UTFORDRING RUNDT NYE KUMLOKK Det kan være en fordel å ha med en slagdrill med enten meisel eller et murbor for å effektivt løsne opp i asfaltrester og is som ligger hardpakket i spetthullet (foto: Hedmarken brannvesen). 

HomeDiverse

UTFORDRING RUNDT NYE KUMLOKK 

Nye kumlokk kunne ført til store konsekvenser da det brant i Hamar sentrum fordi Hedmarken brannvesen ikke hadde verktøy til å åpne lokkene. Nå har Hedmarken brannvesen gått i dialog med Hamar kommune og anskaffet nye kumspett.   

Charlotte Veland Hoven, branninspektør 
Hedmarken brannvesen 

Natt til 23.august 2022 begynte det å brenne i en garasje sentralt i Hamar sentrum. På stasjonen var det fire på vakt som rykket ut med mannskapsbilen. Det ble tidlig klart at det var fare for spredning og langvarig innsats. Det ble derfor raskt slått signal for å kalle inn ledig mannskap for å bemanne stasjonen og opprettholde beredskapen.  

Adressen for denne brannen er sentrumsnær med god tilgang på slokkevann via brannkum. Ved ankomst ble innsatsen satt i gang med skumlegging av garasje og nærliggende bygninger med vannet som er på mannskapsbilen. Parallelt med det jobbet man med å etablere vann fra kum. Det skulle imidlertid vise seg at det her nylig var gjennomført vedlikehold av kummene i området. Brannkumskiltingen var tatt bort til fordel for GPS-lokalisering som vann- og avløpsetaten benytter seg av, derfor var brannkummen ikke lett å lokalisere. I tillegg var det gamle kumlokket byttet ut med en ny variant med pakning langs kanten og en ny type låsmekanisme. For å åpne disse kummene trengs en annen type kumspett enn mannskapsbilen vår var utstyrt med. Brannvesenet var ikke orientert av vann og avløp om endringen av både kumlokk og skilting, og vi manglet derfor nødvendig utstyr for å lokalisere og åpne kummen.
Potensielt kunne denne brannen fått store konsekvenser på grunn av tapt tid, og utfordringene som oppstod ved etablering av vann. Men tilfeldighetene ville ha det til at det raskt kom ledig mannskap til stasjonen som kunne bemanne tankbil. Med tilkjørt slokkevann fikk vi kontroll over brannen. Det varierer hvor lang tid det tar før ledig mannskap bemanner brannstasjonen. Hadde det tatt lengre tid denne natten kunne utfallet av brannen potensielt blitt mer alvorlig. 
 

MØTE MED KOMMUNEN 

Dagen etter, den 24.august, ba brannsjef Torgeir Dybvig om et møte med vann og avløpsetaten i Hamar kommune. Det var viktig å sette seg ned sammen og få klarhet i bakgrunnen for disse endringene, og for å få en felles forståelse for hvordan beredskapssituasjonen og vanntilgang i Hamar kunne være god nok også i fremtiden. Særlig viktig var det å få opplysninger om hvor kumlokkene var skiftet ut, og ikke minst utstyre bilene med riktige kumspett. Det var også viktig å opplyse om konsekvensene fjerning av kumskilt har for brannvesenet og beredskapen.

Å lete etter kumlokk via GPS-koordinater er ikke presist nok og når kumlokkene om vinteren er dekket med snø og is kan man potensielt miste flere viktige minutter i søk etter vann. De nye kumlokkene var, selv med nytt verktøy for å åpne dem, tidkrevende å få opp. På grunn av rester av asfalt, grus og sand i låsen som måtte blåses ut og fjernes manuelt. Det kunne også her tapes viktige minutter.  

Det viktige med å løfte saken til kommunal ledelse og VA-avdelingen var å holde dem orientert om den nyoppdagede situasjonen med begrenset vanntilgang noen steder i kommunen. Målet for brannvesenet er å ha god beredskap til enhver tid. Denne situasjonen satte responstiden i spill de dagene det er fire mann på vakt.

Derfor var det viktig at brannvesenets overordnede i kommunen var klar over dette og at man sammen kunne se på løsninger på kort og lang sikt. Brannsjefen foreslo at man øker minimumsbemanningen som en midlertidig løsning, så man til enhver tid har tankbilvakt. Parallelt med det skulle vann og avløp sette opp igjen kumskilt og utrede videre hvordan kumlokkene kunne holdes frie fra partikler som blokkerer låsen. Brannstyret ble orientert om saken og bemanningsøkning ble foreslått i brannstyret og videre i kommunens handlings- og økonomiplan. Det er viktig å påpeke at det ligger i kortene at bemanningsøkning er aktuelt i Hamar kommune i nær fremtid av flere årsaker. Derfor var dette nærliggende å foreslå som en hurtig løsning på vannproblematikken.

