Trippelvarsling

Home110/Nødnett

Trippelvarsling

Redningsenhetene i midt – Norge opplever svikt i varslingsrutinene ved brann og ulykker

Norsk Kommunal Forening avd. Sør – Trøndelag gjennomførte fagseminar brannvern 20. november 2003. I forbindelse med seminaret, der trippelvarsling var ett av temaene, ble det vedtatt en uttalelse som ble sendt nødalarmeringssentralene, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap og Justisdepartementet, og lyder slik:

Alt for mange kommuner i midt – Norge opplever svikt i rutinene når det må skje varsling til alle lokale redningsenheter, eksempelvis ved trafikkulykker. Dette fører til at det i mange tilfeller mangler en eller flere redningsenheter og som regel er det ambulansetjenesten som er alene i arbeid på skadestedet. Resultatet av dette kan i verste fall føre til at den hjelp som kan ytes, kommer for seint. Ikke minst er det av stor betydning at frigjøringsutstyr er tilgjengelig slik at frigjøring kan skje raskt. Også det faktum at politiet i mange tilfeller har lang tilkjøring grunnet omlegging og utvidelse av vaktdistrikt, fører til at andre redningsenheter også må utføre politiets arbeid. Når da manglende trippelvarsling fører til at for eksempel brannvesenet heller ikke er til stede i startfasen, kan dette få alvorlige følger både for de som er involvert i trafikkulykken og for innsatsmannskap.

Temaet trippelvarsling har lenge vært tema innen fagmiljøet i midt – Norge, først og fremst fordi det alt for ofte svikter. Det kan virke som det mangler en klar felles oppfatning i nødsentralene med hensyn til aksjonering/ varsling. Det virker også som sentralene har ulik oppfatning om hva trippelvarsling er, og hva den enkelte sentral kan gjøre med hensyn til aktiv medlytting når brukere ringer inn behov.
Dette seminaret krever at nødsentralene i midt – Norge setter problematikken på dagsorden, og at det arbeides kontinuerlig og profesjonelt med problematikken slik at brukerne kan stole på at de får rask og sikker hjelp når slikt behov oppstår.
Vi er også av den oppfatning at fellesmøter for nødsentralene med fordel kan invitere representanter fra lokale redningsenheter slik at problematikken blir belyst fra dette ståstedet og at manglende trippelvarsling raskest mulig blir historie.
Til sammen 55 seminardeltakere, i all hovedsak brannfolk, står bak denne uttalelsen.

 

Publisert: 02-01-2004

COMMENTS