
 • Over 1.000 personer ble evakuert
 • 13 mannskap fra lokalt brannvesen rykket ut
 • Førde og Florø brannvesen  assisterte
 • Ambulanser var tilkalt fra Førde, Stryn, Eid og Jølster i tillegg til to lokale biler
 • Gloppen Røde Kors hjelpekorps
  engasjert i trafikkdirigering/sperring
 • 10 sykepleiere var på plass
 • 12 personer til legesjekk i forbindelse med utslippet og flere på helsesenteret fikk pusteproblemer under evakueringen

 

Publisert: 02-01-2005

COMMENTS