Aksepterer ikke brukerbetalingen

Home110/Nødnett

Aksepterer ikke brukerbetalingen

På vegne av 14 brannsjefer i Follo og Østfold har Alarmsentral Brann Øst sendt brev til Direktoratet for nødkommunikasjon hvor de skriver at man ikke aksepterer faktura for brukerbetaling.

Bakgrunnen for beslutningen ligger i at ingen terminaler i dag benyttes til utalarmering, og i de fleste brannvesen benyttes terminalene tiltenkt for røykdykking kun i DMO, på grunn av manglende dekning. Når det da kreves brukerbetaling for alle utdelte terminaler og det kun er et fåtall av terminalene som er i operativ bruk finner brannsjefene ikke å kunne akseptere fakturaen.

For å kunne drifte brannvesenet og få utalarmering er man nødt til å opprettholde det analoge sambandet fortsatt, noe som igjen betyr kostnader til drift og vedlikehold av eksisterende basestasjoner, personsøkere, lisenser osv. Når man i tillegg til dette skal måtte betale for en tjeneste man ikke benytter fullt ut, og eller hadde behov for før all funksjonalitet er på plass, er det vanskelig å skulle akseptere og måtte betale for begge deler, skriver ABØ.

Brannsjef Per Fjeldstad i Askim er en av brannsjefene som står bak brevet. Askim har blitt fakturert for over 40 terminaler, men bruker bare halvparten så mange i dag fordi funksjonaliteten ikke er der. 
– Askim brannvesen sin årlige brukerbetaling for nødnett vil ligge på ca. 240.000 kroner, noe som er en seksdobling av tidligere utgifter til samband. Vi er et gjennomsnitts brannvesen i størrelse med 20 mann og har 9 røykdykkerterminaler, 5 biler med faste terminaler pluss 3 håndholdte terminaler. Den årlige brukerbetalingen er høy nok når all funksjonalitet er på plass, men idag er det helt uakseptabelt å betale for noe vi ikke har, sier Fjeldstad. 

Brannmannen har bedt om kommentar fra Direktoratet for nødkommunikasjon, men på grunn av kort tidsfrist hadde de ikke mulighet til å svare. 


Kommentar fra DSB

Brevet er adressert til DNK med DSB som kopiadressat. Sammen med blant andre representanter for Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) og KS deltok DSB i arbeidet med å fastsette grunnlag for brukerbetaling, et grunnlag som senere ble en del av Stortingets behandling av St.prp.nr 30 (2006-2007). På generelt grunnlag så vil DSB fremheve at det gis redusert betaling i en innkjøringsperiode. Det er også klart at utalarmering som funksjon ikke er tatt i bruk i Østfold, men planlegges innført i slutten av januar 2011. 
Hensikten med brukerbetalingen er at brukerne skal betale for driften av nettverket, og reduseres det et sted, så må det hentes inn på andre områder. Det er totalsummen som til slutt skal dekkes.

Videre spørsmål om brukerbetaling må besvares av DNK.

Jan Helge Kaiser, seniorrådgiver
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

COMMENTS