FELLES INNSATSLEDER-UTDANNING Fra en tidligere PLIVO-øvelse som er et godt eksempel på hvor viktig godt samvirke er for å kunne gjøre en god oppdragsløsning. Dette samvirke ønsker man å utvikle ytterligere gjennom felles IL-utdanning.

FELLES INNSATSLEDER-UTDANNING 

Det har over tid vært jobbet med planer for en felles innsatslederutdanning, men covid har ikke vært en god samarbeidspartner for å få til møter på tvers av flere organisasjoner. 

Håvard Bakken,
Brann & Redning. 

Et prosjekt ledet av Politihøgskolen (PHS) er igangsatt, og prosjektleder er Bjørn Danielsen. Den formelle tittelen på prosjektet er «Felles etter- og videreutdanning for nød- og beredskapsetatene». Innsatsledelse er bare en av tre utdanninger de planlegger. De to øvrige er krisekommunikasjon og felles instruktørutdanning.  

 

KJENNE HVERANDRE 

I Stortingsmelding 10 (2016-2017) er viktigheten av samvirke mellom aktørene fremhevet. Skal man lykkes med god krisehåndtering vil en være avhengig av god kunnskap om hverandres kapasiteter, ansvar og roller. Etatene er ulikt sammensatt med ulike oppgaver og ansvarsområder, tilnærming og kultur for å nevne noe. Skal man da lykkes vil en felles IL-utdanning var et langt skritt i riktig retning. Med felles utdanning er vi kanskje også nærmere å få mer felles planverk, prosedyrer og rutiner på plass. Dette vil gi forutsigbarhet og større klarhet i hvem som har ansvar og håndterer hva på tvers av etater.  

PLIVO-prosedyren var den første felles prosedyren for alle tre nødetatene i Norge, og som også har gitt mange gode synergier og bieffekter langt utover PLIVO-arbeidet. Felles «språk» vil også være et viktig moment. Det er ikke sikkert rød side er like åpenbart for brannmannskapene som politiet for eksempel. Det kan fort bli kritisk med slike misforståelser når det koker som verst på et skadested.  

FELLES PROSEDYRER 

Det er gjort en del positivt på lokalt nivå innen samvirke. For eksempel tilbyr Oslo politidistrikt plasser til helse og brann på sine interne innsatslederkurs. Dette gir god læring alle veier, og resulterer i enda bedre oppdragsløsning. I Sør-Øst politidistrikt har de i ett samarbeid på tvers av de tre etater utarbeidet en felles prosedyre for 11X-sentralene og mannskapene ute for håndtering av CBRNE-oppdrag. Dette har igjen båret frukter, så nå skal dette utvikles videre til en nasjonal prosedyre. Dette viser at det er mye engasjement, og det gjøres mye godt arbeid rundt i Norges land. Gevinsten i den andre enden er at de vi er der for å tjene får en raskere, riktigere og bedre oppdragshåndtering.  

MÅ LEGGES TIL RETTE 

Brann & Redning tok en prat med prosjektleder Bjørn Danielsen på PHS for å få litt mer innblikk i den fremtidige utdannelsen for innsatsledelse. 

Hvem er målgruppen, og hvordan skal utdanningen legges opp? 

  • Når det gjelder IL-utdanningen er målgruppen de som innehar eller er tiltenkt en rolle i innsatsleders-KO under hendelser. Det inkluderer også den deltidsansatte selv om de ikke har noen 100 prosent stilling, men kanskje bare noen få prosent som er vanlig for veldig mange brannfolk. Vi håper å nå fleste mulige. Det er heller ikke ønskelig at studietiden skal gå på bekostning av den tilmålte tiden den deltidsansatte har til trening og øvelser. Vi er derfor avhengige av at alle etater legger til rette for at deres ansatte skal kunne delta på studiet. 

Når skal det starte opp? 

  • Vi håper å være klare med de forberedende arbeidene med studieplaner høsten 2022 så studiet kan lyses ut, og så er vi i gang fra 2023. Det er instruktørutdanningen som kommer først, så følger de to andre studiene etter. Vi håper på å kunne gi et tilbud til innsatsledere i løpet av 2023. 

Hvor skal det gjennomføres? 

  • Vi ønsker primært fysisk oppmøte, og da hos en av PHS sine lokasjoner. Selv om det er tatt i bruk mange fine elektroniske løsninger de siste to årene skal en ikke undergrave effekten av å ha fysiske oppmøter. Kan også tenkes vi kan ha samlinger litt mer lokalt i noen tilfeller. Så det håper jeg virkelig vi får til, sier Danielsen.  

Hvordan er økonomien i dette? 

  • Hele utdanningen er et spleiselag mellom tre direktorater og to høyskoler. Så vil det måtte forventes en studieavgift av den enkelte student, men at store deler blir dekket. Jeg er bekymret for at det kan bli for få søkere. Særlig brannfolk vil kanskje ha en ekstra utfordring ved at mange av de er deltidsmannskaper, og er prisgitt velvilje hos hovedarbeidsgiver. Dette er ikke noe som berører helse og politi, men viktig for brannfolkene.  
  • De tre direktoratene er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Politidirektoratet. Høgskolene er Forsvarets høgskole og Politihøgskolen. 

Er det tenkt at det gir studiepoeng? 

  • Ja, det er det. Så vet vi at for enkelte er det helt uviktig, men for andre betyr det mer. Det kan også være aktuelt at det tilbys noen kurs, og det er ikke noe som gir studiepoeng selvfølgelig, men her er ikke alt avklart enda. Vi må finne et felles multiplum, forteller prosjektlederen.   

Er det definert noe om opptakskrav? 

  • Det er også noe av det som ikke har landet helt enda. Det ene er rollen man har i regi av yrket sitt i blålysetaten, men det vil stilles flere krav. Det vil kunne være både real- og formalkompetanse. 
  • Avslutningsvis vil jeg si dette vi gjør her nå er litt banebrytende. Vi håper det også vil kunne trigge mer forskning på dette med samvirke og de ulike effektene det drar med seg, avrunder en engasjert Bjørn Danielsen samtalen med.  

 

Bjørn Danielsen fra PHS som er prosjektleder for blant annet felles IL-utdanning, utenfor Politihøgskolen på Majorstua i Oslo. Dette er en av PHS sine lokasjoner han håper vil kunne huse fremtidige studenter til felles IL-utdanning.  

  

 

 

 

COMMENTS