Øst politidistrikt: Vi rykker ikke ut på slike sakerIllustrasjonsfoto. Thor Kr. Adolfsen

HomeBrannetterforskining

Øst politidistrikt: Vi rykker ikke ut på slike saker

Øst politidistrikt gjennomførte ikke åstedsundersøkelser eller branntekniske undersøkelser for de brannsakene som ble undersøkt når statsadvokaten foretok inspeksjon i 2020. I en sak som handlet om ildspåsettelse i en bolig der flere mennesker lå og sov og det åpenbart var en mistenkt, ble det ikke gjennomført avhør grunnet manglende sakbehandlingskapasitet. Saken ble henlagt.

 

 

Denne artikkelen handler om inspeksjonsrapportene for og for Øst politidistrikt – geografisk driftsenhet Romerike og påtaleavsnitt nord (allmenn) datert 05.06.2020 og Øst politidistrikt, geografisk driftsenhet Follo og Østfold, og påtaleavsnitt allmenn midt og sør, datert 15.12.2020

 

Ved inspeksjonen av driftsenhet Follo og Østfold har statsadvokaten gått gjennom 30 brannsaker. Sakene hadde svært forskjellige alvorlighetsgrader fra røykutvikling i forbindelse med steking av mat og brann i søppelbøtter, til helt eller delvis nedbrente hytter, bolighus eller låver.

 

I inspeksjonsrapporten konstaterer statsadvokaten at det ikke foreligger hverken åstedsundersøkelser eller branntekniske undersøkelser i noen av sakene til tross for at det foreligger opplysninger om hva som kan være brannårsaken. Statsadvokaten skriver følgende i sin rapport:

 

Mange av sakene var kodet som statistikkgruppe 9725 – brann, ukjent årsak. I anmeldelsene var det for flere av disse gitt opplysninger om hva som var mulig brannårsak, men det forelå ikke åstedsundersøkelser eller branntekniske undersøkelser i noen saker. I de fleste saker var det en illustrasjonsmappe med foto av brann eller noe som hadde brent; bilder eller video som i noen tilfeller var oversendt av vitner.

 

Statsadvokaten er tydelig bekymret for gjennomføring av kriminaltekniske undersøkelser. Politidistriktet opplyser at man i enkelte saker ikke «rykker ut på slike saker». Statsadvokaten skriver følgende i sin tilsynsrapport:

 

Når det gjelder kriminaltekniske undersøkelser finnes det i noen saker en vurdering av om dette skal foretas, hvor dette ikke har skjedd på grunn av manglende kapasitet, at det som skulle undersøkes var nedbrent slik at det ikke ville ha vært mulig å finne et arnested eller simpelthen «vi rykker ikke ut i slike saker».

 

Ved inspeksjonen av driftsenhet Romerike og påtaleavsnitt nord har statsadvokaten gått gjennom ca. 60 brannsaker. Ved gjennomgangen fant statsadvokaten en sak som ikke er håndtert etter riksadvokatens retningslinjer. Statsadvokaten skriver følgende i sin rapport:

 

I en annen sak hvor en eller flere engangsgriller åpenbart var påtent forsettlig i et baderom, muligens som et selvmordsforsøk, og hvor det lå flere andre personer og sov i boligen, var saken henlagt uten avhør av den åpenbart mistenkte grunnet manglende sakbehandlingskapasitet. Denne henleggelsen er ikke i tråd med Riksadvokatens retningslinjer.

 

KOMBRA har bedt Øst politidistrikt om kopi av den tilbakemeldingen som er gitt i forbindelse med rapporten. Det kom følgende svar fra politi Øst ved politiinspektør Kåre Solvoll:

 

Politiet gir sjeldent tilbakemeldinger om statsadvokatens inspeksjonsrapporter til statsadvokaten, men ser på de forbedringspunkter som påpekes i rapportene. Der rapporten gir grunn til å se nærmere på oppgaveløsningen, gjøres dette uten videre dialog med statsadvokaten.

Til rapportene fra 2020 ble det ikke gitt tilbakemelding, men iverksatt slikt arbeid.

De svakhetene som ble påpekt, som ikke gjaldt konkrete enkeltsaker, tas opp i den systematiske erfaringslæringen som er etablert. Videre har distriktet iverksatt mindre endringsprosesser for å sikre bedre kontinuitet i sakene fra de innkommer til de avgjøres, slik at en raskt fanger opp behov for tekniske undersøkelser og eventuelle avhør tidligere.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Et alvorlig brudd i saksbehandlingen

 Det er et alvorlig brudd i saksbehandlingen å henlegge en ildspåsettelse i bolig med sovende mennesker når det åpenbart finnes en mistenkt, sier daglig leder i KOMBRA AS, Thor Kr. Adolfsen.

 Thor Kr. Adolfsen, KOMBRA AS

Øst politidistrikt svikter når det gjelder brannetterforskningen. For de brannsakene som statsadvokaten har undersøkt, er det ikke foretatt åstedsundersøkelser eller branntekniske undersøkelser. Mulighetene for å fastslå brannårsaken blir dermed svært liten for mange av brannene.

I en konkret sak som handler om ildspåsettelse i bolig der det sover mennesker og hvor man har en mistenkt som etter all sannsynlighet har utført handlingen, unnlater politiet å gjennomføre avhør, og saken blir henlagt grunnet kapasitetsproblemer. Denne typen saker er svært alvorlige og har etter straffeloven § 355 en strafferamme på 15, år i noen tilfeller 21 år. Politiet har tydeligvis prioritert andre saker fremfor å straffeforfølge en ildspåsetter som har satt flere menneskeliv i fare. Hvilke saker dette kan være, er det naturlig å stille et stort spørsmål ved. Henleggelsen var heller ikke etter riksadvokatens retningslinjer. KOMBRA mener dette er en grov saksbehandlingsfeil. En potensiell ildspåsetter går muligens fortsatt fri. Omdømmet til politidistriktet er sterkt svekket. Det er svært beklagelig, da et demokratisk samfunn er helt avhengig av tillitt til makthaverne – og da spesielt politiet.

COMMENTS