Tetra

Home110/Nødnett

Tetra

Radiosambandet

Et TETRA radionett består av sentralenheter, basestasjoner og sambandspulter, samt nettverket som binder det hele sammen. De viktigste faste enhetene blir dublert slik at feil i en enhet erstattes med en reserve uten at dette merkes av brukerne. Slik systemoppbygging gir høy driftssikkerhet og kravet til vedlikeholdsberedskap kan reduseres.
En bruker kan befinne seg hvor som helst innenfor det totale radiodekningsområdet. Systemet vet hele tiden hvor alle brukere er. Eksempelvis vil en kunne flytte seg over store geografiske områder, men likevel beholde sitt medlemskap i forhandsdefinerte grupper (narkospaning, UP, ambulanse eller andre).

Etatene kan dele på et felles TETRAsamband selv om de bruker det forskjellig. De ulike aktorene kan ha full kontroll over sin egen del av nettet (kalles virtuelle nett). Til daglig fungerer det som et vanlig lukket samband for den enkelte etat, men ved behov kan flere etater kommunisere sammen. Selv om etatene deler på de kanaler som er tilgjengelig, har TETRA-systemet høy kapasitet. Systemet velger selv den senderen og kanalen som er ledig. Kapasitet tildeles etter behov. En samtale kan være både radiotype (trykk og-snakk/simplex) eller telefontype (som på telefon/mobiltelefon).

Hvert virtuelle nett kan bestå av mange sambandsbord og tusenvis av brukere. Det kan også deles opp i mindre grupper, og operatøren kan etter behov flytte abonnenter fra en gruppe til en annen eller la en abonnent være medlem av flere grupper. En bruker kan i tillegg til vanlige anrop gjøre anrop til hele grupper.

Det er nødvendig å ha en operatør i nødsentralen som styrer samband og meldingsformidling. Sambandsoperatøren administrerer de operative enheter og formidler meldinger mellom publikum og innsatspersonell. Både operatører og brukere kan være medlem av flere virtuelle nett samtidig. Dette gir mulighet til fleksibel handtering av kommunikasjonen i daglig bruk og ved aksjoner. Apparatene kan ha GPS-mottaker, grafiske displayer og display for tekstmeldinger, WAP-funksjonalitet (tjenester basert på internettprotokoll) og kart, slik at en kan overføre informasjon til og fra databaser.

Siden TETRA-sambandet er digitalt, åpnes det for at informasjon og hendelsesforløp kan logges automatisk. Dette blir en vesentlig forbedring i forhold til dagens situasjon der en ofte ikke kan dokumentere hva som faktisk skjedde.

TETRA-radioene

De handholdte TETRA-radioene blir små, helt ned i GSM-liknende størrelse. Robuste radioer for røffere bruk er tilgjengelig. Det vil bli mulig å få radioer for spesielle formål.

Foruten de vanlige mobilradiofunksjonene, finnes det en rekke aktuelle tilleggstjenester, bl.a.:

 • Definerte brukere kan ha prioritet ved høy belastning i nettet.
 • En kan se nummeret til den som ringer.
 • Deltagere i en gruppesamtale kan se identiteten til den som snakker.
 • En bruker kan koble seg inn på et allerede oppsatt gruppeanrop
 • En vil ha funksjoner som «samtale venter», «kortnummer», «viderekopling» og få melding når den en ringer til er ledig etter å ha vært opptatt.
 • Autorisert personell kan bryte inn i en pågående samtale mellom to eller flere brukere.
 • Operator vil ha mulighet til å sperre forskjellige typer utgående anrop.
   

To spesielle radiotyper er definert i TETRA standarden: Gateway: En radio som knytter sammen lokalt direktesamband med det vanlige TETRA nettet. Repeater: En radio som videresender lokalt samband (direktemodus), slik kan dekningen av det lokale sambandet utvides. Det er også definert en spesialradio som gjør begge funksjonene samtidig. Både gateway radio og repeater vil normalt være montert i bil.
Siden det vil bli mulig å ringe mellom en TETRA-radio og vanlige fasttelefoner og mobiltelefoner, vil TETRA-sambandet kunne erstatte mobiltelefonen og en behøver ikke å frakte med seg to apparater. Utgifter som en i dag har til mobiltelefoni, vil derfor reduseres. I en overgangsperiode, mens en har både det gamle radiosystemet og det nye TETRA-sambandet, vil det være mulig å ringe til analoge radioer i det gamle nettet.