Brannvesenet har bedt om at kumskilt monteres opp igjen så raskt som mulig. Hamar kommune har gitt en tidshorisont på om lag fire år før all skilting kan være på plass igjen.
Hedmarken brannvesen har i mange år jobbet for å sette i gang en utrulling av brannhydranter i Hamar.
Ved å ha flere brannhydranter vil man unngå tidkrevende prosesser med å lokalisere, åpne, lufte og klatre ned i brannkummer for å etablere vanntilgang. De nye og tettere brannkummene med pakning må åpnes og luftes i større grad enn de tidligere brukte brannkummene. Denne saken har forsterket behovet for flere brannhydranter i Hamar kommune.  

Nye kumlokk har låsemekanisme som gjør at en spettkrok med tykkere stål (foto: Hedmarken brannvesen). 

EN ØYEÅPNER OM BEREDSKAPSPERSPEKTIVET 

Utskifting av kumlokk var velbegrunnet og godt forklart fra vann og avløps-etaten i Hamar kommune. Utfordringen for brannvesenet var i hovedsak mangel på informasjon, riktig utstyr og kjennskap til hvordan de nye kummene skal åpnes. Vi har også blitt gjort oppmerksomme på at pakningen rundt kumlokkene kommer med en mulighet for fargekoding hvor brannkummene har rød pakning. Det vil gjøre brannkummer enklere å lokalisere på steder med mange kummer i nærheten av hverandre. Hamar kommune har imidlertid bestilt gul pakning på alle nye kumlokk.  

Vi vil berømme Furnes jernstøperi som raskt tok tak i saken. Vi har hatt god dialog gjennom hele prosessen. Produktutvikling- og kontrollavdelingen hos Furnes jernstøperi utviklet nye kumspett etter dialogen om brannvesenets utfordringer med å etablere vann. Disse kumspettene er mer robuste og bidrar til å dytte ut støv, sand og asfaltrester så låsen åpnes. Det er også lagt til et nytt gjennomgående spetthull som vil gjøre det enklere å rengjøre. Furnes jernstøperi påpeker viktigheten av å skifte ut kumspett parallelt med at lokkene byttes ut, for å sikre best mulig håndtering. Her er kommunikasjon mellom produsent, vann- og avløp og brannvesen avgjørende.  

Hovedbudskapet med denne saken er å oppfordre til å ha tett dialog med relevante samarbeidsaktører i både kommunen og næringslivet. Samt holde kommunal ledelse godt orientert om beredskapssituasjonen i kommunen. For oss har dette vært en øyeåpner om hvor tett dialogen bør være for å få med beredskapsperspektivet inn i alle endringer i kommunens avdelinger som vi er avhengige av. Vi vet at blant vann- og avløp og andre relevante aktører er inne i en digitaliserings- og utviklingsprosess på landsbasis. Her gjelder det for brann- og redningstjenesten å være tett på, og sørge for å holde beredskapsperspektivet langt fremme i oppmerksomheten til de som utvikler produktene og verktøyene. På den måten blir også vår tjeneste videreutviklet og kan være med på utvikling og innføring av mer effektive verktøy.  

FAKTA: 

EN124-2 stiller krav til en pull-out-force, som skal forhindre at barn kan åpne kumlokkene, eller at lokkene kan åpnes under trafikk. For å imøtekomme disse kravene skal lokkene ha en viss egenvekt, eller en låsemekaniske. For disse PREMIUM-lokkene gjør låsemekanismen at lokkene kan være 15 kg lettere og samtidig imøtekomme kravene til pull-out-force. Pakningen er en slissepakning i polyuretan. På grunn av slissepakningen er spetthullet flyttet lenger inn på lokket.  

PREMIUM lokkene kan også leveres med to spetthull, som kan være en fordel hvis ett av spetthullene er fylt med asfalt, eller parkerte biler eller bygninger hindrer plass for å komme til med verktøy. De har ulike farger på pakningsringen som gjør at man enklere kan finne riktig kum. Rød pakning betyr brannkum. En av utfordringene som påpekes fra Furnes jernstøperi er at når entreprenørene asfalterer veien blir det liggende igjen rester av asfalt inne i spetthullet, slik at ikke kumkroken får det grepet den behøver for å frigjøre låsen. Det blir ikke enklere på vinterstid når spetthullet også preges av hardpakket snø og is. PREMIUM lokk leveres i dag med en type spetthull som skal gjøre det enklere for brukeren å hakke løs det som måtte blokkere spetthullet. Verktøyet som brannvesenet først brukte var en «lett type» kumkrok som ikke bør benyttes på store tunge lokk. Her anbefaler Furnes jernstøperi å bruke en spettkrok som er laget av tykkere stål med et spett i motsatt ende. Det kan også være en fordel å ha med en slagdrill med enten meisel eller et murbor for å effektivt løsne opp i asfaltrester og is som ligger hardpakket i spetthullet.  

 

 

 

 

Newer Post
Older Post