Alternativ fysisk test

HomeDiverse

Alternativ fysisk test

Fredrikstad brann- og redningskorps har i de siste årene jobbet med å utvikle en fysisk test som er basert på brannmannsoppgaver. Nå har de et godt håp om at en Fredrikstadtest kan bli godkjent av Arbeidstilsynet som et alternativ til tredemølletesten.

Bakgrunnen for arbeidet er at det var mange kommentarer i Fredrikstad brann- og redningskorps om tredemølletesten, og mange mente den var uheldig for personer med blant annet kneproblemer på grunn av vinkelen på båndet. Canada-testen, som er kjent i Forsvaret, dukket opp som et alternativ fordi den var arbeidsrelatert og den var kanskje så hard at den var god nok til å teste fysisk kapasitet hos en brannmann.
I samarbeid med idrettsfysiolog Harald Oseland hos Høgskolen i Østfold (Halden), som tidligere har utført testing av mannskaper i Fredrikstad, ønsket brannvesenet å se på mulighetene for å utvikle Canada-testen til en alternativ test. Etter å ha fått prosjektmidler ble fysiologene Asgeir Mamen fra Norges Helsehøyskole og Jon Ingulf Medbø fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt involvert. Etter flere testrunder i 2009–2010 ble det konkludert med at Canada-testen med sine 10 øvelser måtte utvides i form av flere øvelser, lengre tid og lengre distanser som skulle gjennomføres.

Et klart krav fra Arbeidstilsynet for å kunne få godkjent et alternativ til tredemølletesten er at en alternativ test må være standardisert og kunne gjennomføres uten noe spesielt utstyr. 
Konstituert brannsjef Øystein R. Hansen sier dette om arbeidet med Fredrikstadtesten:
–    Vi ønsket en arbeidsrelatert test som dokumenterer at den er god nok i forhold til krav og prestasjonsnivå. Vi har testet ut mannskapene mange ganger på Fredrikstadtesten, og de er udelt positive. Poenget er at vi tester nå mannskapene i forhold til oppgaver de må forvente å gjøre i en brann. Samtidig har de fortsatt et valg om å kunne ta tredemølletesten hvis de ønsker det.

Test
Fra 4. til 10. juni gjennomførte fysiologene Oseland, Mamen, Medbø samt Erna von Heimburg fra Høgskolen i Nord-Trøndelag tester av alle mannskaper i Fredrikstad brann- og redningskorps. Alle ble testet for både tredemølletesten og Fredrikstadtesten. Tredemølletesten ble utvidet etter 8 minutter til maks belastning for også å kunne måle det maksimale oksygenopptaket. Målinger av hjertefrekvens og oksygenopptak ble gjort under hele testen, mens melkesyre ble målt etter testen. Da måtte også mannskapene gi en subjektiv vurdering av fysisk anstrengelse på en skala fra 0 til 10 med 10 som tyngste resultat. De deltagerne Brannmannen overvar testen av, ga vurderinger på 7 og 8, hvor 7 er svært tungt.

Med alternativ test dukker spørsmålene opp om alder, kjønn og bruk av teknikk vil slå ut mye på resultatene. Fysiologene svarer dette:
–    Grunnlaget for testen er å finne et mål på 45 ml kg–1 min–1 i oksygenopptak. Små personer vil bruke mer oksygen i forhold til sin vekt for å utføre oppgavene sam¬tidig som det handler noe om teknikk i utførelsen av oppgavene. Vi har sett på Trond-heimstesten, som også er brannmannsrelatert, at arbeidsoppgavene er så enkle at det ikke er noen påviselig forskjell mellom erfarne røykdykkere og søkere uten erfar¬ing. Når det gjelder kjønn, så vil kvinner være mer tjent med en tredemølletest enn en arbeidsrelatert test på grunn av sin størrelse. 
Resultatene fra testene vil analyseres i løpet av sommeren og deretter oversendes til Arbeids-tilsynet som vil vurdere om dette kan godkjennes som et alternativ til tredemølletesten.

