Reklamasjoner aksepteres ikke!

HomeBrann

Reklamasjoner aksepteres ikke!

Med bakgrunn i noen uheldige episoder har Oslo brann- og redningsetat (OBRE) laget en egen prosedyre i forhold til etterslokksrutiner.

Brannsjef i Oslo er veldig klar på at ”reklamasjon” på slukkearbeidet ikke aksepteres. Med reklamasjon menes her retenning grunnet for dårlig slukkearbeid i førsteinnsatsen. For da å sikre seg mot den type hendelser, og så det ikke skal være noen tvil om hvordan dette skal håndteres, er det laget en egen prosedyre som er lagt inn i OBRE sitt HMS-system.

6-timers regel
I OBRE sin prosedyre står det; ”Vakthold bør tidligst avsluttes etter 6 timer”. Det står videre at dersom det ikke er behov for etterslokk/vakthold, skal dette begrunnes. Det betyr i praksis at det må meldes og logges i 110-sentralen, eller Brann 01 som sentralen nå heter i Oslo. Det er utrykningsleder som er ansvarlig for å planlegge å melde inn etterslokk og vakthold.
En av ulempene med dette er at det ved noen jobber kanskje blir revet mer enn høyst nødvendig for å sikre seg mot reklamasjon. Dette vil jo absolutt kunne vanskeliggjøre politiets etterforskning i etterkant. Noe av dette kan kanskje forebygges ved at det tas noen bilder før brannvesenet gjør for store inngrep. OBRE har utstyrt alle sine førsteutrykningsbiler med digitale kameraer som muliggjør dette. For ordens skyld kan nevnes at det da også er laget en egen bildeinstruks som gjelder for alle OBRE sine mannskaper. Er innemiljøet godt nok kan en også vurdere om politiet selv kan gå inn for å få tatt noen bilder.

Ansvar
Eiers ansvar etter Brannlovens § 6 sier; ”Eier eller bruker skal etter eventuell brann, eksplosjon eller annen ulykke sørge for vakthold og andre nødvendige sikringstiltak når leder av brannvesenet krever dette.” Dette vil uansett ikke fraskrive brannvesenet for ansvaret når det gjelder etterslokk. Brannvesenet vil fortsatt være en fagetat, som må kjenne til de aktuelle farer. Dette kan ikke uten videre skyves over på eier uten at en faglig vurdering ligger i bunn. Sikring og vakthold må også her sees i sammenheng med sikring mot skader på tredjepart og sikring mot tyveri og hærverk.

Nye tider
Det er kanskje en kjent sak for de fleste at forsikringsbransjen sannsynligvis vil gå til regress sak mot brannvesenet ved neste slik hendelse. De har allerede vært på banen, men har vel ikke funnet den ”rette saken” når det gjelder boligbrann enda. Til gjengjeld blir det reist regress mot Østre Agder brannvesen etter skogbrannen i Froland og Mykland i fjor sommer. Dette er nok en ny ”amerikanisert” hverdag brann-Norge må ta innover seg. Brannvesenet blir sett i kortene på en helt annen måte i dag, enn for bare noe få år siden. Dette på godt og ondt, men like fullt en realitet brannvesenet må forholde seg til.

COMMENTS