Anropstyper

Normalt snakker brukerne via faste TETRA radiosendere som sørger for radiodekningen.
Gruppeanrop er den viktigste kommunikasjonsmaten for et beredskapssamband.
Samtalegrupper kan opprettes etter behov, også på tvers av etatene. Alle som er medlem av gruppen kan samtidig høre hva som foregår og snakke inn sine meldinger. En må trykke når en skal snakke.

Nødanrop: TETRA-radioer har egen nødknapp som brukes i nødsituasjoner. Anropet går gjennom systemet med høyeste prioritet til egen fagsentral. Anropet kan, avhengig av programmering, være satt opp slik at øvrige brukere i nettet kan høre det.
Individuelle anrop kan gå til en annen TETRA radio, sambandsoperatør eller ut på telenettet til vanlige fast- eller mobilabonnenter. Samtalen vil skje enten som i en vanlig telefon (duplex), eller ved at en trykker sendetasten når en snakker og slipper når en lytter.
Direkte anrop kan gjøres mellom TETRA radioer lokalt uten bruk av basetasjon. Dette er nyttig når brukerne er utenfor systemets radiodekning (f.eks. i tunneler), eller når de ønsker å samhandle på skadested uten å bruke kapasitet i nettet.

Sikkerhet

Spesielt for politi og helsevesen er det vesentlig at kommunikasjonen ikke kan avlyttes. TETRA gir mulighet for å kryptere all bruker-til-bruker informasjon (tale og data) og all signalering.
Dermed sikres høyeste grad av fortrolighet. Kommunikasjon ((på lufta» er kryptert.
Godkjenning av brukere og tilgangskontroll garanterer at bare autorisert personell kan bruke nettet. Stjålne radioer kan blokkeres fullstendig fra systemet, eller tillates begrenset adgang til systemet for at en skal kunne følge med hvor radioen er.

Datakommunikasjon

Hvorfor ikke bruke vanlig mobiltelefon?
Det er en rekke årsaker til at nødetatene ikke kan klare seg med GSM. De viktigste er:

 • GSM er laget for å kunne føre samtale mellom to personer. GSM har derfor ikke mulighet for tilstrekkelig gruppekommunikasjon, en vesentlig funksjon under redningsoperasjoner. Å kunne lytte på et felles radiosamband er nødvendig for at alle skal være oppdatert og eventuelt kunne bidra med informasjon. I TETRA-sambandet er det stor grad av fleksibilitet når en skal bestemme hvem som skal delta i en samtalegruppe. Flere grupper kan lages og tilpasses en pågående aksjon. Brukeren kan være medlem av flere faste og midlertidige grupper på samme tid.
 • GSM kan bare brukes når en er innenfor radiodekning fra faste radiosendere. TETRA-radioer kan kommunisere direkte med hverandre også i omrader uten radiodekning.
 • I de offentlige GSM-systemene har ikke redningspersonell prioritet framfor publikum eller media. I TETRA kan en enkelt sette opp prioriteter og om nødvendig endre disse i løpet av en aksjon.
 • Til vanlig fungerer mobiltelefon greit, men ved større ulykker blir GSM-nettet fort overbelastet. Dette skyldes at mobiltelefonoperatørene dimensjonerer nettene sine ut fra normalbehovet i et område og ikke for toppbelastning ved ulykker. Ved en del større ulykker den senere tid, har en via media måttet anmode publikum om ikke å bruke mobiltelefon fordi nødetatene trenger sambandet. Et eget TETRA-samband for nødetatene løser dette problemet.
 • I GSM kan ikke en operatør styre sambandet slik det er nødvendig for nødetatene, men det er mulig i TETRA. •
  GSM-systemet har dårlig overlevelsesevne ved feil i linjer og sentraler. TETRA-systemet er laget for a kunne fungere lokalt selv ved slike feil.