Mange innspill
Seniorinspektør Tor Fjelldal i Arbeidstilsynet avdeling Bergen, som har fagansvar for blant røykdykking, sier dette om en alternativ test:
–    Arbeidstilsynet er opptatt av at testene er standardisert og ikke krever spesielt utstyr eller lokaler. I tillegg må det selvfølgelig dokumenteres at en slik test gir samme prestasjonsnivå. Når vi mottar henvendelse fra Fredrikstad, vil vi gå gjennom dette og gjøre en vurdering. 
–    Hele basisen for de fysiske kravene er arbeidsmiljølovens krav til at personell skal være fysisk og psykisk skikket til oppgavene. Arbeidstilsynet har fått mange innspill gjennom årene om nivå på testene og andre testmetoder, men vi har valgt å ikke endre noe. Det betyr blant annet at vi ikke ønsker kjønnsdifferensierte tester siden opp¬gav¬e-ne er like uansett kjønn. Men helsekravene har nå fungert siden 2004 og det er nå på tide å gjøre en vurdering av testene. En arbeidsmedisiner vil starte arbeidet rett over sommerferien, sier Fjelldal. 
 

Fredrikstadtesten – øvelsene
 

Post 1:    Slangebæring
Gå til startpunkt, ta opp 1stk. 65 mm slange, alternativt 2 stk. 38 mm og gå 2 x 35 meter.

Post 2: Stigereising
Ta opp stige og gå ca. 35 meter. Sett den deretter opp langs veggen. Skyv den ene delen minimum tre trinn opp, over den indre stigen.

Post 3: Dra slange
Dra ut hele slangens lengde med strålerør liggende over ene skulder. Dette utgjør ca. 30 meter. Slangen er to og halv toms vannfylt slange tilkoblet vannuttak.

Post 4: Gang i stige
Gå til oppsatt stige. Klatre opp og ned 10 trinn tre ganger. Begge føttene skal hvile på det tiende trinnet før nedtur begynner. Begge bein skal også berøre bakken.

Post 5:  Slep av dekk
Slep av tau med dekk (30 kg) 2 x 15 meter.
Utenfor portene ligger 1 stk. dekk med tau i. Ta tak i enden av tauet og gå til den andre siden av banen (motsatt). Dra så dekket til deg for deretter å gjøre det samme igjen, bare motsatt vei, slik at dekket til slutt ligger akkurat der de lå før du begynte.

Post 6:     Slå med slegge
Slå et 100 kg’s gummidekk 40 cm på ett gulv slik at markeringslinjen på gulvet brytes. Dette gjøres ved hjelp av sleggen som ligger på stedet.

Post 7:  Slep av dokke 
Dokke på 68 kg skal slepes 2 x 35 meter. Dokka skal ligge tilbake på utgangspunkt etter endt øvelse.

Post 8:  Gang i stige
Gå til oppsatt stige (ca. 25m. fra post 7). Klatre opp og ned 10 trinn to ganger. Begge føttene skal hvile på det tiende trinn før nedtur begynner. Begge bein skal også berøre bakken.

Post 9:  Dra slange
Dra slangen (strålerør), som ble dratt ut i post 3, tilbake til utgangspunktet (ca. 30meter).

Post 10: Stigebæring     
Sammenslåing og bæring av stige (fra post 2) tilbake til utgangspunktet. 

Post 11: Gang i stige     
Gå til oppsatt stige utenfor verksted. (ca. 25 meter fra post 10). Klatre opp og ned 10 trinn en gang. Begge føttene skal hvile på det tiende trinn før nedtur begynner. Begge bein skal også berøre bakken.

Post 12: Bæring av pumpe (30 kg) 
Gå tilbake til startpunkt. Løft opp pumpe. Gå ca. 70 meter.

COMMENTS