Tettere samarbeid mellom Fet og Sørum

HomeDiverse

Tettere samarbeid mellom Fet og Sørum

"Brannmannen" har besøkt Fet og Sørum brannvesen i Akershus. Her ble vi ble hyggelig mottatt av brannsjef Jan Erik Martinsen, leder for forebyggende, Stener Knudsen og overbrannmester Roar Bakken samt leder for beredskap, Jan Arne Quille.

Fet kommune strekker seg ut langs hele Øyern s østre side med et areal på hele 176 km2 og med ca 9400 innbyggere. Fetsund er det største tettstedet i kommunen med en befolkning på ca 6400. Her finnes naturlig nok kommunesenteret, skoler og de institusjoner som gjerne lokaliseres på slike steder. Eksempelvis brannstasjon.

Nærhet til Lillestrøm og Oslo lufthavn gjør Fet til en attraktiv kommune å bo i, derfor er et av kommunens satsningsområder å bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Dette har gitt seg utslag i gode bomiljøer, barnehager og et godt skoletilbud. Men kommunen har ikke forsømt brannvesenet av den grunn. Blant annet ny brannstasjon, ny mannskapsbil og en stabil mannskapsstyrke bekrefter dette. I tillegg er det etablert samarbeid om felles løsninger for drift av brannvesen med nabokommunen Sørum. Så langt består dette i felles administrasjon med brannsjef i hel stiling, overbefalsvakt samt forebyggende virksomhet.
Det neste steget i samarbeidsprosjektet er å få til en felles utnyttelse av beredskapsresurser og mannskaper i Fet og Sørum, forteller brannsjef Martinsen.
Vedrørende det forebyggende arbeid ser vi en stor fordel i å ha blitt kvitt «brøkstillingene» samt at det faglige miljøet er styrket, sier leder av forebyggende avdeling, Stener Knudsen. Avdelingen består nå av i alt fem årsverk, henholdsvis leder, inspektør, en på tilsyn og to feiere som i tillegg utfører tilsynsarbeid.

Arbeidsoppgaver

Fet brannvesen er på totalt 16 mann, fordelt på heltid/deltid, samt fire overbefal, (i samarbeid med Sørum) i vaktordning med dreiende vakt. For uten de lovpålagte oppgavene utføres flagging ved de kommunale bygg og assistanse til hjemmesykepleien ved trygghetsalarmer.
I tillegg kommer tyverialarm ved kommunens kontorbygg og til Lensemuseet i Fetsund.

Stor dugnadsånd

Brannstasjonen er lokalisert i tettstedet Fetsund. Bygningen er forholdsvis ny og har tidligere vært benyttet av Østnett.
Etter overtakelsen var det nødvendig å gjøre en del bygningmessige utbedringer for å få til en mest mulig moderne og funksjonell stasjonen, sier Roar Bakken. Blant annet var det nødvendig å støpe nytt gulv samt å gjøre et omfattende innredningsarbeid. Bakken berømmer i denne sammenheng mannskapenes dugnadsånd og nevner at denne også ga seg stort utslag i forbindelse med oppbygging av tankbil. En tidligere godt brukt brøytebil oppsto etter noen måneders arbeid som en fugl Føniks og ser nærmest ut til å være helt ny.

Samarbeid

I tilegg til det nevnte samarbeidsprosjektet med Sørum kommune er det inngått bistandsavtaler med kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nes, Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum og Aurskog/Høland.
Ut over dette har vi fått til et svært godt samarbeid med Ekornes Fabrikkers industrivern. Bedriften ligger «rett over veien» for brannstasjonen og flere av de ansatte inngår som deltidsmannskaper i Fet brannvesen.
I forbindelse med at vi sender folk som er ansatt ved Ekornes på brannskolens kurs, har vi kommet fram til en avtale om at vi dekker kurskostnadene mens bedriften står for lønnskostnadene. Dette er et godt bidrag i en tid hvor det er om å gjøre å få mest mulig kurs og opplæring innenfor snaue økonomiske rammer, sier Roar Bakke.