Digitalt kommunikasjonsnett

Dersom alle nød- og beredskapsetatene i landet får tilgang til det samme landsdekkende TETRA-systemet, vil befolkningen få samme trygghet – uansett hvor de bor eller befinner seg. Et slikt nett må være driftssikkert og ha god radiodekning. Dette innebærer høye kostnader.
Et landsdekkende nett (med bl.a. ca. 2000 radiosendere) er stipulert til ca. fire milliarder kroner. Alle veitunneler som har radiodekning i dag er inkludert. Eventuell radiodekning i togtunneler kommer i tillegg.
Dersom TETRA-sambandet skal bli ferdig utbygd innen utgangen av 2005, må to nye senderpunkt settes i drift hver arbeidsdag fra og med 2002.

Positive erfaringer med TETRA

Malvik er en av kommune som inngår i pilotprosjektet. De har nylig fått to handapparater som prøves ut mot 110sentralen i Trondheim brannvesen.
– Førsteinntrykket vart er positivt, sier brannsjef Trond Sivertsen. Samtalekvaliteten er god og dekningen er bra geografisk selv om vi ikke har fått prøvd ut alle «kroker» av vårt distrikt ennå. TETRA er også installert i de fire tunnelene som ligger mellom Malvik og Trondheim og her fungerer sambandet godt. Teknisk sett ser det ut til at systemet holder det man lover.

Det eneste minuset så langt er størrelsen på radioene, de er for store. Med alle de mulighetene som ligger i TETRA-systemet, er det mye å sette seg inn i, men prosjektet er spennende og positivt, sier Sivertsen som ser fram til å få prøvd ut systemet helt i egen kommune når alle mannskapene får hver sin radio. Først da får vi se hvordan TETRA-sambandet vil fungere i praksis.
Vi har fått ti handapparater i Trondheimsregionen og disse testes nå ut mot vår 110-sentral, sier branninspektor Karl Kristian Hjelseth i Trondheim brannvesen.

Våre erfaringer så langt er gode og vi er veldig positive til TETRA-systemet som vil gi store gevinster og fordeler for nødetatene både lokalt på et skadested og dersom det blir bygd ut nasjonalt.
Vi har nylig vært i gjennom en opplæring for de såkalte superbrukerne. Denne opplæringen var ikke helt optimal så et nytt kurs skal kjøres snart, men dette kommer til å bli bra.

Under åpningen av TETRA pilotprosjektet 6. februar ble det foretatt et forsøk med utrykning fra RIT og dette forøket viste med klarhet hvilke fordeler systemet har i forhold til vårt nærværende radiosamband. Kommunikasjonen mellom nødetatene foregår på en enkel måte og fra alarmsentralene kan vi overvåke hvor hver enhet befinner seg, avslutter Hjelseth.
Branninspektrar Jan Arve Edvardsen i Stavanger brannvesen jobber daglig med kommunikasjon og IT for Stavanger brannvesen og har lang erfaring. Han er engasjert av DBE som representant fra Brann-Norge i prosjektgruppen som arbeider med pilotprosjektet.
«Brannmannen. stilte Edvardsen følgende spørsmål om TETRAprosjektet:

– Vil TETRA kunne fungere i forhold til dine forhåpninger?
– Ja, TETRA dekker gruppe og gruppesammensetning og muligheter på tvers av etatene. Det er lagt opp til å være landsdekkende, men det er utkantkommuner som vil ha spesielt god nytte av det nye sambandet.

Skiller bruken av TETRA seg vesentlig ut fra bruk av dagens samband?
– TETRA skiller seg ut på flere mater. Mulighetene for gruppekommunikasjon og et felles nett på tvers av nødetatene samt at det er digitalt med mulighet for dataoverforinger og at sambandet ikke kan avlyttes, er de tydeligste forskjellene.

– Tror du at personer uten kunnskap om TETRA vil kunne bruke TETRA etter opplæringen?
– Ja, alle som kan bruke det kommunikasjonsutstyret som brannvesenet har i dag, eller har en standard mobiltelefon, kan bruke et TETRA-apparat. Apparatene er forholdsvis brukervennlige og det er lagt opp en grunnopplæring som vil ta for seg alle muligheter som apparatene har.

