Tverrfaglig samarbeid om ”Urban redning”

HomeRedning

Tverrfaglig samarbeid om ”Urban redning”

”Urban redning ” vil si redning i by og industrimessig sammenheng. Det betyr at urban redning ikke har noe med alpin redning å gjøre. ”Urban redning” vil si redning fra bygninger, kraner, gruver, sjakter, utforkjøringer i bratte veiskråninger, master i skiheisanlegg, redning fra silo med mer.

I forbindelsen med en demonstrasjon for den Europeiske Standardiseringsgruppen CEN TC 160 WG1 var det 15.-16 juni et seminar/kurs i Sandefjord innen ”Urban redning” som inneholdt teoretiske og praktiske øvelser.
Ragnar Vidum, som er norsk representant i CEN TC 160WG1 og ansvarlig for standardiseringsmøtet, hadde også ansvaret for seminaret ”Urban Redning” sammen med Tomas Adam fra Nord-Aurdal brann- og redningsvesen på Fagernes. Adam hadde ansvar for den tekniske gjennomføringen, og var instruktør på kurset.

På seminaret, og ved demonstrasjonen deltok personell fra Skien brannvesen, Nord-Aurdal brann- og redningsvesen, ambulansepersonell fra Sykehuset Telemark, og lege fra Fagernes legesenter.
Kurset var over to dager med innendørs trening i teknikker og bruk av utstyr. I tillegg var det praktisk trening i redning fra bygningskran. Kurset ble avsluttet med en demonstrasjon i redning av kranfører med simulerte hjerteproblemer fra en kran i Sandefjord sentrum, hvor det ble gitt medisinsk behandling fra pasienten ble lagt på båre, under redning/nedfiring, til pasienten ble tatt hånd om inne i ambulansen.

Emnet ”urban redning” er nok en gren innenfor vårt redningsarbeid som er en lite prioritert øvelse, også utstyrsmessig. Dette har kanskje sammenheng med hvor ofte det er aksjoner av denne typen. Brannvesen prioriterer da andre øvelser og oppgaver. Etter min oppfatning er brannvesen dårlig trente til å takle oppgaver der vi ikke kan ha med oss utstyret i brannbilen.
Tjenesten er spesiell og stiller krav til at personellet kan ta ansvar, og har nødvendig trening og kompetanse til å kunne bruke seler, tau, samt sikringsutstyr forøvrig. Det er viktig å definere begrensningene, og lage systemer som er enkle å bruke. Tanken er at alle skal kunne benytte dette med en øvelsesfrekvens på 3- 5 ganger i året pluss et grunnkurs.

I Skien brannvesen har vi en slik tjeneste som er integrert i vårt øvelsesopplegg. Vi har som målsetning å kunne ta oss ned til pasienter på en sikker måte sammen med helsepersonell, for å stabilisere og yte førstehjelp. Da har vi litt bedre tid til å skaffe de ressurser vi trenger for å få transportert pasienten.

Vi må også se nytten i den kunnskap det er å kunne bruke tau og annet sikringsutstyr til egensikring ved mange andre situasjoner hvor vi ofte må presse grensene.
Situasjonene er få og tjenesten er spesiell, men likevel høyst realistisk. Hvor skal man så skaffe ekspertise som skal takle disse situasjoner?

Ekspertgruppe


Det er etablert en ekspertgruppe på Fagernes med Tomas Adam i spissen, som har lang erfaring i ulike redningsteknikker og ikke minst godt utviklet tverrfaglig samarbeid. Gruppen arbeider blant annet med et undervisningsmateriell med kompendier og illustrasjoner/bilder, og denne kunnskapen er noe som vil være verdifullt å få brakt ut til brann /redningsetatene.
Jeg mener det ville være interessant å se på et tverrfaglig samarbeid mellom etatene, hvor det kunne etableres grupper i regioner, for eksempel noe i likhet med RITS-gruppene.

Nord-Aurdal brann- og redningsvesen på Fagernes, er et brannvesen med deltidsmannskaper som har bevist at et tverrfaglig samarbeid mellom etatene på dette området kan lykkes. De har bygd opp tverrfaglig kompetansesamarbeid mellom brann/redning, lege, ambulanse og politi hvor de løser oppgavene på en imponerende måte. De arrangerer flere øvelser i løpet av året som er realistiske i forhold til det de mener de kan komme ut for i deres område.

Veien er nok lang å gå for å få til en regional/riksdekkende redningsgruppe. Det er imidlertid viktig at det tenkes igjennom hva slags ulykker som kan skje i den enkelte kommune, og om behovet for ”Urban redning” er til stede, samt hvem det er mest naturlig å samarbeide med.
Beredskap handler om å være forberedt og ha planlagt, både når det gjelder utstyr, kompetanse og samarbeid etatene imellom.
For de som er interessert i temaet kan jeg anbefale å kontakte Thomas Adam i Nord-Aurdal brann- og redningsvesen, for å få informasjon om hvordan deres system og samarbeid er bygget opp. Thomas Adam har bred erfaring innenfor emnet og har en glød og et engasjement som bør oppleves.

 

Publisert: 03-09-2003

COMMENTS