Sørum brannvesen

Sørum kommune ligger øst for Fet med sine 207 km2. En forholdsvis lang kommunegrense skiller de to naboene. Men grensen er nærmest å betrakte som symbolsk, den politiske evnen til å se fordelene ved å samarbeide over kommunegrensene er tydelig avgjort til stede i Sørum, eksempelvis er denne kommet godt til uttrykk i samarbeidsprosjektet om et felles brannvesen med Fet.
Sørum og Fet har mange likhetstrekk, blant annet størrelse, næringsgrunnlag, infrastruktur og innbyggerantall, (ca 12 000 i Sørum og ca 9 400 i Fet). En kan anta at slike forhold bidrar positivt i å «smøre» en samarbeidsprosess.

Oppgaver

I tillegg til de lovpålagte oppgavene er brannvesenet i Sørum tillagt vann og kloakkvakt for det kommunale ledningsnettet, flagging ved de kommunale bygg på offentlige flaggdager, innbruddsalarm og de har kontaktperson i vakt for alle varslingsanlegg i kommunen. Videre utføres montering og drift av trygghetsalarmer samt assistanse til hjemmetjenesten under utrykning. I tillegg kommer de ordinære tekniske hjelpetjenester som heisstans med mer.
Feiing var satt bort på privat entreprise, men er nå en del av samarbeidsavtalen.
De største utfordringene for brannvesenet i Sørum er nok den høye ulykkesbelastningen på veinettet. Mye transport av farlig gods i kommunen må også nevnes,( bl.a. til atomdeponiet i Himdalen og til Renor avfallsdeponi.).

Bemanning

Sørum har som nevnt felles administrasjon, brannsjef, befalsvakt og forebyggende virksomhet med Fet, men inntil videre «egen» utrykningsstyrke med leder på heltid. Styrken består i fire utrykningsledere, tolv brannkonstabler og åtte røykdykkere, (samtlige på deltid).
I tillegg er det etablert en reservestyrke på tolv mannskaper, (frimannskaper) som kan alarmeres med personsøkere.

Samarbeid

Ut over det pågående samarbeidsprosjektet med Sørum er det inngått bistandsavtale med alle brannvesen i nabokommunene. I tillegg er det opprettet samarbeid med Sivilforsvaret og forsvaret, (heimevernet). 

«Brannmannen»s utsendte avsluttet besøket med følgende spørsmål:

Hva med internkontroll og kvalitetssikring?
Mye er gjort ved at det er etablert rutiner for det aller meste. Eksempelvis med innsatskort, produktkort og at kursmidler er på plass. For tiden er vi i ferd med å anskaffe et databaseprogram for ulike stoffer og produkter.

Er øvelsesmulighetene tilfredsstillende?
Vi har ikke egen øvelsesplass men bruker øvelseshuset på Grorud brannstasjon i Oslo til varme røykdykkerøvelser. I tillegg benytter vi øvelsescontainerne på Dynea i regi av av NRBR i Skedsmo.
Ut over dette har vi en viss tilgang på «nedbrenningsobjekter», i disse får vi arrangert realistiske øvelser.

Hva med utstyr/- materiellsituasjonen?
Situasjonen er rimelig god for Fet, svarer brannsjefen, men i Sørum har vi en del på ønskelista, skyter Jan Arne Quille inn; eksempelvis trenger vi en ny kombinert brann- og redningsbil

Hvordan løser dere deltidsutdanningen?
Så langt har vi prioritert å gi mannskapene grunnkurs samt bef.kurs 1 for utrykningslederne.

Meninger om brannskolen?
Er godt fornøyd med skolen og miljøet der, men oppfatter at det er litt varierende kvalitet på kursinnholdet.

Kommentarer til den nye røykdykkerveiledningen?
Ser at det må settes inn mer kompetanse. Registrerer også at det settes større fokus på mannskapenes fysiske nivå. For øvrig er vi allerede i gang med å arrangere røykdykkerøvelser i henhold til den nye veiledningen.

Synspunkter om regionalt samarbeid?
Tror det blir mer fokus på dette og at det går mot større enheter.

Mål for framtiden?
Å få det fremtidige samarbeid med Sørum til å fungere uten for store reduksjoner, både hva angår tjenesteyting, personell og budsjett.

 

Publisert: 02-01-2004

COMMENTS