– Hva anser du som de største fordelene med TETRA kontra dagens samband?
– Den største fordelen er at vi får et felles samband for nødetatene – helse – politi og brann. I dag lever vi i hver vår leir og har ikke kommunikasjon på tvers av etatene. Politiet har i dag eget samband.

– Har du andre synspunkter angående TETRA?
-TETRA er et statlig prosjekt, sa det er sannsynlig at det legges opp til at kommunene vil få tildelt utstyr i bytte en til en, dvs. at en leverer inn en gammel radio og får en ny tilbake. Hvis det er kommuner som har tilleggsbehov, sa er dette litt uklart ennå, men dette må eventuelt kommunene koste selv. Det er flere utstyrsleverandører på markedet, slik at en har muligheter for å velge forskjellige typer utstyr.

– Kravene fra oss som representerer brannvesenet i pilotprosjektet, er at det er en gruppekommunikasjon som er god for branntjenesten, men med muligheter
til kommunikasjon på tvers av nødetatene. TETRA vil ha digitale muligheter og det skal være kryptert (ikke avlyttbart). Det vi først tenker på med digitale muligheter er da kjøreruter, farlig gods oppslag, posisjonering med bruk av kart med GPS, bilde- og dataoverføring. Det vil dukke opp andre bruksområder etter hvert. Det legges stor vekt på brukervennlighet og det som «brann» har kjørt veldig hardt på er tunnel-kommunikasjon – både for vei og jernbanetunneler eller alle tunneler som er klassifisert som §22 objekter.


Trafikkulykke i tunnel

En trailer og en personbil har kollidert i en tunnel. Sjåføren i traileren kommer seg ut og melder fra over tunnelens nødtelefon at sjåføren i personbilen er hardt skadet. Det kan være fare for at traileren kommer i brann, siden den er lastet med brannfarlige kjemikalier.

Operatøren i Veitrafikksentralen varsler politiet, tenner rødt stopplys i tunnelapningene og sender melding til sine lokale ressurser. Politiet alarmerer AMK og brannvesen og setter sammen en samtalegruppe for innsatspersonell fra politi, vegvesen, brannvesen, AMK, leger og ambulanser. Brannvesenet sender tekstmelding til alle i gruppen om nødvendige forsiktighetsregler i forbindelse med kjemikaliene. En lokal lege, som egentlig har fri, hører alarmen på sin lille TETRA-radio og rykker ut. Han melder seg for AMK og blir koblet inn i samtalegruppen. Også luftambulansen kobles inn, slik at de kan følge aksjonen mens de er på vei. Hvilke enheter som skal inngå i aksjonen og hvem som skal delta i samtalegruppen avtales internt mellom nødsentralene.

Tunnelen er ikke utbygd med TETRA-samband, men en politibil med radio stilles opp i åpningen og forlenger radiodekningen inn til skadestedet. Inne i tunnelen tar politiet et bilde som overføres elektronisk til alle i gruppen. Operatøren i brannsentralen ser at mange biler står for tett sammen og ber alle som kan om å trekke seg bort fra traileren og ut av tunnelen. Siden tankbilen fortsatt lekker væske, skumlegges området.

Føreren av personbilen sitter fast, har sjokk og er klam. EKG overføres via TETRA-sambandet til sykehuset og en lege gir beskjed om premedikasjon. Samtidig arbeider mannskap fra brannvesenet med å frigjøre mannen fra bilvraket med klippeverktøy.
I mellomtiden har det samlet seg lange bilkøer på hver side av tunnelen. GSM-sambandet er overbelastet. Likevel påvirker ikke dette redningsarbeidet siden hjelpemannskapene kommuniserer på sitt eget TETRA-samband. Luftambulansen forlater stedet med pasienten og helsevesenets ressurser kobles ut av samtalegruppen. Nødsituasjonen er avklart og oppryddingsarbeidet kan begynne.

 

Publisert: 05-01-2001

COMMENTS